Geçtiğimiz hafta MERSİS Projesi'nden bahsetmiş ve bu uygulamanın İçel ilinden sonra 8 Ekim 2012 tarihi itibariyle de İzmir’de başlayacağını yazmış, buna bağlı olarak da gelecek yazının konusunun e-imza olacağını belirtmiştik.


Elektronik imza, e-imza, ya da dijital imza, ne ad verirseniz verin; bildiğimiz imzanın sayısal hale dönüştürülmüş şekli diyebiliriz.

Ancak bu benim ya da şunun demesiyle olmaz buna bir kanun gerekmektedir. Bu nedenle de bir kanun yapılmış ve TBMM’de 15 Ocak 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 24 Ocak 2004 tarih 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış. Sözü edilen kanun; 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”.

Bu Kanun'un tanımlar başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Kanunda geçen;

a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,

b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,

d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,

e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,

g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

İfade eder.” denmektedir.

Görüldüğü gibi maddenin (b) bendinde elektronik imza tarif edilmiştir.

Peki bu e-imzanın ne gibi faydaları vardır?
Elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer nitelikte kullanılabildiği için, elektronik ortamda her türlü resmi işlemin, kağıt ortamına göre daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin biçimde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik haberleşme ve sözleşmelerde, Kanun kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir.
Elektronik imzanın uygulama alanları

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal alandaki uygulamalar
- Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
- Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb.)
- Sosyal güvenlik uygulamaları
- Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli-hastaneler-eczaneler)
- Vergi ödemeleri
- Elektronik oy verme işlemleri
Ticari alandaki uygulamalar
- İnternet bankacılığı
- Sigortacılık işlemleri
- Kağıtsız ofisler
- e-Sözleşmeler
- e-Sipariş

Son olarak da 238 Ticaret Sicil Memurlulukları'nda kullanılacaktır.

Kaynak: https://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/25217/elektronik-imza