Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


09 Aralık 2005

354 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

<DIV align=justify>

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2005 yılında uygulanan miktarların, 2005 yılı için %9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

<DIV align=center>
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
<TABLE style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 115%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=555>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE NO – KONUSU</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
2006 Yılında
Uygulanacak Miktar (YTL)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 104-</TD>
<TD width=298>
İlanın şekli</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- İlanın vergi dairesinde yapılması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
1.200</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
3- İlanın;</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
1.200-120.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde </TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
ayrıca yapılması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
120.000 ve aşması halinde</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MÜKERRER
MADDE 115-</TD>
<TD width=298>
Tahakkuktan vazgeçme</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
14</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 177-</TD>
<TD width=298>
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- Yıllık;</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Alış tutarı</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
96.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Satış tutarı</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
130.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
52.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
96.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 232-</TD>
<TD width=298>
Fatura kullanma mecburiyeti</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
520</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 252- </TD>
<TD width=298>
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
1,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 313- </TD>
<TD width=298>
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
520</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 343- </TD>
<TD width=298>
En az ceza haddi</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Damga vergisinde</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
6</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Diğer vergilerde</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
12,90</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 352- </TD>
<TD width=298>
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
Birinci derece usulsüzlükler</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- Sermaye şirketleri </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
70</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
46</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
3 - İkinci sınıf tüccarlar </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
23</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
11,80</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
6</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
6- Gelir vergisinden muaf esnaf</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
2,90</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
İkinci derece usulsüzlükler </TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- Sermaye şirketleri </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
40</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
23</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
3 - İkinci sınıf tüccarlar </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
11,80</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
6</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
2,90</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
6- Gelir vergisinden muaf esnaf </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
1,60</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MADDE 353-</TD>
<TD width=298>
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
129 </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
60.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
129</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
6.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
60.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
129</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
2.900</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
150</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
460</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
600</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına </TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
460</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
MÜKERRER MADDE 355- </TD>
<TD width=298>
Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza</TD>
<TD width=170>
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
1.290</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
600</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=87>
</TD>
<TD width=298>
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
</TD>
<TD width=170>
<DIV align=right>
290</TD></TR></T></TABLE>