<DIV =Secti&#111;n1>
__________________________________________________ __________ ________________<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape> Denet Duyuru
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 510.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=681>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Duyuru Tarihi</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
:</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
02.12.2005</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Duyuru No</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
:</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
DUYURU/2005-149</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 84.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=113>
Yayımlandığı Yer</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 12pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=16>
: </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 414pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; : transparent" vAlign=top width=552>
DÜNYA GAZETESİ / 01.12.2005 - PERŞEMBE</TD></TR></T></TABLE>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Erdoğan Sağlam[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yeminli Mali Müşavir[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BDO Denet [/B]

GVK'NIN GEÇİCİ 67'NCİ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Halen Meclis gündeminde bulunan 19 maddelik "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın kabul edilen 14 üncü maddesi, Gelir Vergisi Kanununun 31.12.2015 tarihine kadar uygulanacak olan ve şahsi gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili geçici 67 inci maddesinde değişiklik öngörüyor. [1]


Yapılan değişiklikler özetle şöyle:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1.[/B] Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun geçici 67 inci maddesi ile, Türkiye'de faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara, 1.1.2006'dan itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım kazançları ile bunların getirileri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapma mecburiyeti getirilmiştir. Yapılan değişiklikle, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç verilmesi karşılığında sağlanan gelirler de kesinti kapsamına alınmıştır[/B].
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2.[/B] Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde genel kural tevkifat matrahının ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle tespit edileceğidir. Ancak menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarından aynı gün içerisinde birden fazla alım-satım işlemi yapılması halinde bu yöntemin kullanılmasının yaratacağı zorluklar gözönünde bulundurularak, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">aynı gün içindeki alım-satımlarda ağırlıklı ortalama yöntemin kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.[/B] GVK'nun mükerrer 80/1 inci maddesi gereğince, tam mükelllef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi değildir. Bu nedenle geçici 67 inci maddede, bunların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan %15 kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştı. Yapılan değişiklikle, kesinti yapılmayacak hisse senedi elden çıkarma kazancı, "tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından kazançlar" olarak yeniden tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle<B style="mso-bidi-font-weight: normal">, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin alım-satım kazançlarından tevkifat yapılmaması için aranan süre 1 yıla indirilmiştir. [/B]
GVK'nın mükerrer 80/1 inci maddesindeki genel düzenleme varlığını koruduğu için eklenen başka bir hükümle de, tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için bu genel hükmün, uygulanmayacağı belirtilmiştir. Böylece bu kapsamdaki hisse senetlerinin 1 yıldan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançların "<I style="mso-bidi-font-style: normal">değer artış kazancı[/I]" olarak yıllık beyan esasında vergilendirilmesi engellenmiştir. <BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tam mükellef kurumlara ait olan ancak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeyen hisse senetleri bakımından değişiklik yoktur.Bunlarda süre 2 yıl olarak devam etmektedir. Bu nedenle alelade hisse senetlerinin alıştan itibaren 2 yıl içinde satışından doğan kazançlar vergiye tabi olacaktır. [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4.[/B] Yapılan düzenleme ile banka ve aracı kurumların kendilerinde bulunan veya ulaştırılan bilgi ve belgeler kapsamında tarhiyattan sorumlu tutulacakları, bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle eksik beyan edilen kısım için bildirimi yapan adına gerekli tarhiyat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle finansal kurumlar rahatlatılmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.[/B] Mevduat faizi, repo ve katılım bankalarından (özel finans kurumlarından) elde edilen kâr paylarından yapılan kesintilerin beyanına ve ödenmesine ilişkin hususlar açıklığa kavuşturulmuş, bu kesintilerin muhtasar beyannamler ile beyan edilip ödeneceği hükme bağlanmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6.