<H1 style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />mrb arkadaşlar vergi aslına bağlı olmayan tüm cezalar (2006-2007-2008-2009-2010kasım dahil)için 6111 sayılı kanunun 4.maddesiyaşayan bir madde olduğundan bu tür cezalar için ek:5 ile vergi dairenizeceza veya cezaların tebliğ tarinden itibaren 30 gün içnde müracat ederek söz konusu cezaların %75 silinip %25 taakuk edilerek peşin veya 6 eşit taksit şeklinde ödeyebilirsiniz [/B]</H1>
Tarih: 25.09.2012
Bilindiği gibi, 6111 sayılı kanunun 4. maddesi ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından vergi dairelerine açıklayıcı bir yazı yollanarak 2011 yılında kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. <A name=_ftnref1></A>[1] Buna göre örneğin, kasım 2010 dönemine ait e-beyanla ilgili kesilen özel usulsüzlük cezalarının yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ihbarname tebligatı yapılması durumunda (bugün bile tebliğ edilse) 6111 sayılı kanunun 4. maddesinden faydalanılacaktır. Buna göre de, kesilen cezanın %75’i silinerek bakiye %25 (6) taksitte ödenecektir.
Konuyu daha açık bir örnek ile somutlaştırmak istediğimiz takdirde; 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait yasal süreler içerisinde verilmeyen beyannamelerle ilgili mükellefe toplam 4x12= 48 dönem x 1.490,00 TL = 71.520,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş olduğunu varsayalım.<A name=_ftnref2></A>[2]

Yukarıdaki cezaların da örneğin bugün 6.9.2012 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş olduğunu varsayalım. Vergi dairesi söz konusu geçmiş 4 yıla ait beyannamelerin verilmeme fiilini E-VDO sisteminde yer alan bilgilerden tespit etmektedir. Bu nedenle, beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi fiili; anılan vergi dairesi müdürlüğünce adı geçen mükellefi takdir komisyonuna sevk etmek için düzenlenen takdir komisyonu sevk fişinin tanzim edildiği 2011 kasım ayı değil; E-VDO sisteminden beyanname verme süresinin son gününü izleyen ilk birinci gününde saptanmıştır.

Buna göre, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarına 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; kesinleştiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya da tespit edildiği halde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş veya düzenlendiği halde tebliğ edilmemiş olanlar kapsam dahilindedir.

Örneğin, kasım/2010 dönemine ait olup 31.12.2010 tarihi saat 00:00’a kadar elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla 01.01.2011 tarihinde yapılabileceğinden, bu tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları kanun kapsamına girmemektedir. Kasım/2010 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilecek cezalar ise kanun kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla, 2006, 2007, 2008 ve 2009 dönemlerine ait (2006 yılı için olay takdire yansıtıldığını kabul ederek zamanaşımı dikkate alınmamıştır) verilmesi gereken beyannamelerin verilmesi süresinin son günü 31.12.2010 tarihinden önceki bir tarih olduğundan , bu beyannamelere ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinden sonra düzenlenerek mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine esas özel usulsüzlük cezaları için 6111 sayılı kanunun 4. maddesi hükmünden yararlanılması mümkündür.

Sonuç olarak, durumları yukarıdaki açıklamalarımıza uyan mükelleflerin 6111 sayılı yasaya ekli ek:5 form dilekçesi ile ilgili vergi dairesine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurup, 6111 sayılı kanuna ekli 1 seri nolu tebliğin ekindeki ek 5 nolu dilekçe ile ilgili vergi dairesine başvurulması halinde cezanın %75’i silinecektir. Daha sonra bakiye cezanın %25’i ise, 6 taksite bölünerek ödenecektir.<A name=_ftnref3></A>[3]
<DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" =Ms&#111;normal>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">

<A name=_ftn1></A>[1] 17.02.2012 gün ve 18598 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye çapında vergi dairelerine yollana tele faks.
<A name=_ftn2></A>[2] BU tür özel usulsüzlük cezaları e-beyan yoluyla verilmeyen aylık KDV, muhtasar, gelir, kurum, BSMV, ÖTV vs. aylık e-beyan yoluyla yapılacak beyan ve bildirimleri içermektedir. E-beyan yoluyla beyannamenin yollanmaması durumunda her ay veya dönem için mükellefin durumuna göre 1.490,00 TL veya 640,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilebilmektedir.
<A name=_ftn3></A>[3] 6111 sayılı yasa md.4: inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (vergi türü 6106)
<H1 style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H1>