SSK sigortalı hesap fişleri internet ortamında gönderilebilecek


07/12/2005 08:46:05


SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı


e-mail: ibrahimis@hotmail.com

Sigortalının kendisi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün, geçindirmekle yükümlü olduğu eş ve çocukları ile ana ve babalarına sağlık yardımı yapılabilmesi için de belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması gereklidir.


Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık tesislerine müracaatlarında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar için öngörülen prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip getirmedikleri, diğer bir ifadeyle sağlık yardımlarına müstehak olup olmadıklarının tespiti ile sigortalının tahsis talebi nedeniyle işten ayrılışı, ölümü veya son çalışmalarının SSK tarafından hemen bilinmesi gereken diğer hallerde, işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni henüz SSK'ya vermediği durumlarda sigortalı hesap fişine göre, provizyon işlemleri ile aylık bağlama işlemleri sigorta il/sigorta müdürlüklerinde sonuçlandırılmaktadır.


SSK sağlık tesislerinin T.C. Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra, sağlık yardımlarına müstahak olunmasına rağmen, son çalışmalarının henüz bilgisayar ortamına aktarılmaması nedeniyle, provizyon alamayan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri, işverenlerden alacakları Sigortalı Hesap Fişi ile sigorta il/sigorta müdürlüklerine başvurmakta, bu durum sağlık yardımlarından yararlanacak kimselerin zaman ve işgücü kayıpları gibi mağduriyetlerine neden olabilmektedir.


Hem SSK sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin mağduriyetlerine meydan verilmemesi hem de yersiz aylık bağlama işlemlerinin önlenmesi amacıyla, e-Bildirge Projesi kapsamında Sigortalı Hesap Fişi'nin zorunluluk esasına dayandırılmaksızın internet ortamında alınmasına imkan sağlayacak program yapılarak işletime açılmıştır. Sigortalı Hesap Fişi'nin işverenler tarafından internet ortamında SSK'ya verilmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır:


1) SSK ile daha önce e-Bildirge uygulaması çerçevesinde sözleşme yaparak kullanıcı kodu ve şifresi alan işverenler ile bundan sonra sözleşme yapacak olan işverenler, Sigortalı Hesap Fişi'ni internet üzerinden verebileceklerdir.


2) Sigortalı Hesap Fişi uygulamasına "e-Bildirge" giriş sayfasından kullanıcı kodu ve şifresi girildikten sonra "Sigortalı Hesap Fişi İşlemleri" seçeneğinden, "Hesap Fişi Girişi" seçilerek ulaşılacaktır.


- Sigortalıların hastalık ve analık sigortası kollarından sağlık yardımı alabilmesi ile sigortalıların ölümü veya son çalışmalarının kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hallerde "Sigortalı Hesap Fişi Provizyon ve Diğer",


- İşten ayrılarak tahsis talebinde bulunan sigortalılar için de "Sigortalı Hesap Fişi Emeklilik",


menüleri kullanılarak sigortalı hesap fişi bilgilerinin girişi yapılacaktır.


3) Söz konusu uygulama hastalık ve analık sigortaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ödenenler için geçerli olacaktır.


4) işverenlerce sigortalı hesap fişi bilgilerinin bilgisayara girilmesinden sonra her türlü denetim ve kontrol için, istenildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere bu konuda üretilecek barkodlu belge çıktı olarak alınabilecektir.


5) Sigortalı hesap fişinin girişi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde belgede hata yapıldığının anlaşılması halinde, söz konusu belge işveren tarafından "Hesap Fişi İptali" menüsü seçilerek yeniden düzenlenebilecektir. Sigortalı hesap fişinde yapılan hatanın sonradan fark edilmesi halinde ise silme işlemi, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sonuna kadar işyerinin bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılacaktır. İşverenlerden bu konuda dilekçe ve ekinde hatalı düzenlenen sigortalı hesap fişinin birer örneği istenilmektedir.


6) İnternet ortamında verilen sigortalı hesap fişindeki bilgiler ile aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi onay ekranında işverene uyarı verilecek, buna rağmen aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgilerin doğruluğu onaylanıyor ise belge kabul edilecektir.


Sigortalı Hesap Fişi'nde sahtecilik yapıldığının sonradan tespiti halinde yersiz olarak yapılan sağlık giderleri ve aylık ödemelerin işverenlerden temini cihetine gidilecek ve sahteciliği yaptığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu açısından gerekli işlemin yapılması için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu nedenle hesap fişi düzenlenirken dikkatli olunması gerekmektedir.