T.C.
Y A R G I T A Y
21.Hukuk Dairesi
Başkanlığı
Esas&n bsp; Karar
2003/9182 2003/9560
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi: A Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
Tarih: 20.8.2003
No: 272-149
Davacı: Ali
Davalı: Bağ-Kur Gen.Müd.
Davacı, Bağ-kur'a tescil ve kayıt tarihinin 6.12.1977 olarak düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. K A R A R
Davacı Bağ-Kur'a tescil tarihinin 6.12.1977 olduğunun tesbitini istemiştir.
Mahkemece istem tanık beyanları ve davacı tarafından sunulan 6.12.1977 başvuru tarihini taşıyan belgeye dayanılarak kabul edilmişse de bu sonuç doğru olmamıştır.Davacının Bağ-Kura tescilinin 1.9.1982 tarihi itibariyle işe giriş bildirgesine istinaden yapıldığı Kurum kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davacının iddia ettiği gibi 6.12.1977 tarihinde Kuruma kayıt ve tescil edildiğine ilişkin inandırıcı bir kanıt yoktur. Davacı tarafından sunulan 6.12.1977 başvuru tarihini taşıyan belge Kurumun onayını taşımadığından, tescil için yasanın aradığı manada yeterli bir delil olarak kabulüne olanak yoktur. Davacının iddiasını doğrulayan prim belgesi de mevcut olmadığından tanık anlatımlarına dayanılarak 6.12.1977 tarihinde tescil edildiğinin kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Kaldı ki Bağ-Kur yasasında 506 sayılı Yasada olduğu gibi, geriye yönelik tesbite olanak tanıyan bir hükümde yoktur.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ.Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye&nb sp; Üye&nb sp; Üye&nb sp; Üye&nb sp;