Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İŞYERİ KABA İNŞAATI ASGARİ İŞİÇİLİK MALİYETİ

 1. #1
  Ziyaretci
  şahısa ait arsa üzerine iş merkezi yapılacak. şahıs ile firma işmerkezi kaba inşaatı sözleşmesi imzaladı işin bedeli 1.200.000,00.-TL.+KDV

  işmerkezi yapı ruhsatı toplam maliyeti 3.850 m2*560= 2.156.000,00.-tl.

  Taşeron firma olarak,SGK'ya bildirmemiz gereken asgari işçilk tutarı sözleşme bedeli üzerinden miyapılacak, yoksa yapı ruhsatı üzerinden mi asgari işçilik hesaplanacak ?

  sözleşmeye göre;

  1.200.000,00*%45=540.000,00.-tl.

  540.000,00*%6,75=36.450,00.-tl. bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı

  yapı ruhsatına göre;

  2.156.000,00*%45=970.200,00-tl.
  970.200,00.-tl.*%6,75=65.488,50.-tl.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  27.Eylül.2011
  Mesajlar
  8
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  1/51
  T.C.
  SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLIĞI
  Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
  Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011
  Konu : İlişiksizlik belgesi
  GENELGE
  2011/ 13
  İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler 1989 yılından bu yana farklı zamanlarda
  yürürlüğe konulan genelgeler ve genel yazılarla düzenlenmiş olduğundan, uygulamada birliği
  sağlamak, gereksiz bürokrasi ve kırtasiyeden arındırılarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı
  doğmuştur. Bu nedenle bundan böyle ilişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin
  süreçler yeniden belirlenmiştir.
  1) GENEL AÇIKLAMALAR
  İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin olarak temel yasal düzenleme, 5510 sayılı Sosyal
  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun liiksizlik Belgesinin Aranması
  balıklı 90 ıncı maddesi ile yapılmıştır. Bu madde hükmü uyarınca;
  Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
  kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her
  türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle
  yükümlüdür. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin
  borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak
  Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu
  idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar
  nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak
  üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak
  kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Hak edişlerin mahsubu ve
  ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin
  işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
  Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından,
  geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer
  kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve
  bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının
  bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.
  Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın
  iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer
  işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî
  işlem yapılır. şeklindedir.
  Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yeri,
  yerinin Bildirilmesi, Devri, ntikali ve Nakli balıklı 11 inci maddesi uyarınca;
  valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı
  ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  2/51
  varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir
  ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine
  getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, yerine
  getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idarî para cezası
  uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil
  etmez.
  Kanun maddelerine istinaden 29/9/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede
  Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve dari Para Cezası Borçlarının Hakedilerden
  Mahsubu, Ödenmesi Ve liiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
  yayımlanarak, idarelerin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin hak
  edişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının
  olmaması kaydıyla ödenmesine ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan
  borçlarına karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
  Yine anılan Kanun maddelerine istinaden 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmi Gazetede
  Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna
  Gönderilmesi le Geçici skan Veya Yapı Kullanma zin Belgesinin Verilmesinde
  liiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ yayımlanarak valilikler, belediyeler, il
  özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin yapı ruhsatı
  ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa
  bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna
  bildirmesinin ve geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden,
  yapılan inşaat dolayısıyla borçlarının bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunca
  düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin aranılmasının usul ve esasları düzenlenmiştir.
  İlişiksizlik belgesi verilebilmesi için Kurumca yapılan asgari içilik uygulamasına ilişkin
  temel yasal düzenleme ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanununun Asgari çilik Uygulaması ve Uzlama balıklı 85 inci maddesinde
  yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre işverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve
  kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin
  veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin
  yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji,
  işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu
  kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler,
  Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.
  Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar
  tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı
  bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.
  Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen
  işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme
  cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ
  edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren
  tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek
  taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren
  hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme
  cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin
  denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  3/51
  Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk
  ettirilen sigorta primleri, 5510 sayılı Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeleri dikkate alınarak
  işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay
  içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren,
  kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir.
  Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
  Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde
  yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen
  fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile
  birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya
  ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilir.
  Uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup,
  uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve
  itirazda bulunulamaz. Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, uzlaşma tutanağının düzenlendiği
  tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşveren, uzlaşılan idari para cezası tutarı için ayrıca
  peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz. Uzlaşılan tutarların, bu sürede tam olarak
  ödenmemesi halinde uzlaşma bozulur ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez.
  Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması
  veya uzlaşmanın bozulması hallerinde işveren, bu konuya ilişkin daha sonra uzlaşma talep
  edemez.
  Uzlaşma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemiş olan sigorta primlerinin
  daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilmesi halinde, daha önce
  eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıştığı süre ve sigorta primine esas kazancı
  dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.
  Anılan Kanunun sosyal sigortalara ilişkin maddelerinin uygulanmasına yönelik Sosyal
  Sigorta lemleri Yönetmeliği 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte ihale konulu işlerde ve özel nitelikteki
  inşaatlarda yapılan araştırma ve işlemler düzenlenmiştir.
  12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
  Asgari çilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeitli kollarına Ait Asgari çilik
  Oranlarını Gösterir Tebliğ ile Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait
  asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterler ile
  kamu kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler
  ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak
  asgari işçilik oranları ile ilgili işlemler düzenlenmiştir.
  2) LKSZLK BELGES VERLMES SÜREC
  İhale konulu işler ve özel nitelikteki inşaatlarda ilişiksizlik belgesi verilmesi süreci şu şekilde
  işlemektedir:
  2.1- İşveren veya özel bina sahibi tarafından işin bitimine ilişkin dilekçesinin SGİM veya
  SGMye verilmesi ya da Kurumumuzca yapılan araştırmalarda işin bittiğinin tespit edilmesi
  ile süreç başlar.