[/B] Geçici 67 nci maddenin 9 numaralı fıkrasındaki tedvin zaafı giderilmiştir. Bu fıkrada, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinden 31.12.2005'ten sonra (1.1.2006 tarihinden itibaren) elde edilecek faiz gelirlerinin %15 kesintiye tabi tutulmayacağı ve bunların eski hükümlere tabi olduğu açıkça belirtildiği halde, bunların 1.1.2006 tarihinden sonra alınıp satılmasından doğacak kazançların tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı, dolayısıyla beyan açısından eski hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açık ifadelere yer verilmemişti. Buna rağmen tebliğ taslağında alım-satım kazançları için de eski hükümlerin geçerli olacağı belirtilmişti. Yapılan düzenleme ile bu konudaki tereddüt giderilmiştir. Buna göre <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinin, gerek elde tutulması suretiyle elde edilen nemalar, gerekse de bunların elden çıkarılmasından sağlanacak kazançlar (kağıtlar 1.1.2006'dan sonra iktisap edilmiş olsa bile) eski hükümlere tabi olacaktır. Yani bu gelirler üzerinden %15 kesintisi yapılmayacak, ancak yıllık beyana tabi olacaktır. B[/B]unun anlamı, bu kağıtlardan elde edilen faiz gelirlerinin önce enflasyon indirimine tabi tutulacağı (indirim oranı uygulanacağı), alım-satım kazançlarında ise alış bedelinin TEFE ile endeklenerek kazancın hesaplanacağı, daha sonra da faiz gelirleri ile alım-satım kazançları toplamına GVK'nun geçici 59 uncu maddesindeki istisnanın (2006 için 191.089,20 YTL) uygulanacağıdır.
Ayrıca bu fıkrada yer alan ve dar mükellef kurumların, yukarıda berlitilen menkul kıymetleri elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançlara eski hükümlerin uygulanmasını engelleyen parantez içi hüküm kaldırılmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7.[/B] Geçici 67 nci maddenin yürürlüğe gireceği 1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilmiş menkul kıymetlerin gerek faiz gerekse de alım-satım kazançlarında eski hükümlerin uygulanacağı belirtildikten sonra, parantez içi hükümle, dar mükellef kurumların bundan yararlanamayacağı belirtilmişti. Bu parantez içi hüküm de kaldırılarak farklılık giderilmiştir. Buna göre dar mükellef kurumların, 1.1.2006 tarihinden önce iktisap ettikleri/edecekleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını elden çıkarmalarından sağlayacakları kazançlarla, bunları elde tutma süresince elde edecekleri gelirler üzerinden %15 vergi kesilmeyecek, ancak bu gelirlerin vergilendirilmesi hakkında eski hükümler geçerli olacaktır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8.[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için ihtiyari beyanname verme imkanı getirilmiştir[/B]. Böylece, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararın tamamı mahsup edilebilecek, mahsup edilemeyen tutar iade edilecektir. Eski hüküm, önceki üçer aylık dönemlerde vergi ödeyen mükelleflerin sonraki dönemlerde yapacakları işlemler nedeniyle zarar etmeleri halinde ödedikleri vergiyi geri almalarına imkan tanımamaktaydı. Değişiklik, farklı banka veya aracı kurumlarda yapılan işlemlerin kâr veya zararlarını da buluşturma imkanı getirmiştir.
İhtiyari beyan olanağından, tam mükellef gerçek kişilerin yanı sıra dar mükellef gerçek kişi ile dar mükellef kurumlar da yararlanabilecektir. İhtiyari beyannameye dahil edilecek menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse bile bu gelirlerle birleştirilmeyecek, bu durumda iki ayrı beyanname verilecektir.
Elden çıkarma kazançları için bu madde gereğince ihtiyari olarak verilecek beyannameler üzerinde tek oranda (%15) vergi hesaplanacaktır. Bu beyan özel bir beyan türü olduğundan beyan edilecek gelirden GVK'nın 89 ve KVK'nın mükerrer 14 üncü maddesinde yazılı olan indirimlerin yapılıp yapılamayacağı belirsizdir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9.[/B] Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 2006 yılında yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için kesinti oranının sıfır olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">tam ve dar mükellef kurumların 2006 yılında kendi aralarında yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edecekleri kazançlar da kesinti uygulamasının dışında bırakılmıştır.[/B] Sözleşmelerin vadesinin 2007 ve sonraki yıllara sarkmasının bu açıdan bir önemi yoktur. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ancak[/B] yurt dışında banka ve benzeri finans kurumu olmayanlardan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği olmaksızın faaliyette bulunanlar bu uygulamanın dışında tutularak, bunların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan gelirlerinden kesinti yapılması öngörülmüştür. [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10.[/B] Eklenen yeni bir hükümle, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">31.12.2005 tarihine kadar SPK'nuna göre kurulan yatırım fonu addolunan dar mükelelfiyete tabi yatırım fonlarının bu statülerinin, hisse senetleri hariç 31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerle sınırlı olmak üzere, bunların tamamen itfa edilip dolaşımdan kalktığı tarihe kadar devam etmesi öngörülmüştür[/B].

<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>

<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
[1] Yazının hazırlandığı sırada Meclis gündeminde olan bu Kanun 30 kasım 2005 tarihindeki birleşimde tamamen kabul edilmiş olup, halen Cumhurbaşkanlığı’ında onaydadır.