<CENTER>
<TABLE id=Aut&#111;number1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=1 width="85%" border=1>
<T>
<TR>
<TD width="100%">
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/371-11205&nb sp;&nb sp;&nb sp; 21/07/2005*5503

Konu :
<CENTER>
<TABLE id=Aut&#111;number1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=1 width="85%" border=1>
<T>
<TR>
<TD width="100%">
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/371-11205&nb sp;&nb sp;&nb sp; 21/07/2005*5503

Konu :Pişmanlık şartlarının ihlali hk.…………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi : 07/06/2005 tarih ve 22404 sayılı yazınız.

Dairenizin …………vergi numaralı mükellefi………………... hakkındaki ilgi yazınızda, mükellefin 2005/1. dönem K. Geçici Vergi beyannamesini internet ortamında kanuni süresinde dairenize verdiği ancak 2003 ve 2004 yılından dairenizdeki emanet hesabına alınan 773.225,00 YTL alacağını 2005/1. dönem geçici vergi beyannamesinden sehven mahsup ettiği bilahare 18/05/2005 tarih ve 26846 sayılı dilekçe ekinde ibraz ettiği 2005/1. dönem geçici vergi beyannamesinde evvelce verdiği beyannamede mahsup ettiği meblağı düzelttiği, bunun üzerine dairenizce beyannamenin kanuni süresinden sonra verilmiş olması nedeniyle kesilen 2 günlük pişmanlık zammının mükellefçe aynı gün 18/05/2005 tarihinde ödendiği, ancak pişmanlık zammının aylık hesaplanması gerektiğinden dairenizce ayrıca aylık 21.650,28 YTL ek pişmanlık zammı tahakkuk ettirildiği, bu defa, mükellefin 31/05/2005 tarihli dilekçesi ile dairenize ödediği 2 günlük pişmanlık zammının tarafına iadesini, aylık tahakkuk ettirilen ek pişmanlık zammının ise terkinini talep ettiği, aylık olarak tahakkuk ettirilen pişmanlık zammının son vade günü olan 02/06/2005 tarihi itibariyle ödenmediği belirtilerek, düzeltme işleminin nasıl yapılacağı ve pişmanlık ihlali nedeniyle % 50 vergi ziyaı cezası kesilip kesilemeyeceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, V.U.K.’nun 371’nci maddesinde “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren (360’ncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
…
4-Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması…” hükümleri yer almış olup buna göre pişmanlık talebiyle verilen beyannameye dayanılarak tahakkuk ettirilen vergi için pişmanlık zammının hesaplanmasında verginin ödeme tarihi esas alınmaktadır.

Ayrıca aynı kanunun 341’nci maddesinde vergi ziyaı cezası tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 344’ncü maddesinde de “Vergi Ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’nci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.

Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112’nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur…” hükmüyle vergi ziyaı cezasının nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 48’nci maddesinde, pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk ettirilen vergi ile pişmanlık zammının süresi içinde ödenmediğinin veya kısmen ödendiğinin bilgisayar kayıtlarından tespit edilmesi halinde, tahakkuk ve tahsilat işleminin düzeltilmesinde, tahakkuk işlem türünün değiştirilmesi, vadenin bir aya tamamlanması ve pişmanlık zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılacağı,

Bu beyannameler kanuni süreden sonra verilen beyanname olarak kabul edileceğinden ceza kesilmek üzere (238 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliğ uyarınca) diğer tarh işlemleri masasına bilgi verileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 2 günlük olarak hesaplanan ve mükellefçe süresi içinde ödenen gecikme zammının Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 48’nci maddesi ve müteakip düzeltme maddeleri uyarınca tahakkuk edecek gecikme faizine mahsubu ile aylık olarak bilahare hesaplanarak tahakkuk ettirilen ve mükellefçe ödenmeyen ek pişmanlık zammının terkini gerekmektedir. Ayrıca, ek pişmanlık zammının mükellefçe ödenmemiş olması nedeniyle pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılacağından mükellef adına vergi ziyaı cezası uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılarak sonucundan Defterdarlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.


</TD></TR></T></TABLE></CENTER>


…………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi : 07/06/2005 tarih ve 22404 sayılı yazınız.

Dairenizin …………vergi numaralı mükellefi………………... hakkındaki ilgi yazınızda, mükellefin 2005/1. dönem K. Geçici Vergi beyannamesini internet ortamında kanuni süresinde dairenize verdiği ancak 2003 ve 2004 yılından dairenizdeki emanet hesabına alınan 773.225,00 YTL alacağını 2005/1. dönem geçici vergi beyannamesinden sehven mahsup ettiği bilahare 18/05/2005 tarih ve 26846 sayılı dilekçe ekinde ibraz ettiği 2005/1. dönem geçici vergi beyannamesinde evvelce verdiği beyannamede mahsup ettiği meblağı düzelttiği, bunun üzerine dairenizce beyannamenin kanuni süresinden sonra verilmiş olması nedeniyle kesilen 2 günlük pişmanlık zammının mükellefçe aynı gün 18/05/2005 tarihinde ödendiği, ancak pişmanlık zammının aylık hesaplanması gerektiğinden dairenizce ayrıca aylık 21.650,28 YTL ek pişmanlık zammı tahakkuk ettirildiği, bu defa, mükellefin 31/05/2005 tarihli dilekçesi ile dairenize ödediği 2 günlük pişmanlık zammının tarafına iadesini, aylık tahakkuk ettirilen ek pişmanlık zammının ise terkinini talep ettiği, aylık olarak tahakkuk ettirilen pişmanlık zammının son vade günü olan 02/06/2005 tarihi itibariyle ödenmediği belirtilerek, düzeltme işleminin nasıl yapılacağı ve pişmanlık ihlali nedeniyle % 50 vergi ziyaı cezası kesilip kesilemeyeceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, V.U.K.’nun 371’nci maddesinde “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren (360’ncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
…
4-Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması…” hükümleri yer almış olup buna göre pişmanlık talebiyle verilen beyannameye dayanılarak tahakkuk ettirilen vergi için pişmanlık zammının hesaplanmasında verginin ödeme tarihi esas alınmaktadır.

Ayrıca aynı kanunun 341’nci maddesinde vergi ziyaı cezası tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 344’ncü maddesinde de “Vergi Ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’nci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.

Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112’nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur…” hükmüyle vergi ziyaı cezasının nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 48’nci maddesinde, pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk ettirilen vergi ile pişmanlık zammının süresi içinde ödenmediğinin veya kısmen ödendiğinin bilgisayar kayıtlarından tespit edilmesi halinde, tahakkuk ve tahsilat işleminin düzeltilmesinde, tahakkuk işlem türünün değiştirilmesi, vadenin bir aya tamamlanması ve pişmanlık zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılacağı,

Bu beyannameler kanuni süreden sonra verilen beyanname olarak kabul edileceğinden ceza kesilmek üzere (238 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliğ uyarınca) diğer tarh işlemleri masasına bilgi verileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 2 günlük olarak hesaplanan ve mükellefçe süresi içinde ödenen gecikme zammının Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 48’nci maddesi ve müteakip düzeltme maddeleri uyarınca tahakkuk edecek gecikme faizine mahsubu ile aylık olarak bilahare hesaplanarak tahakkuk ettirilen ve mükellefçe ödenmeyen ek pişmanlık zammının terkini gerekmektedir. Ayrıca, ek pişmanlık zammının mükellefçe ödenmemiş olması nedeniyle pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılacağından mükellef adına vergi ziyaı cezası uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılarak sonucundan Defterdarlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.


</TD></TR></T></TABLE></CENTER>