  2.2- Verilen dilekçe veya yapılan tespite göre ihale makamı veya ruhsatı veren kamu
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  4/51
  kurumundan ihale konusu iş veya inşaat ile ilgili bilgiler maktu form şeklinde yazılı olarak
  istenir.
  2.2.1- İlgili kamu kurumundan gelen bilgi yazısının eksik olmaması durumunda dosya kontrol
  aşamasına geçilir.
  2.2.2- İlgili kamu kurumundan gelen bilgi yazısının eksik olması durumunda eksiklerin
  giderilmesi amacıyla bir kez daha yazışılır.
  2.3- Kurum ünitesinde yapılan araştırmada;
  2.3.1- Tahakkuk ve tahsilat,
  2.3.2- Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri,
  2.3.3- Sigortalı eksik gün bildirimleri,
  2.3.4- Bildirilen sigortalıların mevzuata uygunluğu (şirket ortağının sigortalılığı, kadın ve
  çocuk sigortalı vb.),
  2.3.5- İhale makamı bilgileri ile işveren bildirimlerinin uygunluğu,
  2.3.6- Asgari işçilik oranının belli olup olmadığı,
  kontrolleri yapılır.
  2.4- Yapılan kontrollerde ilgili kamu kurumundan alınan bilgilerle uyumlu olmayan durumlar
  ortaya çıktığında bu uyumsuzlukların giderilmesi işlemi telefon ve tebligatla işverenden
  istenir, bu işlemlerin işveren veya bina sahiplerince yapılamaması durumunda resen yapılır.
  2.5- Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunun tespit edilmemesi veya tespit edilen sorunların
  giderilmesi halinde normal asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği baz alınarak asgari işçilik
  ön değerlendirmesi yapılır.
  2.6- Kontrol aşamasında işle ilgili fiili tespit veya kontrol yapılmasının gerekmesi halinde
  konu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilmekte, kontrol
  memurlarınca en geç 1 ay içerisinde gerekli işlem yapılarak işveren servisine geri
  gönderilmektedir.
  2.7- Yapılan işin malzemeli iş olması veya işin Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde yer
  almaması veyahut tebliğ edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz edilmesi durumlarında,
  işin asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca (AİTK) tespit edilmesi
  amacıyla işle ilgili tüm bilgi ve belgeler Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat
  Dairesi Başkanlığına gönderilerek işçilik oranı bu birimden sorulur. AİTK 1 ay içerisinde
  asgari işçilik oranını belirleyerek ilgili birime gönderir. Bu orana 1 ay içerisinde itiraz hakkı
  bulunmaktadır. İtiraz edilmesi durumunda AİTK tarafından yine 1 ay içerisinde oran
  belirlenerek ilgili birime gönderilir. Bu orana artık itiraz edilemez ve oran kesinleşir. Bu oran
  baz alınarak asgari işçilik ön değerlendirmesi yapılır.
  2.8- Ön değerlendirme neticesinde yeterli işçilik bildirilmiş ise ilişiksizlik belgesi verilir.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  5/51
  Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşıldığında tespit edilen asgari işçilik oranı ve fark
  işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Yapılan tebligata istinaden 1 ay içerisinde fark işçilik
  tutarının ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütname verilip aynı süre içerisinde ödenmesi
  halinde ilişiksizlik belgesi verilir.
  2.9- Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde belirlenen tutarın ödenmemesi,
  ödenmeyeceğinin yazılı olarak belirtilmesi, fark işçilik tutarına itiraz edilmesi veya işçilik
  içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesi hallerinde söz konusu iş
  incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup Başkanlığına yazılır. İşyeri kayıt
  ve belgelerinin incelemeye ibrazından itibaren rapor müfettiş tarafından 3 ay içerisinde
  yazılarak ilgili birime gönderilir. İlgili birim Müfettiş Raporunu 15 gün içerisinde
  inceleyerek; müfettiş incelemesi sonucunda fark işçilik tespit edilemez ise ilişiksizlik belgesi
  verilir, fark işçilik tespit edilirse bu tutar kesinleşerek 1 ay içerisinde ödenmek üzere tebliğ
  edilir.
  2.10-Tebliğ edilen asgari işçilik fark tutarının işverence ödenmesi veya Kurumca tahsil
  edilmesi durumunda ilişiksizlik belgesi verilerek süreç tamamlanır.
  3) HALE KONUSU LERDE LKSZLK BELGES
  3.1- 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar
  tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin
  kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene
  ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil
  toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.
  3.2- İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların
  kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma
  sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay
  süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde
  bu belgeler ünitece resen düzenlenir. Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı
  hâllerde ise yukarıda (3.1.) de öngörüldüğü gibi işlem yapılır. İşin sözleşmesi ile Kuruma
  yapılan bildirimler arasında bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale
  makamınca doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde
  durulmaz.
  3.3- Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit
  Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanır.
  3.4- İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik
  oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait
  istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik
  oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi
  hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari
  işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik
  oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik
  Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından konu Sosyal Sigortalar Genel
  Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı ile gönderilir.
  3.5- İşverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  6/51
  yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına
  çevrilerek işlem yapılır.
  4) HALE KONUSU LERN DEVAMLI YER SGORTALILARI LE
  YAPILMASI
  4.1- hale konusu ilerin devamlı mahiyetteki iyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan
  edilmesi durumunda iliiksizlik belgesinin verilmesinin usul ve esasları
  İhale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği
  hallerde; sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince ihale konusu iş,
  devamlı mahiyetteki işyeri ve sigortalılar yönünden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
  yapılacak olan araştırma sonucunda, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları
  ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri
  incelenmeksizin, ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma
  borcun da bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecektir.
