SM SMMM BÜROLARININ BELEDİYEDEN İZİN ALMALARI GEREKLİ DEĞİL <O:P></O:P>
<O:P></O:P>T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire
Esas No : 2004/2595 Karar No : 2005/1730'
Özeti : 3568 sayılı Yasaya tabi olan serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolarının ayrıca belediyelerden izin almalarına gerek olmadığı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan: Aydın Belediye Başkanlığı - AYDIN
Vekili : Av....
Karşı Taraf : Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Vekili : Av....
İstemin Özeti : Aydın ilinde faaliyet gösteren serbest muhasebecilerin işyeri açmaları sırasında belediyece işyeri açma ve çalışma ruhsatı uygulamasının İptali İstemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin Aydın Belediye Başkanlığının 4.7.2002 gün ve 1376-4149 sayılı yazısı ile tebliğ edilen Aydın Belediye Encümenin 20.6.2002 gün ve 2832 sayılı kararının iptali İstemiyle açılan davada; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasında, meslek mensuplannın çalışma, izin ve denetimlerinin düzenlendiği, 3568 sayılı Yasaya tabi olan serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolannın ayrıca belediyelerden izin almalarına gerek olmadığı, aksi yönde tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu İşlemi iptal eden Aydın İdare Mahkemesinin 20.2.2004 gün ve E:2003/269, K:2004/133 sayılı kararının; işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen İncelenerek bozulması İstemidir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Özdal ÖZEREN'in Düşüncesi: İstemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
Danıştay Savası Metin ÇETÎNKAYA'nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarının temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip
bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı
nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup,
bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın
onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz İsteminde bulunan üzerinde bırakılmasına
13.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

NUSRET KURDOĞLU
<O:P></O:P>Edited by: Mustafa Gülşen