<h1>Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin
Karar (Taslak)</font></h1>(27.09.2012)</font>


<div ="Secti&#111;n1">
BAKANLAR KURULU
KARARI</span>

Karar Sayısı:
2012/</span>

Ekli “<a href="https://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=1908" target="_blank">Bağımsız
Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar</font>
</a>”ın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının …/…/2012 tarihli ve ….. sayılı yazısı üzerine,
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin
dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nca …/…/2012 tarihinde
kararlaştırılmıştır.</span>
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK
ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR</span>

MADDE
1 – </span>
(1) Bu
Karara ekli (I) sayılı listede yer alan şirketlerin tamamı ile (II) sayılı
listede belirtilen aktif büyüklüğü, yıllık net satış hasılatı ve çalışan
sayısına ilişkin ölçütlerden en az ikisini 2 nci maddeye göre taşıyan
şirketlerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ler) göre hazırlayacakları
yıllık finansal tabloları 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime
tabidir.</span>
(2) Bir
şirket, sermayesinin veya oy haklarının yüzde on veya daha fazlasına sahip
ortaklarının talebi halinde de, yapılmakta olan veya yapılacak ilk genel
kuruldan sonra sona erecek ilk hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere denetime tabi
hale gelir. Bağımsız denetim talebinde bulunan ortağın bağımsız denetime tabi
bir sermaye şirketi olması, denetim talebinde bulunulan şirketin de bu şirketin
iştiraki, iş ortaklığı veya bağlı ortaklığı olması durumunda bu fıkra hükmü
uygulanmaz.</span>
MADDE
2 </span>
– (1)
Şirketler, bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten en az
ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşması durumunda bağımsız denetime
tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler ancak söz konusu ölçütlerden en
</span>az ikisinin sınırlarının art arda iki hesap döneminde altında kalması ya
da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde
yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda müteakip hesap döneminden
itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.</span>
(2)</span></font>
</span>Şirketlerin bu Karara
ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarını aşıp
aşmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif büyüklüğü ve yıllık net satış
hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara
ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki
ortalama çalışan sayı esas alınır.</span>
(3)</span></font>
</span>TMS’ler uyarınca
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler açısından; bu
Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarını aşıp
aşmadığının belirlenmesinde, bilanço toplamı ve yıllık net satış hasılatı
bakımından yıllık konsolide finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise ana
ortaklık ve bağlı ortaklığın bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen
çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır.</span>
MADDE
3 – </span>
(1) Bu
Kararda kullanılan terimler TMS’lerdeki anlamlarıyla kullanılmıştır.</span>
(2)</span></font>
</span>Bu Kararda
düzenlenmeyen hususlarda TMS’lerde yer alan hükümlere göre uygulama
yapılır.</span>
(3)</span></font>
</span>Bu Kararda geçen şirket
ibaresi 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini ifade
eder.</span>
(4)</span> Bu Kararın uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yetkilidir.</span>
MADDE
4 – </span>
(1) Bu
Karar hükümleri, (I) sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2013, (II)
sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</span>
MADDE 5 – </span>(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.</span>
(I) SAYILI LİSTE</span>
Bağımsız Denetime Tabi Olacak
Şirketler</span>

1)
</span>
28/7/1981
tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu
düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden:</span>
a)</span></font>
</span>Aracılık faaliyetlerine
münhasır olmak üzere bankalar,</span>
b)</span></font>
</span>Aracı
kurumlar,</span>
c)</span> Portföy yönetim şirketleri,
</span>ç)</span></span> </span></font>Yatırım ortaklıkları,</span>
d)</span></font>
</span>İpotek finansmanı
şirketleri,</span>
e)</span></font>
</span>Sermaye piyasası
araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim
şirketler,</span>
f)</span></font>
</span>Sermaye piyasası
araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen
ancak 2499 sayılı Kanun kapsamında halka açık sayılan şirketler ile</span>
g)</span></font>
</span>2499 sayılı Kanun’da
düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan; borsalar, teşkilatlanmış
diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları.</span></div>
2)
</span>
19/10/2005
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun
düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;</span>
a)</span></font>
</span>Mevduat
bankaları,</span>
b)</span></font>
</span>Katılım
bankaları,</span>
c)</span></font>
</span>Yatırım
bankaları,</span>
ç)</span> </span></font>Kalkınma bankaları,</span>
d)</span></font>
</span>Derecelendirme
kuruluşları,</span>
e)</span></font>
</span>Finansal holding
şirketleri,</span>
f)</span></font>
</span>Finansal kiralama
şirketleri,</span>
g)</span> Faktoring şirketleri,
ğ)</span></span> </span></font>Finansman
şirketleri,</span>
h)
Varlık yönetim şirketleri ile</span>
ı)
Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle
nitelikli paya sahip olan şirketler.</span>
3)</span></font>
</span>
3/6/2007
tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet
göstermekte olan sigorta, reasürans ile emeklilik şirketleri.</span>
4)</span></font>
</span>
Yetkili
müesseseler (döviz büroları) (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen
ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini karşılayanlar) ile
Hazine Müsteşarlığı’nca İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet
göstermesine izin verilen; kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden
üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.</span>
5)</span></font>
</span>
Aşağıda
sayılanlar hariç olmak üzere, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu uyarınca </span>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
düzenlemelerine ve denetimine tabi olarak enerji piyasasında faaliyet gösteren
lisans sahibi tüzel kişiler, sertifika sahibi tüzel kişiler ile yetki belgesi
sahibi şirketler: </span>
a)</span></font>
</span>Elektrik piyasasında
faaliyet gösteren Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler.</span>
b)</span></font>
</span>Elektrik piyasasında
faaliyet gösteren veya gösterecek lisans sahiplerinden, aynı tüzel kişilik
bünyesinde bir veya birden fazla tesiste elektrik enerjisi üreten ve toplam
kurulu gücü 100 megavat (mekanik) ve altında olan Üretim veya Otoprodüktör Grubu
lisansı sahibi tüzel kişiler.</font></span>
c)</span></font>
</span>Elektrik
piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler.</span>
6)</span></font>
</span>
Ulusal Karasal
Radyo ve Televizyon, Uydu ve Kablolu Televizyon ile Bölgesel Karasal Radyo ve
Televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı sermaye şirketleri (bu Karara ekli (II)
sayılı listede belirtilen ölçütlerin üçte biri dikkate alınarak bunların en az
ikisini karşılayanlar).</span>
7)</span></font>
</span>
4/2/1924
tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı
Telsiz Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, 5/7/2005 tarihli ve
5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan anonim şirketler (bu
Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin yarısı dikkate alınarak
bunların en az ikisini karşılayanlar).</span>
8)</span></font>
</span>
Devlet, il
özel idareleri, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların
üst kuruluşlarının payı ve kontrol gücü olduğu şirketler; 10/2/2005 tarihli ve
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim
şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982
tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket
şeklinde kurulan mağazalar (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen
ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini
karşılayanlar).</span>
(II) SAYILI
LİSTE</span>

Bağımsız Denetime Tabi Olacak
Şirketler</span>

1) </span>Tek başına veya bağlı
ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye
şirketleri;</span>
a)</span></font>
</span>Aktif büyüklüğü
yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.</span>
b)</span></font>
</span>Yıllık net satış
hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.</span>
c)</span></font>
</span>Çalışan sayısı beşyüz
ve üstü.<div></div>www.muhasebetr.com.<div></div></span></font>