  İhale konusu işlerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
  sigortalı çalıştırmaksızın bizzat gerçek kişi yüklenici tarafından veya tüzel kişilerin
  ortaklarınca yerine getirilmesi halinde gerçek kişi sigortalı ile tüzel kişilerin ortaklarının
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığından dolayı
  prim borcunun bulunmaması veya borcun tecil ve taksitlendirilmiş olması şartı da aranacaktır.
  Bu bağlamda, öncelikle ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı mahiyette bir işyeri
  olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olup
  olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
  Buna göre, ihale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin, faaliyetine
  devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu işten bağımsız olarak
  faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu iş olmasaydı dahi mevcut olan veya
  olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir.
  Örnek 1- (A) Limited Şirketinin metal kapı ve pencere imalatı ve montajı faaliyet konusu
  ile Kurumda tescilli olan ve sigortalı bildiriminde bulunulan bir işyeri mevcut iken, (B) kamu
  kurumunun yapmış olduğu kapı ve pencerelerin yenilenmesi ihalesine iştirak ederek ihale
  konusu işi üstlendiği varsayıldığında, (A) Limited Şirketinin ihale konusu işi yaptığı işyerinin,
  ihale konusu işten dolayı mevcut olan bir işyeri olmaması nedeniyle devamlı mahiyetteki bir
  işyerinin varlığının kabulü gerekecektir.
  Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile uyumlu olmaması
  halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun tespiti yönüne
  gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı mahiyetteki işyerinde ihale suretiyle yapılan
  işin konusunda bir faaliyet yapıldığının anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim
  Tarifesindeki hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde devamlı mahiyetteki işyerinin
  işkolu kodu 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddelerine göre değiştirilerek ve ihale
  konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için bu
  Genelgede belirtilen usul ve esas çerçevesinde işlem yapılacaktır.
  Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri olduğu
  durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, döşeme, takılma gibi
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  7/51
  işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre daha
  yüksek bir prim oranını gerektirmemesi kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi
  durumlar dikkate alınmaksızın işlem yapılacaktır.
  Örnek 2- İhale suretiyle yapılan işin konusunun parke döşemesi işi olduğu, ancak söz
  konusu işin Kurumda 1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı işkolu kodunda
  tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği
  varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının
  aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu
  işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmayacaktır.
  Örnek 3- İhale suretiyle yapılan işin konusunun kartonpiyer döşenmesi işi olduğu ancak söz
  konusu işin Kurumda 2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı işkolu kodunda tescil
  edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği
  varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin 4333-Yer ve duvar kaplama işkolu kodunda ve
  V tehlike sınıfında, inşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı işkolu kodunun ise IV tehlike
  sınıfında tasnif edilmiş olması nedeniyle bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne
  gidilecektir.
  4.2- hale konusu ite çalıacak kii/gün sayısının belli olduğu iler
  İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması
  veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, ihale
  konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya
  idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının
  anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp
  yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek, işverenin ihale
  konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde
  ilişkisizlik belgesi verilecektir.
  İhale konusu işin başlayıp bittiği tarihler arasında Kuruma ihale sözleşmesindeki/
  şartnamesindeki işçi sayısının altında bir bildirim yapılmış ise, idare ile temasa geçilerek
  eksik bildirimlerin nedenleri ile Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinin idareye de
  verilmiş olup olmadığı, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında başka sigortalı
  çalıştırılıp çalıştırılmadığı sorulacaktır. İdareden alınan yazılarda, belgelerde kayıtlı
  sigortalıların dışında sigortalı çalıştırıldığının bildirilmesi halinde, hizmetleri ve kazançları
  Kuruma bildirilmediği anlaşılan kişilerle ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi
  işverenlerden bir ay süreli bir tebligatla istenilecektir.
  İdarelerce düzenlenen yazılarda;
  4.2.1- Sigortalı sayısının yanı sıra sigortalıların kimlik bilgilerine de yer verilmiş olması
  halinde, işverenlerce bu bilgilere uygun düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri bir aylık
  süre içinde Kuruma verilmiş ise bahse konu prim belgeleri işleme konulacaktır. İşverenlerce
  bir aylık süre içinde aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemiş ise, bahse konu prim
  belgeleri sigorta primleri servisi tarafından, idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı
  üzerinden; idarece prime esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise, sigorta primine esas kazanç alt
  sınırı üzerinden resen düzenlenerek işleme konulacaktır.
  4.2.2- Sigortalı sayısı belirtilmiş, buna karşın sigortalıların kimlik bilgilerine yer verilmemiş
  ise, sigorta primleri servisi tarafından idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden;
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  8/51
  idarece prime esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise, sigorta primine esas kazanç alt sınırı
  üzerinden asıl/ek prim tahakkuk belgesi düzenlenerek işleme alınacak ve tahakkuk eden
  primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi işverenlere bildirilecektir.
  İdareden alınan bilgi ve belgelerden sigortalıların hizmetlerinin veya kazançlarının Kuruma
  bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması nedeniyle, asıl veya ek aylık prim ve
  hizmet belgesi ya da prim tahakkuk belgesi düzenlenen her bir ay için, 5510 sayılı Kanunun
  102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca; belgenin
  asıl veya ek nitelikte olup olmadığı ve işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate
  alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
  Diğer taraftan, idarelerce düzenlenen yazılarda sigortalıların kimlik bilgilerine de yer verilmiş
  olması halinde, bu sigortalıların sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri yönlerinden de
  gerekli kontroller yapılarak, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
  bendinin durumuna uygun alt bendi ile aynı fıkranın (j) bendi uyarınca idari para cezası
  uygulanacaktır.
  İşlemlerin bu şekilde yapılmasının ardından, tahakkuk eden primlerinin ve idari para
  cezalarının tahsilinden sonra ilişiksizlik belgesi verilecektir.
  İhaleli işin konusunun temizlik veya güvenlik hizmetlerine ilişkin olması halinde, bu işlerin
  devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılması düşünülemeyeceğinden, belirtilen
  nitelikteki ihale konusu işler için geçici mahiyette işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmektedir.
  4.3- hale konusu ite çalıacak kii/gün sayısının belli olmadığı iler
  İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli
  olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma
  bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp
  yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki
  işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken
  sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı geçici mahiyetteki işyeri
  dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacak, bu şekilde yapılacak araştırma
  işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma yeterli işçilik bildiriminde
  bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin ihale
  konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik
  belgesi verilecektir.
  Örnek 1- İstihkak tutarı 150.000 TL olan bir iş dolayısıyla, Kuruma bildirilmesi gereken
  prime esas kazanç tutarının 13.500 TL olduğunun araştırma işlemi sonucu hesaplanmasına
  karşın ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarının
  14.000 TL olduğu varsayıldığında, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları
  ile yapılıp yapılmadığı hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale
  konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik
  belgesi verilecektir.
  Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen de olsa
  çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması halinde, ihale konusu bir iş
  için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler için dikkate alınmayacaktır.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  9/51
  Örnek 2- Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile,
  - İstihkak tutarı 100.000 TL olan (A) ihale konusu işinin 1/5/2010 ila 21/6/2010 tarihleri,
  - İstihkak tutarı 90.000 TL olan (B) ihale konusu işinin 9/6/2010 ila 28/7/2010 tarihleri,
  - İstihkak tutarı 120.000 TL olan (C) ihale konusu işinin 18/6/2010 ila 11/8/2010 tarihleri,
  arasında yapıldığı, söz konusu işlerin asgari işçilik oranlarının %12 olduğu, ay içerisinde
  eksik çalışması olmayan 8 sigortalıdan dolayı;
  2010/Mayıs ayı için 10.000 TL,
  2010/Haziran ayı için 10.000 TL,
  2010/Temmuz ayı için 11.000 TL,
  2010/Ağustos ayı için 11.000 TL,
  Kuruma prime esas kazanç bildiriminde bulunulduğu ve işverenin, (A) ihale konusu işinden
  dolayı ilişiksizlik belgesi verilmesini talep ettiği, (B) ve (C) ihale konusu işlerinden dolayı
  henüz ilişiksizlik belgesi istemediği varsayıldığında; (A) ihale konusu işinden dolayı Kuruma
  bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı,
  [(A) İhale konusu işinin istihkak tutarı X Asgari işçilik oranı (%25 eksiği) = Kuruma
  bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı] şeklinde hesaplanacaktır.
  Buna göre, (A) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı;
  100.000 X %9 (%12nin %25 eksiği) = 9.000 TL olacaktır.
  Söz konusu tutar, (A) ihale konusu işin yapıldığı 1/5/2010 ila 21/6/2010 tarihleri arasında
  Kuruma bildirilen, 1/5/2010-31/5/2010 dönemi için [2010/Mayıs ayının tamamında ihale
  konusu işten dolayı faaliyet gösterildiğinden] = 10.000 TL
  1/6/2010-21/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 21 gün ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 21)] = 6.999,93 TL
  olmak üzere toplam 10.000 TL + 6.999,93 TL = 16.999,93 TL sigorta primine esas kazanç
  tutarı ile karşılaştırılacaktır.
  (A) İhale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç
  tutarı (16.999,93 TL), Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından (9.000 TL) fazla
  olduğundan, (A) ihale konusu işinin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı
  hususunda incelemeye sevk edilmeksizin, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin
  olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.
  - İşverenin (A) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesini aldıktan sonra (B) ihale
  konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesinin verilmesini talep ettiği ve (C) ihale konusu
  işinden dolayı henüz ilişiksizlik belgesi istemediği varsayıldığında,
  (B) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı;
  90.000 X %9 (%12nin %25 eksiği) = 8.100 TL olacaktır.
  Söz konusu tutar, (B) ihale konusu işinin yapıldığı 9/6/2010 ila 28/7/2010 tarihleri arasında
  Kuruma bildirilen;
  9/6/2010-30/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 22 gün ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 22)] = 7.333,26 TL
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  10/51
  1/7/2010-28/7/2010 tarihleri arasında [2010/Temmuz ayında 28 gün ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden (11.000 / 30 X 28)] = 10.266,76 TL
  olmak üzere toplam 7.333,26 TL + 10.266,76 TL = 17.600,02 TL ile karşılaştırılması
  gerekmekle birlikte, 9/6/2010 ila 21/6/2010 tarihleri arasında (A) ihale konusu işi ile (B) ihale
  konusu işi birlikte yapıldığından ve (A) ihale konusu işi ile ilgili olarak yeterli işçiliğin
  bildirilip bildirilmediği araştırılarak işverene ilişiksizlik belgesi verildiğinden, belirtilen
  tarihler arasındaki işçiliğin mükerrer olarak dikkate alınmaması için söz konusu dönemde (A)
  ihale konusu işi için dikkate alınmış olan işçilik tutarının düşülmesi gerekmektedir.
  Buna ilişkin hesaplama; [(A) ihale konusu işi için Kuruma bildirilmesi gereken işçilik tutarı] /
  [(A) ihale konusu işinin faaliyet süresi] X [çakışan gün sayısı] = Düşülecek tutar,
  şeklinde yapılacaktır.
  Buna göre; 9.000 / 51 X 12 = 2.117,64 TL işçilik tutarının, 17.600,02 TLden düşülmesi
  gerekmektedir.
  Bu durumda, (B) ihale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilmiş olan işçiliğin;
  17.600,02 - 2.117,64 = 15.482,38 TLsi dikkate alınacak olup, bu tutar (B) ihale konusu işi
  için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından (8.100 TL) fazla olduğundan, (B)
  ihale konusu işinin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda incelemeye
  sevk edilmeksizin, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma
  borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.
