<CENTER>
<TABLE id=Aut&#111;number1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=1 width="80%" border=1>
<T>
<TR>
<TD width="100%">
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


<H3 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-19-</H3>

<H3 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">Konu: Yatırım indirimi hk. </H3>

<H3 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"></H3>İlgi : ……/07/2005 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu, 2006 yılından itibaren kendi isteğinizle bilanço esasına göre defter tutacağınızı belirtip, 2004 yılında faaliyet konunuz olan servis taşımacılığında kullanmak üzere satın aldığınız 2 adet minibüs için yatırım indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınızı sormaktasınız.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası” başlıklı 19.maddesinde; (24/04/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 4842 sayılı Kanunun 1.maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.)
“1-Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin %40’ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.
...
4) Aşağıda belirtilen iktisadi kıymetler ile ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanamaz.
-Bedeli (2004 yılında uygulanmak üzere) 6.000.000.000 liradan az olan iktisadi kıymetler (İktisadi ve teknik bakımından bütünlük arz eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp, aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.)
….
Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları…”hükmü yer almaktadır.
Buna göre, yatırım indirimi istisnasından yararlanılabilmesi için, yatırım indirimi kapsamına giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satın alındığı dönemde ticari kazancın bilanço esasına göre tespit edilmesi gerekmektedir. 2006 yılında kendi isteğinizle bilanço esasına geçmeniz nedeniyle, 2004 yılında satın almış olduğunuz 2 adet yeni minibüs için yatırım indiriminden yararlanmanız mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
</TD></TR></T></TABLE></CENTER>