İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLER ODASI YAYINI OLAN 84 SAYILI DAYANIŞMA DERGİSİNDEN ALINMIŞTIR.<h1> </font></span>TACİRLERDE (TÜCCAR)
SINIF DEĞİŞTİRME</font></h1>


</span>Mustafa YILMAZ</font>


</span> </span>SM</span></span></font>
</span> V.U.K. </span>176,177,178,179,180,181. maddelerinde
tüccarlarda sınıf değiştirme, halleri açıklanmıştır.</font>


</font>


<b style="">Tüccar Sınıfları [/b]</font>


<b style="">
</span>Madde No 176 </span>[/b]</span>Tüccarlar, defter tutmak bakımından iki sınıfa
ayrılır: </font>


</span>I'inci sınıf
tüccarlar, bilanço esasına göre; </font>


</span>II'nci sınıf
tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; </font>


</span>defter tutarlar.</font>


</font>


<b style="">Birinci Sınıf
Tüccarlar
[/b]</font>


<b style="">
</span>Madde No 177 [/b]</span>(2365 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen
madde) Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler: </font>


</font>


<b style="">1.[/b] (205 sayılı
Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle
belirlenen miktarlar.) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten
sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200,00 YTL (342 Sıra No.lu V.U.K
Genel Tebliği ile 1.1.2005’den itibaren 88.000,00 YTL) veya satışları tutarı
8.640,00 YTL (342 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2005’den itibaren
120.000,00 YTL) lirayı aşanlar(1) </font>


</font>


<b style="">2.[/b] (205 sayılı
Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle
belirlenen miktar) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da
bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600,00 YTL
(342 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2005’den itibaren 48.000,00 YTL)
aşanlar;(2) </font>


</font>


<b style="">3.[/b] (205 sayılı
Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle
belirlenen miktar) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması
halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış
tutarının toplamı 7.200,00 YTL (342 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile
1.1.2005’den itibaren 88.000,00 YTL) lirayı aşanlar;(3) </font>


</font>


<b style="">4.[/b] Her türlü
ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden
hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.); </font>


</font>


<b style="">5.[/b] Kurumlar
Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço
esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme
hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.); </font>


</font>


<b style="">6.[/b] İhtiyari
olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. </font>


</font>


(3239 sayılı Kanunun 136'ncı maddesiyle fıkra
kaldırılmıştır.)</font>


<b style=""></span>[/b]</font>


<b style=""></span>[/b]</font>


<b style=""></span>[/b]</font>


<b style=""></span>[/b]</font>


<b style="">İkinci Sınıf
Tüccarlar
[/b]</font>


<b style="">
</span>Madde No 178 </span>[/b]Aşağıda yazılı tüccarlar II'nci sınıfa
dahildirler: </font>


<b style="">[/b]</font>


<b style="">1[/b]. 177'inci
maddede yazılı olanların dışında kalanlar; </font>


</font>


<b style="">2.[/b] Kurumlar
Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye
Bakanlığınca müsaade edilenler. </font>


</font>


Yeniden işe başlıyan tücarlar yıllık iş hacimlerine göre
sınıflandırılıncaya kadar II'nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.</font>


</span></font>


</span></font>


<b style="">Sınıf Değiştirme [/b]</font>


<b style="">
</span>Madde No 179 </span>a)[/b] (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi
bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara
uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden
başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler: </font>


<b style="">1.[/b] Bir hesap
döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette
düşük olursa, veya; </font>


</font>


<b style="">2.[/b] Arka arkaya üç
dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir
düşüklük gösterirse.</font>


</font>


<b style="">Sınıf Değiştirme [/b]</font>


<b style="">
</span>Madde No 180 </span></span>b)[/b]
(II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil
tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu
şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa
geçerler. </font>


<b style="">1.[/b] Bir hesap
döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette
fazla olursa, veya; </font>


</font>


<b style="">2.[/b] Arka arkaya 2
dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir
fazlalık gösterirse.</font>


<b style=""></span>[/b]</font>


<b style="">İhtiyari Sınıf
Değiştirme
[/b]</font>


<b style=""> </span>Madde No 181 </span>[/b]II'nci sınıf tüccarlar diledikleri
takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bu suretle I'inci sınıfa
dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur.</font>
Edited by: mustafa