  - İşverenin (A) ve (B) ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesini aldıktan sonra (C)
  ihale konusu işinden dolayı ilişiksizlik belgesi verilmesini talep ettiği varsayıldığında,
  (C) ihale konusu işinden dolayı Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı;
  120.000 X %9 (%12nin %25 eksiği) = 10.800 TL olacaktır.
  Söz konusu tutarın, (C) ihale konusu işinin yapıldığı 18/6/2010 ila 11/8/2010 tarihleri
  arasında Kuruma bildirilen;
  18/6/2010-30/6/2010 tarihleri arasında [2010/Haziran ayında 13 gün ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden (10.000 / 30 X 13)] = 4.333,29 TL
  1/7/2010-31/7/2010 dönemi için [2010/Temmuz ayının tamamında ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden] = 11.000 TL
  1/8/2010-11/8/2010 tarihleri arasında [2010/Ağustos ayında 11 gün ihale konusu işten dolayı
  faaliyet gösterildiğinden (11.000 / 30 X 11)] = 4.033,37 TL
  olmak üzere toplam 4.333,29 TL + 11.000,00 TL + 4.033,37 TL = 19.366,66 TL ile
  karşılaştırılması gerekmekle birlikte, 18/6/2010 ila 21/6/2010 tarihleri arasında (A) ihale
  konusu işi, 18/6/2010-28/7/2010 tarihleri arasında (B) ihale konusu işi, (C) ihale konusu işi ile
  birlikte yapılmış olduğundan, belirtilen sürelerde Kuruma bildirilmiş olan işçiliğin mükerrer
  olarak dikkate alınmaması için bu dönemlere ilişkin olarak ilişiksizlik belgesi verilmiş olan
  ihale konusu işlerden dolayı dikkate alınmış olan işçilik tutarlarının düşülmesi gerekmektedir.
  (A) ihale konusu işinden dolayı düşülecek tutar; (A) işinden dolayı Kuruma bildirilmesi
  gereken işçilik tutarı (9.000) / İşin faaliyet süresi (51 gün) X Çakışan gün sayısı (4 gün) =
  Düşülecek tutar (705,88 TL),
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  11/51
  (B) ihale konusu işinden dolayı düşülecek tutar; (B) işinden dolayı Kuruma bildirilmesi
  gereken işçilik tutarı (8.100) / İşin faaliyet süresi (50 gün) X Çakışan gün sayısı (41 gün) =
  Düşülecek tutar (6.642,00 TL),
  şeklinde hesaplanacaktır.
  Buna göre; 705,88 TL + 6.642 TL = 7.347,88 TL işçilik tutarının, 19.366,95 TLden
  düşülmesi gerekmektedir.
  Bu durumda, (C) ihale konusu işinin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilmiş olan işçiliğin;
  19.366,95 TL - 7.347,88 TL = 12.019,07 TLsi dikkate alınacak olup, bu tutar (C) ihale
  konusu işi için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından (10.800 TL) fazla
  olduğundan, (C) ihale konusu işinin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp
  yapılmadığı hususunda incelemeye sevk edilmeksizin, işverenin ihale konusu işin yapıldığı
  döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi
  verilecektir.
  Diğer taraftan, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen çakışacak
  şekilde birden fazla ihale konusu işin yapıldığı durumlarda, ihale konusu işlerin birden fazlası
  için aynı anda ilişiksizlik belgesi talebinde bulunulması halinde de, yukarıda belirtildiği
  şekilde, bir ihale konusu iş için devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı
  konusunda incelemeye sevk edilmesi gerekip gerekmediğine karar verildikten sonra, diğer
  ihale konusu işe geçilmek suretiyle işlem yapılacaktır.
  İhale konusu işten dolayı 30 günden az faaliyet yürütülen aylarda, söz konusu ayda eksik
  çalışması olan sigortalıların prime esas kazançlarının ihale konusu işin yapıldığı süreye isabet
  eden kısmı kadarı dikkate alınacaktır.
  Yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında Kuruma
  bildirilmiş sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas
  kazanç tutarının altında olduğunun tespit edilmesi halinde ön inceleme değerlendirme
  belgesi düzenlenerek iverence bildirilmesi gereken SPEK tutarından daha düük
  matrah bildiriminde bulunmu ise aradaki farkın bir ay içinde ödenmesi için iverene
  tebliğ edilir. Belirtilen sürede ödenmesi kaydıyla iliiksizlik belgesi verilecek,
  ödenmemesi halinde ise ihale konusu işin devamlı mahiyette işyeri sigortalıları ile yaptırılıp
  yaptırılmadığının tespiti amacıyla durum incelemeye sevk edilecektir.
  Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı
  maddesindeki diğer amme alacakları için belirtilen cüzi miktardaki Kurum alacağı tutarını
  aşmayan fark işçilikten kaynaklanan prim tutarı yönünden, yeterli işçilik bildiriminde
  bulunulmuş gibi değerlendirilerek incelemeye sevk edilmeden, işverenin ihale konusu işin
  yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi
  verilecektir.
  4.4- Danımanlık hizmet ihaleleri
  İhaleli işin konusunun mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte
  imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik
  şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri
  alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması halinde, devamlı işyeri dosyasından bildirimin
  bulunması ve işverenin ilgili dönemde Kuruma borcunun olmaması halinde ihbar veya şüphe
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  12/51
  uyandırıcı başka bir husus da olmadığı durumlarda ilişiksizlik belgesi verilerek, gerekirse
  inceleme yoluna sonradan gidilecektir.
  4.5- Nakliye ileri ile personel/öğrenci taıma ileri
  İhaleli işin konusunun nakliye veya personel/öğrenci taşıma işi olması ve idarece ihale konusu
  işin sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yükleniciler tarafından yapıldığının
  bildirilmesi durumunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
  sigortalı olduklarının anlaşılması halinde ilişiksizlik belgesi verilecektir.
