Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: yabancı uyruklu araç kiralama hizm.

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  07.Şubat.2011
  Nereden
  Samsun
  Mesajlar
  330
  kolay gelsin arkadaşlar; yabancı uyruklu bir kişiye kesilen oto kiralama faturasında kdv hesaplanmalımıdır.?
  ESEZGIN

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  07.Şubat.2011
  Nereden
  Samsun
  Mesajlar
  330
  cevap verebilen arkadaş var mı?
  ESEZGIN

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  07.Şubat.2011
  Nereden
  Samsun
  Mesajlar
  330


  !...
  ESEZGIN

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  18.Haziran.2007
  Nereden
  İSTANBUL
  Mesajlar
  381
  </font>YABANCI UYRUKLULARIN TÜRKİYE’DE ALDIKLARI
  REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU
  </span></font></font>

  </font><?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></font>

  </font>Hizmet KDV Kanunu’nun 1.
  maddesinde Türkiye’de yapılan “ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek
  faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet
  ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerin katma değer
  vergisinin konusuna girdiği belirtilmiş olup, hizmet; teslim ve teslim sayılan
  haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler” şeklinde tanımlanmıştır. </font>

  </font>Kanun maddesinde, hizmet
  işlemleri; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
  temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi
  yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir denilmek suretiyle
  geniş bir çerçeve çizilmiştir (KDVK.Md.4).
  </span></font></font>

  </font>Bir hizmet türü olan Reklam,
  televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema internet gibi mecralar
  aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere
  belirli bir ücret karşılığında tanıtılması olarak tanımlana bilmektedir. </span></font></font>

  </font>Ticari hayat içerisinde yabancı
  uyrukluların Türkiye’ deki pazarlara girmeleri ve ciddi bir rekabet
  yarattıkları, bunun paralelinde pazardaki tanınırlıklarını artırmak ve
  güçlenmek adına tanıtımlarını Türkiye’deki radyo, televizyon, gazete, dergi
  gibi platformlarda yaparak güçlendikleri bir gerçek. Sadece bu yayın organında
  değil artık teknolojinin aldığı son hal nedeniyle sanal ortamdaki reklam
  hizmetleri bu yayın organlarından daha fazla rabet görür hale gelmiştir. </span></font></font>

  </font>Yabancıların Türkiye’den satın
  aldıkları reklam hizmetleri KDV Kanunun 1 inci ve 6 ncı maddelerine göre,
  Türkiye’de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye’de
  faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. Bu teslim ve hizmetlerin yabancı
  firmalara yapılması bu durumu değiştirmemektedir.</font>

  </font>İşlemlerin Türkiye’de yapılması
  veya yapılmış sayılması ile ilgili hükümler KDV Kanunu’nun 6. maddesinde yer
  almaktadır. Konuyla ilgili olarak 1 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin 1A/2.
  bölümünde şu açıklamalar yapılmıştır. “Hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de
  yapılmış sayılması için Kanunun 6. maddesinin (b) bendine göre hizmetin
  Türkiye’de yapılması, Türkiye’de değerlendirilmesi veya hizmetten Türkiye’de
  faydalanılması gerekmektedir. </font>

  </font>Madde hükmüne göre hizmetin
  Türkiye’de yapılmış sayılması için belirtilen üç şart birlikte aranmayacak,
  herhangi birisinin oluşması halinde hizmet Türkiye’de yapılmış sayılacaktır.
  (…) Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde değerlendirme (Ödemesi)
  Türkiye’de yapılmış veya bu hizmetten Türki-ye’de faydalanılmış ise işlem yine
  Türkiye’de yapılmış sayılacaktır.” </span>KDV
  Kanunu’nun 11/1 (a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin
  hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’nden
  müstesna olduğu belirtilmektedir. </span></font></font>

  </font>Ancak kanuncun 12/2. maddesinde
  ise bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi şu
  iki şartın birlikte gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bunlar; “ a) Hizmetler yurt
  dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. b) Hizmetten yurt dışında
  faydalanılmalıdır.” </span>Bu konuyla ilgili
  olarak 15 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde, “Türkiye’de yapılan, değerlendirilen
  veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki
  firmalara yaptırılanhizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır.
  Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas ola-rak yurt dışındaki firma olmakla
  birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
  bulunmaması halinde vergi, sözü edilen kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten
  faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine
  sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.” </span></font></font>

