<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1>
<T>
<TR style="HEIGHT: 25.9pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Konu ve Kapsam <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Madde 398

(1) Şirketin veya topluluğun finansal tablolarının, konsolide tabloların ve yıllık raporlarının denetimi, envanterler de dahil olmak üzere, muhasebelerin denetimini kapsar. Şirketin ve topluluğun finansal tablolarının ve yıllık raporların denetimi, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası standartlara uygun olarak ve özenle yapılır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; bu birinci fıkranın ikinci cümlesi anlamında aykırılıkları ve yanlışları açıkça ortaya koyacak tarzda yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir.(2) Denetim;

a) Şirketin yıllık raporunun ve finansal tablolarının;
b) Topluluğun yıllık raporunun, finansal tablolarının denetçinin denetleme sırasında ede ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını ve

c) Ayrıca şirketin yıllık raporunun şirketin; topluluğun yıllık raporunun topluluğun, genel durumu hakkında tatmin edici bir takdim niteliğini taşıyıp taşımadığını belirtecek şekilde yapılır. Ayrıca yıllık rapor ile diğer raporlarda gelecekteki gelişime ilişkin risklerin gereği gibi ifade edilip edilmediği de açıklanır.

(3) Topluluğun finansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını, özellikle konsolidasyona tabi uyarlamaları ve mahsupları, bu maddenin birinci fıkrası anlamında inceler; meğer ki, konsolidasyona alınan şirket kanun gereği veya böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu kısım hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. Bu istisna merkezi yurtdışında bulunan bir şirketin bu kanunun öngördüğü denetimle eşdeğer bir denetime tabi tutulmuş olması halinde de geçerlidir.

(4) Denetçi, yönetim kurulunun 378. madde uyarınca şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelik taşıyan tehlikeleri zamanında teşhis eden, etkin bir sistem kurup kuramadığını, bu sistemi işletip işletmediğini ve kendisine sunulan sonuçları değerlendirip önlem alıp almadığını da denetler ve raporuna kaydeder.

</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
Konu ve Kapsam
Madde 398

(1) Şirketin veya topluluğun finansal tablolarının, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporlarının denetimi, envanterler de dahil finansal tabloların, uluslararası denetim standartları kapsamında muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm anlamında 378. maddeye göre verilen raporların ve 397. maddenin birinci fıkrası anlamında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Şirketin ve topluluğun finansal tablolarının ve yıllık raporların denetimi, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak özenle yapılır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; bu birinci fıkranın ikinci cümlesi anlamında aykırılıkları ve yanlışları açıkça ortaya koyacak tarzda yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir.

(2) Denetim;

a) Şirketin finansal tablolarının ve 397. maddenin birinci fıkrası ve 402. maddenin ikinci fıkrası anlamında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun;

b) Topluluğun konsolide finansal tablolarının ve 397. maddenin birinci fıkrası ve 402. maddenin ikinci fıkrası anlamında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun,(3) Topluluğun finansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını, özellikle konsolidasyona tabi uyarlamaları ve mahsupları, birinci fıkrası anlamında inceler; meğer ki, konsolidasyona alınan şirket kanun gereği veya böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu kısım hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. Bu istisna merkezi yurtdışında bulunan bir şirketin bu kanunun öngördüğü denetimle eşdeğer bir denetime tabi tutulmuş olması halinde de geçerlidir.


(4) Denetçi yönetim kurulu tarafından, 378. madde gereğince şirketi, finansal tabloların gerçek resmi dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis etmeye yönelik bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunar.
</TD></TR></T></TABLE>