  Belirtilen türdeki bir işin tümüyle yükleniciler tarafından yapılmayıp, kısmen sigortalı
  çalıştırılmak suretiyle yapıldığının bildirilmesi halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
  fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadıkları ile sigortalı olması gerekenlerin
  Kurumumuza bildirildiğinin anlaşılması durumunda ilişiksizlik belgesi verilecektir.
  İhale sözleşmesindeki/şartnamesindeki işçi sayısının altında bir bildirim yapılmış ise bu
  Genelgenin (4.2) nolu bölümünde belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
  4.6- Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın teslim ileri
  Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu,
  Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde,
  Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal kavramı, Projelendirme veya münhasıran bir talep
  üzerine üretimi yapılmayan malları ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır.
  Bu tanıma göre, mal teslim işinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olarak
  değerlendirilebilmesi için, bu malın, işe özel olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri
  imalatı yapılan bir mal olması, ayrıca projelendirilmemiş, işe göre şekillendirilmemiş bir mal
  olması ve İdare için özel olarak imal edilmemiş bir mal olması gerekmektedir.
  Öte yandan, mal teslim işinin, mal temin ve teslimi ya da mal imal ve teslimi şeklinde olması
  piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olma özelliğini değiştirmemektedir.
  Örnek 1- (A) kamu kurumunun seri olarak üretilmekte olan 100 adet klimayı ihale suretiyle
  (B) gerçek kişisinin teslimi hususunda anlaşmaya vardığı varsayıldığında, seri üretimi
  yapılmakta olan bu klimalar ihale konusu işten önce tasarlanıp imal edilmekte olduğundan,
  dolayısıyla ayrıca projelendirme veya İdare için özel olarak imal edilmediğinden 100 adet
  klimanın temin işi, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal kapsamında değerlendirilecektir.
  Örnek 2- (C) kamu kurumunca günlük 10.000 adet ekmeğin teslim işinin ihale suretiyle (D)
  Limited Şirketine verildiği varsayıldığında, ekmeğin işe özel olarak üretilmeyip piyasada
  standart olarak seri imalatı yapılan bir mal olması nedeniyle, bahse konu işverenin ekmek
  teslim işini, kendisine ait fırın veya marketten ya da piyasadaki fırın veya marketlerden temin
  edip etmediği üzerinde durulmaksızın, söz konusu ekmek teslim işi, piyasadan hazır halde
  alınıp satılan bir mal olarak değerlendirilecektir.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  13/51
  5) HALE KONUSU LERN KONSORSYUM VE ORTAKLIĞI EKLNDE
  ÜSTLENLMES
  İhaleli işlerin zaman zaman konsorsiyumlarca üstlenildiği, işin belli bölümlerini yapan
  konsorsiyum üyesi firmalardan ayrı ayrı teminat alındığı ve her bir konsorsiyum üyesine,
  yaptıkları işler karşılığında ayrıca istihkak ödendiği, bu durumdaki firmaların tamamladıkları
  işler nedeniyle teminatlarını geri alabilmeleri için diğer firmaların işlerinin bitirilmesinin
  beklendiği, bazen işini bitiren yabancı firmaların ülkelerine döneceklerinden bahisle
  işlemlerinin sonuçlandırılmasını talep ettikleri, ancak işyeri dosyasının konsorsiyum adına
  açılmış olması, dolayısıyla ihale konusu işin tümünün bitirilmemesi nedeniyle üstlendikleri işi
  bitiren ve borcu bulunmayan firmaların teminatlarını alamadıkları gözlemlenmektedir.
  Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 14 üncü maddesi, 4964 sayılı Kanunun 10
  uncu maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu madde metninde; ortak girişimlerin
  i ortaklığı ve konsorsiyumlardan oluştuğu, iş ortaklığı üyelerinin; hak ve sorumluluklarıyla
  işin bütününü yapmak üzere, konsorsiyum üyelerinin ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak
  işin kendi uzmanlık alanlarını yapmak üzere bir araya geldikleri; i ortaklığı anlama ve
  sözlemesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine
  getirilmesinde müterek ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum anlama ve
  sözlemesinde ise, gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve
  taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla koordinasyonun sağlanacağı
  hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde vurgulanmıştır.
  5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum
  şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen
  istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması
  kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı
  sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise,
  işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir.
  Buna göre,
  5.1- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre ihale suretiyle yapılan işlerin ortak girişim
  modellerinden konsorsiyum eklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan
  üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından
  idareye ayrı ayrı teminat verilmi olması kaydıyla, üstlenicilerin her birine verecekleri
  işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilecektir.
  5.2- İhale konusu işin i ortaklığı eklinde üstlenilmesi durumunda ise, böyle bir ortak
  girişim için daha önce olduğu gibi her bir ortak adına ayrı ayrı değil, iş ortaklığı adına ve tek
  işyeri dosyası açılacaktır.
  6) ÖZEL BNA NAATLARINDA LKSZLK BELGES
  6.1- Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından
  yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine
  Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak
  suretiyle yapılır.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  14/51
  6.2- Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş
  olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek
  yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.
  6.3- Yapılacak hesaplamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Resmi
  Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
  Tebliğ ile duyurulan birim maliyet bedelleri ayrıca genelge ile duyurulmayacaktır.
  6.4- İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan
  Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun
  anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun denetim ve kontrolle görevli
  memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem
  yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara
  bağlanmak üzere Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı
  ile intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca
  yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan
  değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine
  kadar dikkate alınır.
  6.5- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde belirtilmemiş
  olan inşaata ait birim maliyet bedeli, Tebliğde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli
  üzerinden hesaplanabilir.
