<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Hangi Defterler Tasdik edilecek;[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Türk Ticaret Yasasına göre....<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 69-[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(4884 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişen fıkra)<SUP><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SUP>[1]</SUP>[/B]</SUP><SUP>[1]</SUP> [/B]Şirket kuruluş aşamasında 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir tarafından ticarî işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza olunur. Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur.<O:P></O:P>
Her tacir, tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sayılarını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur. Memur, bunlardan birisini tasdik ederek tacire geri verir. Bu mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz.

Vergi Usul Yasasına Göre;
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ONUNCU BÖLÜM<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DEFTERLERİN TASDİKİ<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TASDİKE TABİ DEFTERLER<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 220-[/B] Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir:<O:P></O:P>
1. Yevmiye ve envanter defterleri;<O:P></O:P>
2. İşletme defteri;<O:P></O:P>
3. Çiftçi işletme defteri;<O:P></O:P>
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)<O:P></O:P>
5. <A style="mso-comment-reference: ' _1'; mso-comment-date: 20051228T1033"></A>[ 1]<A name=_msoanchor_1></A>[1]<O:P></O:P>
6. Nakliyat Vergisi defteri;<O:P></O:P>
7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;<O:P></O:P>
8. Serbest meslek kazanç defteri.<O:P></O:P>
9. <A style="mso-comment-reference: ' _2'; mso-comment-date: 20051228T1033"></A>[ 2]<A name=_msoanchor_2></A>[2]<O:P></O:P>
10. <A style="mso-comment-reference: ' _3'; mso-comment-date: 20051228T1033"></A>[ 3]<A name=_msoanchor_3></A>[3]<O:P></O:P>
11. <A style="mso-comment-reference: ' _4'; mso-comment-date: 20051228T1033"></A>[ 4]<A name=_msoanchor_4></A>[4]<O:P></O:P>
Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
Metin AKSOY
https://forum.izsmmmo.com