T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/11469& nbsp;& nbsp;& nbsp; 13/07/2005*5312

Konu :İflas eden şirket adına gönderilen
ödeme emri hk.………………………………..İlgi : Maliye Bakanlığına verilen ……………tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde 1995 tarihinde ……………..tarafından iflas istemiyle mahkemeye verildiğiniz, iflasın sonuçlandığı belirtilerek tarafınıza gönderilen 1998 yılına ait usulsüzlük cezasının kaldırılması hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 162’nci maddesinde; tasfiye ve iflas halinde mükellefiyetin, vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu madde hükmünde, iflas dairesinin iflas ve tasfiye kararı ile iflas ve tasfiyenin kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

İflas halinde, mükellefin varlığı ve varsa gelirleri üzerindeki tasarruf hakkı ortadan kalkmakta ve bütün varlığı ve gelirleri iflas masasına intikal etmektedir. Bu nedenle vergileme ile ilgili ödevlerin mükellef tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, İcra ve İflas Kanununun, İflas İdaresinin Vazifesi başlığını taşıyan 226’ıncı maddesinde; masanın kanuni temsilcisinin iflas idaresi olduğu, idarenin masanın menfaatlerini gözetmek ve tasfiyeyi yapmakla mükellef bulunduğu belirtilmiştir. Buna göre; iflasın sonuna kadar devam edecek mükellefiyetle ilgili ödevlerin, mükellefin varlık ve gelirlerinin intikal ettiği, iflas masasının kanuni temsilcisi durumundaki iflas idaresince yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesinin son fıkra hükmüne göre, tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerinin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

Bu itibarla, İcra İflas Kanunun 226’ncı maddesi gereğince masanın menfaatlerini gözetmek ve tasfiyeyi yapmakla mükellef bulunan iflas idaresi iflasa giriş tarihinden itibaren iflas masasının kanuni temsilcisi konumunda olduğundan iflasına karar verilen tüzel kişilerde, iflasın devamı sırasında, iflastan önceki dönemlere ait ceza ihbarnamesinin iflas idaresine tebliğ edilmesi ve dolayısıyla iflas idaresinin de vergiyi ve vergiye bağlı cezayı tüzel kişinin varlığından ödemesi gerekmektedir.


Bu açıklamalara göre iflas eden şirketin tasfiye işlemlerini yapmakla mükellef bulunan iflas idaresinin göreve başlamış olması durumunda sözkonusu tebliğ iflas idaresine yapılacaktır. İflasın kapanmış olması halinde ise mükellefin kendisine yapılan tebliğlerin usulüne uygun yapılması durumunda geçerli olacaktır.

Bu durumda ………………..Vergi Dairesi ……………..düzenlenen ödeme emrinin kanuni temsilci olmanız dolayısıyla adınıza tebliğ edilmesi işleminde kanuna aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.