Şirket müdürüne ait eski tarihli imza sirküleri var fakat bu arada ortaklar değişti şirket müdürü halen yetkili ama noter ortak değişikliği vs olmuş sizin sirküler ekindeki gazetede eski ortağın adı var bu ileride sorun çıkarır yeni gazete yayınlattırın getirin imza sirkülerini öyle çıkaralım diyor. noterden karar örneği aldım


Şirket ortaklar kurulu 19 /06 / 2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1-Şirket ortaklarından 10 yıl müddetle şirket müdürü olarak seçilmesine;


2- Şirket ortaklar kurulu 10 yıl müddetle şirket müdürü olarak seçilen Doğumlu, oğlu T.C. uyruklu, ....adresinde ikamet eden ün :
T.C. hudutları dahilindeki bilcümle resmi ve hususi dairelerde hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde, kamu kurum ve kuruluşları, üçüncü şahıslar, özel ve tüzel kişiler, bakanlıklar, bakanlıkların ilgili birimleri, Ticaret ve sanayi odaları, kooperatifler, kamu iktisadi teşebbüsleri, askeri birlikler, valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, vergi daireleri, defterdarlık, özel idareler, noterlikler, nüfus müdürlükleri, belediyeler, bankalar hasılı bilcümle devlet dairelerinde, şirketimizi temsile, şirketimiz adına ihalelere girmeye, pay sürmeye, teminat yatırmaya, geri çekmeye her türlü sözleşme imzalamaya, fesih etmeye şirketimiz adına gayrimenkul almaya, satmaya, tapu müdürlüklerinde iş takibine, gayrimenkul kiralamaya, kiraya vermeye, vasıta almaya, satmaya, trafikte tescil işlemlerini yapmaya, ipotek almaya, vermeye, iştira, ifraz, tevhit, terkin yapmaya bilcümle isim ve unvan altındaki bankalara paralar yatırmaya, paralar çekmeye, kredi talebinde bulunmaya, her türlü bilcümle sözleşmeler akt etmeye, feshe, bankalardan çek karnesi almaya, çek kesmeye, muvafakatlarda taahhütlerde, feragatlarda ibralarda bulunmaya, haciz, ipotek, rehin işlemlerini yapmaya, şirketimizin leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak olan bilcümle dava ve takiplerden dolayı davalar ikame etmeye, avukat tutmaya, azletmeye, ahzu kabza sulh ve ibraya başkalarını tevkil, teşrik ve azle, trafik, gümrük, liman, THY,Deniz yolları, TCDD,Ticaret sicil müdürlüklerinde,Türk Telekom, PTT müdürlükleri, elektrik ve su idarelerindeki işlemleri takip etmeye, neticelendirmeye, hasılı şirketimizi her yerde ve her sıfatla temsil ve ilzama şirket adına va’zı imzaya, şirket müdürü olarak seçilen ..........................on yıl müddetle şirketin ünvanı ve kaşesi altına atacağı MÜNFERİT imzasıyla yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

şimdi bu işlemleri ticaret sicilde yayınınıyapmamız için hangi işlemleri ve hangi belgeleri sunmamız gerekir bu işlemleri istanbul ticaret odasında yaptıracağız kaç gün sürer lütfen yardımcı olurmusunuz.