  6.6- Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit
  edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği
  yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. Yapımına 2003 yılından önce
  başlanılan ve 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen özel bina inşaatlarında binaların yaklaşık
  maliyeti 2004 yılından önceki yılların birim maliyetleri toplanarak yıl sayısına bölünmesi ile
  elde edilecek maliyet ile inşaatın bittiği yıldan önceki yıla ait birim maliyetle toplanarak ikiye
  bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama maliyet tutarı esas alınarak hesaplama yapılacaktır.
  6.7- Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el
  değiştirmesi, talep edilmesi halinde inşaatın biten kısmı ve benzeri hallerde, inşaat, Sosyal
  Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan naatın kmal Edilen Kısmının Bina
  Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel de gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde
  bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak
  bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.
  6.8- Kurumca aksine bir tespit olmaması halinde; ruhsata tabi olmayan ve maliyet hesabı
  yapılamayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için Kuruma borcu olmaması, ihbar,
  şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyasının tasfiye edilmesi; ihbar, şüphe
  veya şikâyet bulunması halinde ise Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları
  marifetiyle incelemesi istenilerek düzenlenecek rapor sonucuna göre işlem yapılması
  gerekmektedir.
  6.9- Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar,
  sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir işyerine ortak ise sigortalılıkları
  kesintiye uğrayana kadar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendine tabi olmayacaktır.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  15/51
  6.10- 5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca
  yapılacak işlemde, yani Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek 10da yer alan Sigortalıların
  Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte verilmesi gereken puantaj kayıtlarında işverenlerin
  veya sigortalıların isim/unvan ve imzalarının aranılması gerekmektedir.
  6.11- Özel bina inşaatının devamı sırasında işverenin vefat etmesi üzerine işin varislerine
  intikal etmesi halinde; varislerin, mirası reddetmedikleri sürece intikal durumundan dolayı
  5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükmüne istinaden işyeri bildirgesi düzenlemesi
  gerekmektedir. Bu durumda varislerin ölen işverenin prim borcundan dolayı sorumluluğu
  mevcut olduğundan, varisler adına yeniden işyeri dosyası açılması yoluna gidilmeyecek,
  varisler tarafından işyeri devir bildirgesi verilmesi suretiyle aynı işyeri dosyası üzerinden
  işlemlere devam edilecektir.
  7) HÇ TESCL EDLMEM VEYA TESCL EDLM OLMAKLA BRLKTE
  HÇ BLDRMDE BULUNULMAMASI
  7.1- Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde
  bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak
  Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari
  işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak
  mağduriyetlerini önlemek gerekse gayri faal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini
  sağlamak amacıyla, her halükarda işin 01/01/2004 tarihinden önce bitmiş olması kaydıyla,
  işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri
  halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına inceleme yaptırılmaksızın
  ilişiksizlik belgesi verilecektir.
  7.2- Yapıldığı Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme amaçlı ve anahtar
  teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü olmayan tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte
  hiç işçilik bildiriminde bulunmayan, bittiği yılı takip eden yılbaşından itibaren bittiğinin
  tespiti; 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık süreyi, 2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için 7
  yıllık süreyi, 2011 yılı için 8 yıllık süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi, 2013 ve sonraki yıllar
  için 10 yıllık süreyi aşan ve 300 m2ye kadar olan inşaat işyerleri için ünite tarafından
  yapılacak ön inceleme ve değerlendirme sonucunda bulunan işçilik matrahı son ayına mal
  edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi
  verilir.
  8) N BALAMA VE BT TARHLERNN TESPT
  8.1- Özel bina inaatlarında iin balama ve biti tarihlerinin tespiti
  Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak
  belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin resmî belge ile
  kanıtlanamaması, aksine bir tespit olmadıkça, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih,
  inşaatın bitiş tarihi ise işverence Kuruma yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen
  tarihten itibaren bir ay içerisinde ise beyan edilen tarih, değilse dilekçenin Kuruma intikal
  ettirildiği tarih olarak kabul edilir. Söz konusu tarihlere işverenlerce itiraz edilmesi
  durumunda inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili Kurumun denetim ve kontrolle görevli
  memurlarınca yapılacak tespit sonucuna göre işlem yapılacaktır.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  16/51
  8.2- hale konusu ilerde iin balama ve biti tarihlerinin tespiti
  Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence ihale makamlarından alınacak belgelerle
  kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, aksine bir
  tespit olmaması durumunda yüklenici tarafından Kuruma müracaat tarihi işin başlama tarihi
  olarak kabul edilir. İşverence Kuruma yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen tarihten
  itibaren bir ay içerisinde ise beyan edilen tarih, değilse dilekçenin Kuruma verildiği tarih işin
  bitiş tarihi olarak kabul edilir.
  9) ARATIRMA VE RESEN YAPILACAK LEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER
  9.1- Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız
  yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma
  bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim
  tarihinden sonra yapılan bildirimler ile teknik personel niteliğinde olmayan bayan sigortalılar
  adına inşaat işyerlerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile
  gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de
  yapılmaz.
  9.2- İhale konusu işlerde idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen malzeme verilmesi
  veya akreditif bedeli ödenmesi halinde, bu durum asgari işçilik oranını değiştirebileceğinden,
  asgari işçilik oranı Tebliğ eki listede olsa bile konu, gerekli belgelerle (imalat ve birim
  fiyatlarını gösterir son hakediş raporu, iş bitirme belgesi, fatura, ibraz edilebiliyorsa sözleşme,
  idarece verilen malzemenin miktarı ve bedelini gösterir belge, fiyat analizleri zaptı vb.) söz
  konusu belgelerin her bir sayfası mutlaka ihale makamınca onaylanmış veya aslının
  ünitelerimizce görülmesini müteakip ilgili belge üzerine aslı görülmüştür şeklinde şerh
  düşülüp, yetkililerce imzalandıktan sonra asgari işçilik oranının tespiti amacıyla Sosyal
  Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir.
