<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE</H4>


<H6>ESAS NO : 1999/3920</H6>
<H5 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">KARAR NO : 2000/1538</H5>


FAALİYETTE BULUNUP GELİR ELDE ETTİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN MÜKELLEF ADINA RE’SEN TARHİYAT YAPILAMAYACAĞI


1997 yılı Ocak ayında faaliyetini terk ettiği anlaşılan mükellefin Ocak ayında faaliyet gösterdiği ve gelir elde ettiği tespit edilemeyen mükellefe 1997 yılı gelir vergisi beyannamesini vermediği gerekçesiyle tarhiyat yapılamaz.

İSTEMİN ÖZETİ: 1997/1.ayında faaliyetini terk eden davacı adına 1997 yılı 1.ayına ilişkin gelir vergisi beyannamesini vermemesi nedeniyle re’sen takdir olunan matrah üzerinden gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmiştir. Vergi mahkemesi, 16.02.1999 günlü ve E:1998/615, K:1990/104 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30/1.maddesine göre vergi beyannamelerinin yasal süresi geçtiği halde verilmemiş olmasının re’sen takdir nedeni olduğu, 31/8.maddesinde ise, takdir kararlarında takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahatın bulunması gerektiğinin belirtildiği, olayda, 20.01.1997 tarihi itibarıyla işi bıraktığı tespitli olan davacının bu süre içerisinde faaliyette bulunup, gelir elde ettiği yolunda bir tespitte bulunulmadan re’sen takdir olunan matrah üzerinden yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi, fon payı ve cezalarının kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı idare yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

KARAR: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.