<O:P>
<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<O:P> </O:P>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">17.11.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İdare ve Anayasa'ya aykırı ceza uygulaması<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Anayasa Mahkemesi vergi ziyaı cezasına yönelik iptal hükmünü, bu hükmün Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi koşuluyla vermiş bulunmaktadır. Buna göre; <O:P></O:P>


Vergi Usul Yasası'nın 344'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi ziyaı cezasının hesaplanış biçimi Anayasa'nın 2 ve 38'inci maddelerine aykırıdır. Bu nedenle iptal edilmiştir. <O:P></O:P>


^20İptal hükmünün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir. <O:P></O:P>


Anayasa Mahkemesi söz konusu yasa maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna dair kararını 06.01.2005 tarihinde vermiş ve bu karar 20.10.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. <O:P></O:P>


Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını verdiği tarihten, kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihine kadar Anayasa'ya açıkça aykırı bulunan bir uygulama sürdürülmüştür. <O:P></O:P>


Konuya ilişkin olarak idare tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu uygulama sürdürülecektir. Şöyle ki; <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Yasası 22 sayılı sirküler ile yapılan açıklamaya göre "Anayasa Mahkemesi'nin Vergi Usul Kanunu'nun 344'üncü maddesi ile ilgili iptal hükmü, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 20.10.2005 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe gireceğinden, iptale konu anılan hükmü bu sürenin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Dolayısıyla altı aylık sürenin sonuna kadar vergi ziyaı cezası uygulamaları bu madde hükmüne göre sürdürülecektir. Diğer bir anlatımla, gerek tarhiyat aşamasında bulunan, gerekse bu tarihten sonra yapılacak vergi tarhiyatları için mevcut 344'üncü madde uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle işlem yapılmasına devam edilecektir." <O:P></O:P>


İptal edilen bir ceza hükmüdür. Ceza hükmü bir yaptırımdır. <O:P></O:P>


Anayasa'nın 38'inci maddesinin birinci fıkrasına göre "kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez." <O:P></O:P>


Vergi ziyaı cezasının hesaplanış biçimi Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'ya aykırı bulunan bir ceza hükmü, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yokluk özelliğini taşır. Eğer uygulama alanı mevcutsa, bu uygulamadan zarar görenlerin hak aramaları gündeme gelir. <O:P></O:P>


Hukuk devleti olgusu içerisinde Anayasa'ya aykırı bulunan bir cezanın uygulandığı süre içerisinde bu uygulamadan mağdur olanların üzerinde kalmasına ortam hazırlayan bir uygulamaya rastlamak mümkün değildir. <O:P></O:P>


Ayrıca bir ceza hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu hususu yargı kararına bağlanmış ve mevcut hukuk düzeni içerisinde yoklukla sonuçlandırılmış ise ortaya çıkan boşluğun doldurulabilmesi için öngörülen bir sürenin, yok sayılan hükmün uygulanması ile doldurulması düşünülemez. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı'nın sirküler ile yaptığı açıklamaya göre "Herhangi bir hukuksal boşluğa meydan vermemek ve 2005 yılı sona ermeden yeni bir yasal düzenlemenin yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla, iptali kararlaştırılan 344'üncü maddenin anılan hükmü ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır." <O:P></O:P>


Söz konusu hükmün Anayasa'ya aykırılığı kararın Resmi Gazete'den yayımından ve de Yüksek Mahkeme kararının oluşumundan önce de bilindiğine göre gerekli hazırlığın tamamlanmamış olması ve bu ara devre içerisinde yoklukla bağlanmış bulunan bir hükmün uygulanmasında ısrar edilmesini hukuk devleti olgusu ile örtüştürmek mümkün müdür? <O:P></O:P>


Anayasa'ya aykırı olduğu hükme bağlanan bir ceza hükmü cezada kanunilik özelliğini yitirmiştir. <O:P></O:P>


Ceza hukuku ilkelerinden birisi de lehe olan yasanın geçmişe yönelik uygulanabilir olmasıdır. Olayımızda lehe hüküm bir yana söz konusu düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunarak yok sayılmıştır. Bu hükmün aynı kararla uygulamaya giriş tarihinin belirlenmiş olması ise ceza hukuku ilkeleri açısından ayrıca tartışılması gereken bir konudur. <O:P></O:P>
İdarenin vergi ziyaı cezasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini izleyen ve yeni düzenleme yapılabilmesi için öngörülen süre içerisinde Anayasa'ya aykırı bulunan hesaplama yöntemine göre ceza uygulamasında ısrar etmesi ve bu yönde işlem yapılmasına yönlendirme yapmış bulunması bir dizi yeni uyuşmazlığın gündeme gelmesine neden olacaktır.<O:P> </O:P></O:P>[/b]