Veraset ve intikal vergisi 2006


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Veraset ve İntikal Vergisi Yasası'nın birinci maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahsın diğer bir şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir".


Yasa maddesinde yer alan ivazsız intikal tabiri; hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan iktisapları (edinimleri) ifade etmektedir. Ancak yasal düzenleme gereği olarak "Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz."


Söz konusu yasanın 4/d maddesi uyarınca, "İvazsız suretle vaki intikallerin 2005 yılında 1.748 YTL'si, 2006 yılında ise 1.919 YTL'si intikal vergisinden istisna edilmiştir. Bu miktarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.


Bu bağlamda para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin de 2005 yılında 1.748 YTL'si, 2006 yılında ise 1.919 YTL'si intikal vergisinden bağışık tutulmaktadır.


Diğer yandan söz konusu yasa maddesinin (b) bendi gereği olarak;


* Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83.139 YTL, füruğ (çocuklar) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hisselerinde 166.375 YTL'si 2006 yılında veraset vergisinden istisna edilecektir. (Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ, Seri No: 37, Resmi Gazete No: 26025, yayım tarihi: 16 Aralık 2005)


Bu miktarlar 2005 yılında eş ve çocuklar için 75.719 YTL olarak belirlenmiş olup, füruğ olmaması halinde eşe isabet eden tutarın 151.526 YTL'si vergiden bağışık tutulmuştur.


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi 37 Seri Numaralı Genel Tebliğ ile Veraset ve İntikal Vergisi Yasası'nın 16'ncı maddesinde yer alan tarife 01.01.2006 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.


01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi

Veraset yoluyla İvazsız


Tutarlar intikaller oran (%) intikaller oran (%)


. İlk ....................... İlk 130.000 YTL için 1 10


. Sonra gelen ................ 280.000 YTL için 3 15


. Sonra gelen ................ 600.000 YTL için 5 20


. Sonra gelen ................ 1.200.000 YTL için 7 25


2.210.000 YTL'yi aşan veraset yoluyla intikallerde yüzde 10, ivazsız intikallerde ise yüzde 30 olarak veraset ve intikal vergisi uygulanacaktır.


Yasal düzenleme gereği olarak "veraset ve intikal vergisi"nin yükümlüsü veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden (edinen) şahıstır. (Veraset ve İntikal Vergisi Yasası Madde: 5)


Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız olarak mal iktisap edenler iktisap ettikleri malları bir beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. (Veraset ve İntikal Vergisi Yasası Madde: 7)


Söz konusu beyannameler aşağıdaki yazılı müddetlerde verilir:


. Veraset yoluyla vuku bulan intikallerde;


- Ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin (yükümlülerin) Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde,


- Ölüm yabancı bir ülkede vuku bulmuş ise yükümlülerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen altı ay içinde, yükümlüler mütevaffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde,


- Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde,


. Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde verilmektedir.


İvazsız intikallerde çoğu kez edinilen varlıklar için söz konusu beyannamenin verilmesi ihmal edilmekte, bu gibi durumlarda vergilendirme daha çok tesadüflerle ve ihbarlarla sağlanabilmektedir.


Diğer yandan yine bazı muvazaalı işlemlerle bu verginin iç edilmesi söz konusu olabilmektedir.