T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-1/11256& nbsp;& nbsp; 15/07/2005*5357

Konu : İnternet ortamında gönderilemeyerek
kanuni süresi içinde postaya verilen
beyannameler için VUK-MÜK-355’nci
maddeye göre ceza kesilip kesilmeyeceği hk.


……………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Dairenizin …………..vergi numaralı mükellefi …………….adına …………..tarafından Defterdarlığımıza verilen dilekçede adı geçen mükellefin 2004/1-12 dönemine ait Gelir Vergisi Beyannamesini internet ortamında SMMM şifresi ile gönderememesi ve çıktı alamaması sebebiyle 31/03/2005 tarihinde postaya vermek suretiyle gönderdiği, bunun üzerine dairenizce 1.180.000.-YTL özel usulsüzlük cezası kesildiği belirtilmiş olup, konu ile ilgili olarak alınan 04/07/2005 tarih, 21977 sayılı yazınızda da, mükellefin sözkonusu beyannameyi internet yoluyla gönderemediği belirtilerek kesilen sözkonusu cezanın, ilgili beyannamenin kanuni süresi içinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiş olması nedeniyle terkin edildiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere; 2005/1 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi III. ve V. bölümlerinde yer alan açıklamalar uyarınca elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilen beyannameleri zorunluluğa uymayarak elden getiren veya posta vasıtası ile gönderen mükelleflere (beyannamenin kanuni süresinde verilmiş olup olmamasına bakılmaksızın) Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’nci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve terkin edilen özel usulsüzlük cezasının yeniden kesilerek sonucundan Defterdarlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.