E-posta Adresime gönderilen bir karar.

İsteğe bağlı sigortalılığı kesen zorunlu sigortalılıktan sonra yapılan ödeme
<DIV ="padding1">
<DIV ="small_text">Ekleyen: Yyln | Tarih: 7-10-2005 | Kategori: İçtihat | Not
<DIV ="padding1">
Zorunlu sigortalılığın sona ermesinden sonra yeniden isteğe bağlı sigortalı olma iradesini ortaya koyacak şekilde prim ödemesi bulunmayan, ancak zorunlu sigortalılığın sona ermesinden sonraki yıllara ait primleri 29.02.2002 tarihinde gecikme faizi ile ödeyen davacının, zorunlu zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten sonraki isteğe bağlı sigortalılığın iptaline dair kurum işlemi yerindedir. Ancak davacının prim ödeyerek yeniden i.b.s. olma iradesini ortaya koyan prim ödemesinden itibaren i.b.SSK. sigortalılığının geçerli olduğunun tespitine karar verilmelidir.
<DIV ="padding1">T.C.
YARGITAY
10.Hukuk Dairesi


Esas Karar
2003/6510 2003/7775Y A R G I T A Y İ L A M I


Mahkemesi:Adana 1.İş Mahkemesi
Tarihi:21.04.2003
No:968-504

Davacı, isteğe bağlı olarak ödenen primlerin geçerli olduğunun tespiti ile 19.03.2002 tarihinden itibaren emekliliğe hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.


Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.


Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.


Zorunlu SSK sigortalısı olarak önceden Kurumca tescil edildiği anlaşılan ve 01.09.1998 tarihinden geçerli olmak üzere isteğe bağlı SSK sigortalılığı Kurum tarafından kabul edilen davacı, zorunlu SSK sigortalısı olarak çalıştığı 02.09.1998-26.10.1998 tarihleri arasındaki dönem dışında kalan primi ödenmiş isteğe bağlı SSK sigortalılığının geçerli olduğunun tespitine karar verilmesini istemiş; mahkemece; isteğe bağlı SSK sigortalılığının devamı sırasında 50 günlük zorunlu sigortalılığı bulunan davacının, 29.02.2000 tarihine kadarki primlerini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olma yönündeki iradesini ortaya koyduğu gerekçesiyle isteğe bağlı sigortalılığın geçerli olduğunun tespitine karar verilmiştir.


Davacının, Sigorta Müdürlüğünce isteğe bağlı sigortalılı-ğının kabul edildiği 01.09.1998 tarihinden sonra 02.09.1998-26.10.1998 tarihleri arasında zorunlu SSK sigortalısı olarak çalıştıktan sonra 506 Sayılı Kanunun 85. maddesi kapsamında yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak yönünde Kuruma yazılı başvurusunun ve isteğe bağlı sigortalılık iradesini ortaya koyacak şekilde herhangi bir prim ödemesinin bulunmadığı, zorunlu SSK sigortalılığının sona ermesinden sonra 1998 ve 1999 yıllarına ait primlerin 29.02.2000 tarihinde gecikme faiziyle birlikte Kuruma ödendiği özlük dosyasının incelenmesinden açıkça anlaşıldığından, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.05.2003 gün ve 2003/10-375-356 sayılı kararında da benimsenen ilkeler doğrultusunda isteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren zorunlu sigortalılığın başladığı 02.09.1994 tarihine kadarki isteğe bağlı SSK sigortalılığının geçerliliğine, zorunlu sigortalılığın sona erdiği 26.10.1998 tarihinden sonraki isteğe bağlı sigortalılığın iptaline dair Kurum işleminin yerinde olduğunun, ancak davacının 29.02.2000 tarihinden itibaren yeniden isteğe bağlı SSK sigortalılığı primi ödemeye başladığı dikkate alınarak, isteğe bağlı sigortalı olma iradesini ortaya koyan bu ödeme tarihini takip eden aybaşı olan 01.03.2000 tarihinden itibaren, (ödediği primlere karşılık gelen süre kadar) isteğe bağlı SSK sigortalılığının geçerli olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 04.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.&amp ;nbs p;&amp ;nbs p; Edited by: Mustafa Gülşen