  </font>Sözü edilen konuyla ilgili olarak
  17 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde ise, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler
  için yapılan hizmet sayılabilmesi için, Kanunda belirtilen iki şart
  sıralandıktan sonra şu açıklamalara yer verilmiştir. “Hizmetin yurt dışındaki
  müşteriye yapılmış olması için; müşterinin ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş
  merkezinin yurt dışında bulunması, hizmetten yurt dışında faydalanıldığının tespitinde
  ise hizmetlerle ilgili faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş
  olması ve bedelin TPKKH Kanun hükümleri çerçeve-sinde yurda getirilmesi
  şartlarını taşıyan mümessillik, müşavirlik, mühendislik, gözetmenlik gibi
  hizmetlerin hizmet ihracı olarak kabul edileceği” belirtilmiştir. </font>

  </font></span>Sonuç olarak yukarıda açıklanan gerekçeler göz
  önüne alındığında reklam hizmetinin hangi platformda yapıldığına dikkat
  edilmeksizin yurt dışındaki müşteriye verilen hizmetten faydalanmanın
  Türkiye’de olması nedeniyle Vergiye tabi olacağı ve mükellef adına, Sorumlu
  Sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi düzenlenerek KDV ödenmesi gerekeceği, bu
  nedenlerle hizmet ihracatı nedeniyle KDV istisnasının uygulanamayacağı açıktır.
  Yargının hizmet ihracı konusundaki yaklaşımı ise 26 nolu KDV genel Tebliğinden
  sonra maliyenin görüşleriyle paralellik kazanmış ve kararlarında aynı görüşlere
  yer vermiştir.</font></font>

  </font>Ancak yapılan işin yabancı
  uyruklu bir müşteri için yine yabancı uyruklu bir organ kullanılarak yurt
  dışında yapılması veya yine Türkiye’de yapılması halinde süreç boyut
  değiştirmekte araya hizmet ithali de girmektedir. Örneğin son zamanlarda yaygın
  olarak yürütülen Google, twitter gibi internet üzerinden verilen reklam ve
  ilanlar yurt dışındaki Google firmasının verdiği reklam hizmetinden yurt içinde
  (Türkiye’de) yararlanıldığından, ödenecek hizmet bedeli KDV’ne tabi olup, bu
  tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV
  beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi ve aynı döneme ilişkin 1 no’lu KDV
  beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması
  gerekmektedir. </span></font></font>

  </font>Konunun kurumlar vergisi
  açısından en önemli tarafı Google firmasına yapılan internet üzerinden
  yayınlanan bu tarzdaki hizmet için yapılan ödemelerin kurum stopajına tabi
  tutulup tutulmaması sorusudur. Hizmeti sunmak suretiyle Türkiye kaynaklı
  hasılat elde eden, gerçek kişi ise ve hizmet bedeli olarak yapılan ödeme GVK
  nun 94 üncü maddesi uyarınca, bir kurum ise ve hizmet, niteliği itibariyle KVK
  nun 24 üncü maddesi kapsamında stopaja tabi ise, karşı ülkeyle vergi anlaşması
  yoksa veya mevcut vergi anlaşması stopajı engellemiyorsa, bu madde uyarınca
  stopaj yapılması gerekir. </span>CD ortamında
  yapılan Reklam hizmetlerinin ithali söz konusu olduğunda ise; bu ithalatın
  kargo yoluyla yapılacağı düşünüldüğünde ise; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
  Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30’uncu maddesinin
  birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak
  ödemelerden, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dâhil olup
  olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka
  ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden
  veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, 2009/14593
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına
  alınmıştır.</font>

  </font>Buna göre; </span>- </font>

  </font>Yurt dışında mukim firmalardan
  ithal edilen bilgisayar programları veya yazılım içeren ürünler üzerinde
  herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere
  satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurt dışında mukim
  firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu
  nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.</font>

  </font>- Yurt dışında mukim firmalardan
  işletmede kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce
  piyasada bulunmayan bir bilgisayar CD nin özel olarak hazırlatılması halinde,
  yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı
  niteliği taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden % 20 oranında vergi
  kesintisi yapılacaktır. </span>Sonuç olarak
  yapılacak reklam hizmetinde hizmetin yurt içinde yapılıyor olması nedeniyle
  müşteri adına Sorumlu Sıfatıyla KDV ödenmesi gerekmektedir. Bu hizmeti verirken
  yurt dışı kaynaklı bir işletme kullanılması halinde de Hizmet İthali nedeniyle
  Sorumlu Sıfatıyla KDV ve %20 oranında Stopaj söz konusu olacaktır.</font>

  </font>
  Her özgürlüğün içinde bir tutsaklık gizlidir...

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •