<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=756>
<DIV align=center>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>MUsa Özkeskin</TD>
<TD width=491></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Antalya</TD>
<TD width=491></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240></TD>
<TD width=491></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240></TD>
<TD width=491></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240></TD>
<TD width=491></TD></TR></T></TABLE>

<DIV align=justify


1. Giriş

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre belirlenen maktu had ve tutarlar ile basit usule tabi mükelleflerin belge düzenine ilişkin yapılan açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak daha önce 13.12.2004 tarih ve 28 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2005 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.


<TABLE width="100%" border=1>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width="20%" rowSpan=2>
<DIV align=center>Emtianın Cinsi</TD>
<TD width="40%" colSpan=2>
<DIV align=center>Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde</TD>
<TD width="40%" colSpan=2>
<DIV align=center>Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width="20%">
<DIV align=center>Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)</TD>
<TD width="20%">
<DIV align=center>Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)</TD>
<TD width="20%">
<DIV align=center>Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)</TD>
<TD width="20%">
<DIV align=center>Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width="20%">K. Kağıt</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>76.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>87.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>107.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>120.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width="20%">Şeker –Çay</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>60.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>76.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>70.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>96.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width="20%">Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>60.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>76.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>70.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>96.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width="20%">Akaryakıt ( LPG hariç )</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>87.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>98.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>120.000</TD>
<TD vAlign=center width="20%">
<DIV align=center>130.000</TD></TR></T></TABLE>
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki(1) hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
</TD></TR></T></TABLE>