<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1>
<T>
<TR style="HEIGHT: 25.9pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
C)DENETÇİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

1- Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi
Madde 399

(1) Denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet yılı ve her halde görev ifa edeceği faaliyet yılı bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini denetçiye verdiğini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder; şirket de bunu web sitesinde yayımlar.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">([/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2)[/B] Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(3)[/B] Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(5)[/B] Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşıoy vermiş, karşıoyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin paysahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

(6) Hesap yılının dördüncü ayına kadar denetçi seçilmemişse, denetçi yönetim kurulunun her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, hükümsüzlüğü veya kanuni sebepler dahil, denetçinin herhangi bir nedenle görevini ifa edememesi veya ifadan engellenmesi halinde de uygulanır. Mahkeme kararı kesindir.


(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması halinde, emsal dikkate alınarak, ücreti ve olası giderler için ön ödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir ve itiraz üç iş günü içinde kesin karara bağlanır.

(8) Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında ve görevden alınma davası açılması halinde feshedebilir. Taraflar arasındaki, onay yazısına ilişkin görüş ayrılıkları, onay yazısına ilişkin ihtirazi kayıt (sınırlama) veya kaçınma, haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlü olup bu sonuçlar 402. maddeye uygun bir rapor halinde genel kurula verilir.

(9) Denetçi işbu maddenin yedinci fıkrasına göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
C)DENETÇİ

1-Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi
Madde 399

(1) Denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini denetçiye verdiğini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitesinde ilan eder.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">([/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2)[/B] Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(3)[/B] Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(5)[/B] Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşıoy vermiş, karşıoyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin paysahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

(6) Hesap yılının dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulunun her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya kanuni sebepler dahil, denetçinin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya ifadan engellenmesi halinde de uygulanır. Mahkeme kararı kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafından ataması halinde, emsal dikkate alınarak, ücreti ve olası giderler için ön ödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı kesindir.


(8) Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında ve görevden alınma davası açılması halinde feshedilebilir. Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir aykırılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlü olup bu sonuçlar 402. maddeye uygun bir rapor halinde genel kurula verilir.

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.</TD></TR></T></TABLE>