  9.3- Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma
  bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel
  kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise
  hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal
  edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek
  üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
  ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca
  inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç kesinleşir ve
  işlemler sonuçlandırılır.
  9.4- Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya
  tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, Kurumun denetim ve
  kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.
  9.5- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına
  başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole
  başlanmakla birlikte, işverenin borcunu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı olarak başvurması
  halinde inceleme durdurulur. En geç 15 gün içinde borcun ödendiğine ilişkin yazının
  Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına ulaşması üzerine, kontrol ve
  inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılır ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade edilir.
  İşverenin borcu ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilir.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  17/51
  9.6- İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde Kurumun denetim ve
  kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik
  miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Kurumun denetim ve
  kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme yapılması durumunda, daha önce
  ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli
  olan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ile
  varsa gecikme cezası ve gecikme zammından mahsup edilir.
  9.7- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan incelemede işin
  yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin
  veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen tutar, hangi aylara ait olduğu
  hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve
  5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4)
  numaralı alt bendi de dikkate alınarak gerekli işlem yapılır.
  9.8- İşyerlerinde;
  9.8.1- Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu idareleri
  ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya bilgilerden,
  çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen,
  9.8.2- Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair
  belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli sayılmayan
  sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve
  hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya alt işverenden
  istenir. Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde ünitece resen
  düzenlenir.
  9.9- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından yapı (inşaat)
  ruhsatlarının birer nüshası veya tasdikli fotokopisinin ya da ruhsattaki bilgileri gösteren
  listelerin ünitelerimize düzenli olarak gönderilip gönderilmediği hususu her ay kontrol
  edilecektir.
  9.10- Yapı (inşaat) ruhsatlarının ünitelerimize intikali üzerine, öncelikle ruhsatta belirtilen
  inşaatın Kurumumuzda tescilli olup olmadığı araştırılacak, söz konusu inşaat işyeri tescilli
  değilse, bu durumda inşaata başlanılmış olup olmadığının bildirilmesi, başlanılmış ise 5510
  sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca işyeri bildirgesi verilmesi gerektiği iadeli taahhütlü
  bir yazı ile yapı (inşaat) sahibine bildirilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
  9.11- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesince, ihale konusu işle ilgili işverenin, Kuruma
  prim ve gecikme zammı borcu bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe,
  işverene ait kesin teminatın iade edilmeyeceği öngörülmüştür.
  Bu hükme göre, ihale konusu iş ile ilgili teminatın iade edilebilmesi ve özel bina inşaatı
  işyerlerinden dolayı yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için münhasıran bu işyerleri ile
  ilgili olarak işverenlerin Kurumumuza borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
  Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı Bilgi: N. AFŞİN Daire Başkanı V.
  Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: primtahsilat@sgk.gov.tr
  18/51
  9.12- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, özel nitelikteki bina
  inşaatları ile ilgili olarak yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, ilgililerden bu bina
  inşaatı işyerinden dolayı Kuruma borçlarının olmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir
  belgenin istenmesi zorunludur.
  Bu nitelikteki işyerlerinden dolayı yapı sahiplerince Kurumumuza borçlarının bulunmadığına
  dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, yalnızca bu bina inşaatı işyerinden dolayı
  Kurumumuza sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para
  cezası, Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmemiş olması nedeniyle işin 01/05/2004 tarihinden
  önce veya sonra bitmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın Kurumun denetim ve kontrolle
  görevli memurunun raporuna istinaden ünitelerimizce tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu
  (idari aşamada kesinleşmemiş olsa bile), eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi,
  tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı ve bunlara ilişkin gecikme
  zammı ve faiz borçlarının olup olmadığına bakılacak ve borçlarının bulunmaması kaydıyla
  kendilerine veya ihale makamlarına Kurumumuza borçlarının bulunmadığına dair verilecek
  ilişiksizlik belgesinin mutlaka soğuk damgalı olmasına dikkat edilecektir.
  Söz konusu işyerlerinden dolayı ön inceleme, değerlendirme ve araştırma sonucunda
  Kurumumuza bildirilmediği anlaşılan fark işçilik üzerinden hesaplanarak işverene tebliğ
  edilen ve işverence ödenmesi kabul edilmeyen tutar ise borç kapsamına dahil edilmemekle
  birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla müfettişlik
  incelemesi istenilerek sonuçlanın
  SMMM TUTAR

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  04.Mart.2008
  Mesajlar
  540
  benim bildiğim taşeron firma, çalıştırdığı adamları sigortalı gösterir ve işi bitince de çıkışları yapar. primini öder. asgari işçilik ana firmayı dosya sahibini bağlar.
  | | | | | | | >>>>****!!!!K.U.E.R.D.!!!****<<& lt;< _ | | | | | | |

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ekim.2012
  Nereden
  İZMİR
  Mesajlar
  11
  Alıntı aga_torunu Nickli Üyeden Alıntı
  benim bildiğim taşeron firma, çalıştırdığı adamları sigortalı gösterir ve işi bitince de çıkışları yapar. primini öder. asgari işçilik ana firmayı dosya sahibini bağlar.
  taşeron firma sözleşme bedeli üzerinden işçilik bildirip ödemesi gerekiyor.

 5. #5
  Ziyaretci


  SGK müdürlüğü işverenler servisinde görevli memur yapı ruhsatında belirtilen maliyet bedelinin % 45 alınacak çıkanrakamında% 6,75alınanarak asgari işçilik bildirimi yapılacak dedi sözleşme bedeli dikkate alınmaz dedi kafam karıştı.

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ekim.2012
  Nereden
  İZMİR
  Mesajlar
  11


  daha önce aynı şekilde bir iş başımıza geldi kdv hariç sözleşme bedelinin %6,75 ini işçilik olarak bildirip sgk dan borcu yoktur belgesi aldık. 1200.000 * %6,75 : 81.000 tl bildirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •