Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Haziran.2012
  Nereden
  TEKİRDAĞ
  Mesajlar
  28

  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim
  kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, bağımsız denetim faaliyetlerine, denetim kuruluşları
  ve denetçilerin yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, bunların yükümlülükleri
  ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  Hükmünde Kararnamenin 9 ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
  a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli
  mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları
  arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,
  b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgiler dahil olmak üzere
  denetime tabi konuların, belirlenmiş kıstaslara uygunluğu hususunda hedef kullanıcılara
  güvence sağlamak amacıyla, denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak
  ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde
  yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını ve bu kanıtlara dayanarak ulaşılan sonuç veya
  görüşlerin rapora bağlanmasını,
  c) Bağımsız denetim ekibi: Denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim
  görevini yerine getirmek üzere, sorumlu ortak denetçiden ve sorumluluğu altında görev yapan
  denetçilerden oluşan ekibi,
  ç) Bağımsız denetim kuruluşu: Ortakları yeminli mali müşavir veya serbest
  muhasebeci mali müşavir olan, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve Kurumca
  bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen sermaye şirketlerini,
  d) Denetim ağı: Hukuki bir mahiyet arz edip etmediğine bakılmaksızın, bağımsız
  denetim kuruluşlarının veya denetçilerin işbirliğine yönelik olan; kâr maliyet paylaşımı veya
  ortak mülkiyet paylaşımı, kontrol veya yönetim, ortak kalite kontrol politikaları ve süreçleri,
  ortak bir iş stratejisi, ortak bir marka veya unvan kullanımı ya da mesleki kaynakların önemli
  bir kısmını ortaklaşa kullanmayı amaçlayan yapılanmayı,
  e) Finansal tablolar: Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca hazırlanması öngörülen
  finansal tabloları,
  f) Kalite güvence sistemi: Denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan
  bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla denetim kuruluşu ya da denetçi
  tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek
  üzere Kurum tarafından oluşturulan sistemi,2
  g) Kalite kontrol sistemi: Bağımsız denetim kuruluşlarının denetimde gerekli kaliteyi
  sağlamak amacıyla, Kurum düzenlemelerine uygun olarak bünyelerinde oluşturacakları
  sistemi,
  ğ) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK): Halka açık şirketler, bankalar,
  sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal
  kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
  Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları,
  işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde
  kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,
  h) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
  ı) Meslek mensubu: 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış serbest muhasebeci mali
  müşavir ve yeminli mali müşavirleri,
  i) Müşteri: Bağımsız denetim yaptırmak üzere bağımsız denetim kuruluşu veya
  bağımsız denetçi ile sözleşme imzalamış olanları,
  j) Ortak: Anonim şirketlerin pay sahiplerini, sermayesi paylara bölünmüş komandit
  şirketler ile limited şirketlerin ortaklarını,
  k) Sermaye şirketi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca
  sermaye şirketi sayılan şirketleri,
  l) Sınav: Esasları bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde düzenlenen bağımsız denetçilik
  sınavını,
  m) Sicil: Bağımsız denetim kuruluşlarının ve denetçilerin Kurum tarafından tutulan
  kayıtlarının izlendiği kamuya açık sicili,
  n) Sorumlu ortak denetçi: Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız
  denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız
  denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçi unvanını haiz kuruluş
  ortağını,
  o) Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı KHK uyarınca yürürlüğe konan,
  bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası
  standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin
  diğer düzenlemeleri,
  ö) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı KHK uyarınca yürürlüğe konan,
  uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları ile bu alana ilişkin diğer
  düzenlemeleri,
  p) Yetki belgesi: Aranan şartların sağlanması halinde, denetim kuruluşlarına ve
  denetçilere faaliyet izni verilmesine yönelik olarak Kurum tarafından verilen yetki belgelerini,
  r) Yıllık faaliyet raporu: Sermaye şirketlerinin yönetim organınca veya şirketler
  topluluğunda ana şirketin yönetim organınca 6102 sayılı Kanunun 516 ncı maddesine uygun
  olarak hazırlanan raporu,
  s) Yönetim organı: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara
  bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri,
  ifade eder.
  (2) Aksine hüküm bulunmadıkça, bu Yönetmelikte geçen “denetim” ibaresi bağımsız
  denetimi, “denetçi” ibaresi bağımsız denetçileri, “denetim kuruluşu” ibaresi ise bağımsız
  denetim kuruluşlarını ifade eder. 3
  İKİNCİ BÖLÜM
  Denetimin Amacı, Kapsamı ve Unsurları
  Denetimin amacı ve kapsamı
  MADDE 5 – (1) Denetimin amacı, finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil
  olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda
  hedeflenen kullanıcılara güvence sağlayacak bir görüş oluşturulmasıdır.
  (2) Denetim, hedeflenen kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla
  ilgili makul veya sınırlı güvence sağlar. Sınırlı olduğu ilgili mevzuatında veya denetim
  sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde
  gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamı TDS
  çerçevesinde belirlenir.
  (3) Denetim; denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve
  mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim
  kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün
  hedeflenen kullanıcılara raporlanmasını kapsar.
  (4) Denetimin konusu, tarafları, kıstası, kanıtları ve raporu denetimin unsurlarını
  oluşturur.
  Denetimin konusu
  MADDE 6 – (1) 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı KHK ve diğer mevzuat uyarınca
  denetime tabi tutulan hususlar denetimin konusunu oluşturur.
  (2) 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmesi öngörülen finansal tablolar,
  yıllık faaliyet raporları, risklerin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem ile doğrudan
  veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetlenmesi, incelenmesi
  veya değerlendirilmesi mevzuat uyarınca öngörülen diğer hususlar denetim konularıdır.
  Denetimin tarafları
  MADDE 7 – (1) Denetimde, denetim konusunun denetim kıstasına uyumundan
  sorumlu olanlar, denetimi yapanlar ve ilgili mevzuatında hedeflenen kullanıcılar denetimin
  taraflarını oluşturur.
  (2) Denetimi yapanlar, nitelikleri, denetim faaliyetleri ve çalışmalarına ilişkin esasları
  bu Yönetmelikte düzenlenen ve denetimin diğer taraflarından bağımsız ve tarafsız olarak
  denetim faaliyetini yürütenlerdir.
  (3) Denetimin konusunun denetim kıstasına uyumundan kimin sorumlu olacağı,
  denetimi kimin yaptıracağı ve denetim sonuçlarının kime raporlanacağı gibi denetimin diğer
  taraflarıyla ilgili hususlar ise denetim zorunluluğu getiren idareler, isteğe bağlı yaptırılan
  denetimlerde ise denetimi talep edenler tarafından düzenlenir.
  Denetim kıstası
  MADDE 8 – (1) Denetim konusunun uyumunun değerlendirildiği önceden belirlenmiş
  kurallar denetim kıstasını oluşturur. Finansal tablolar için TMS; yıllık faaliyet raporları,
  risklerin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından 6102 sayılı Kanunun ve
  ilgili mevzuatın konuya ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları
  için ise konuyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasıdır.
  (2) Diğer mevzuat uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve
  denetçiler tarafından denetim yapılmasının öngörülmesi halinde, denetim konularının hangi
  kıstaslara uyumunun aranacağı belirtilmemişse, denetim kıstası Kurum tarafından belirlenir.
  İsteğe bağlı yaptırılan denetimlerde ise bu belirleme denetimi talep edenlerce yapılır.4
  Denetim kanıtı
  MADDE 9 – (1) Denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli
  uyumsuzluklar bulunup bulunmadığı hususunda bir güvence vermeye yönelik olarak denetçi
  tarafından elde edilen, hedeflenen güvence seviyesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve
  beyanlar denetim kanıtıdır. Bu kanıtlar, denetimin TDS çerçevesinde ve mesleki şüphecilik
  içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi suretiyle elde edilir.
  (2) Önemli uyumsuzluk; denetim konusunda, denetim kıstasına kıyasen, hedeflenen
  kullanıcıların bu denetim konusuna dayanılarak alınacak kararları ayrı ayrı veya birlikte
  etkileyebilecek mahiyette bir yanlışlık, eksiklik, tutarsızlık veya farklılık bulunmasıdır.
  “Önemlilik”, mevcut koşullar içinde değerlendirilen uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya
  her ikisine bağlıdır.
  (3) Denetim kanıtının yeterliliği, elde edilen denetim kanıtının miktarının ölçüsüdür.
  Denetim kanıtının uygunluğu ise kalitesinin ölçüsü olup, kanıtın ilgili ve güvenilir olması
  anlamına gelir.
  (4) Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların
  mevcut olabileceği göz önünde bulundurularak mesleki şüphecilik içinde planlanmalı ve
  gerçekleştirilmelidir. Mesleki şüphecilik içinde olmak, sorgulayıcı bir yaklaşımla, elde edilen
  kanıtın geçerliliği hakkında eleştirel değerlendirmeler yapılmasını ve sorumlular tarafından
  sunulan bilgi, belge ve açıklamalarla çelişen veya bunların güvenilirliğinde şüpheye yol açan
  kanıtlara karşı dikkatli olunmasını ifade eder.
  Denetim Raporu
  MADDE 10 – (1) Denetim raporu, TDS çerçevesinde denetim kanıtlarının
  değerlendirilmesi sonucunda hedeflenen güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan
  denetim görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların kullanıcıların
  istifadesine sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve
  sorumluluğu imzalayan tarafından üstlenilen belgedir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yetkilendirme
  Denetim yapmaya yetkililer
  MADDE 11 - (1) Denetim, ancak Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya
  denetçiler tarafından kendilerine verilen yetki belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
  (2) KAYİK’ler ile faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri
  ölçütlere göre Kurum tarafından belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları
  tarafından yapılır.
  Denetim kuruluşu ve denetçi belgeleri
  MADDE 12 – (1) Başvuruları Kurum tarafından uygun görülen sermaye şirketlerine
  Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, meslek mensuplarına Bağımsız Denetçi Belgesi verilir.
  (2) Yetkinin kullanımı, yetkilendirmenin kamuya açık sicilde Kurumca
  duyurulmasıyla başlar.
  Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi
  MADDE 13 – (1) Denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun;
  a) Sermaye şirketi olması,
  b) Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya 3568 sayılı Kanun kapsamındaki
  mesleki alana ilişkin olması,
  c) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması, 5
  ç) Esas sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hususlar
  içermemesi,
  d) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve
  ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,
  e) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde denetçi belgesine sahip olması,
  f) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş
  olması,
  g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
  ğ) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 25 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini
  oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,
  h) Yöneticilerinin çoğunluğunun denetim kuruluşunun denetçilerinden olması,
  ı) Ortaklarının ve denetçilerinin başka bir denetçinin yanında veya denetim
  kuruluşunda ortak veya denetçi olmaması veya kendi adına denetim faaliyeti yürütüyor
  olmaması,
  i) Kurumca denetim kuruluşları için belirlenen kalite kontrol sistemine uygun politika
  ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,
  j) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilecek düzeyde organizasyon, mekân,
  teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,
  k) Tüzel kişiliğinin ve ortaklarının, olumsuz bir itibara sahip olmaması ve denetim
  mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması,
  gerekir.
  (2) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlar, yukarıdaki şartları
  sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum
  tarafından, başvuruda bulunan kuruluşlardan gerekli şartları taşıdığına karar verilenlere,
  gerekli harç ve ücretler ödendikten sonra yetki belgesi verilerek denetim kuruluşu siciline
  kaydı yapılır.
  (3) Kurum; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık mevzuatına tabi işletmelerin
  denetimine yetkili denetim kuruluşları için ek şartlar belirleyerek bunları listeler halinde
  ayrıca ilan eder. Denetimi yapılacak müşterinin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu
  düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenecek işletmeleri
  denetlemek üzere, şartları Kurum tarafından belirlenen yeni denetim kuruluşu listeleri
  oluşturulabilir.
  (4) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmayan kuruluşlara, üç ay içinde
  unvan değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
  edilmesi koşuluyla Kurum tarafından faaliyet izni verilebilir. Bu süre içinde unvan
  değişikliğini gerçekleştirmeyenlerin faaliyet izni iptal edilir.
  (5) Denetim kuruluşları, denetim yetkisini nitelikleri 26 ncı maddede belirlenmiş olan,
  kuruluş adına denetim raporu imzalamaya yetkili sorumlu ortak denetçileri eliyle ve bunların
  sorumluluğunda kullanır. Bu sorumluluk, denetim kuruluşunun ve yöneticilerinin
  sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  Denetçilerin yetkilendirilmesi
  MADDE 14- (1) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin:
  a) Meslek mensubu olması,
  b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
  bilimler konularında en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer konularda lisans
  seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen konulardan lisansüstü seviyesinde
  diploma almış olması,
  c) Türkiye’de yerleşik olması,
  ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,6
  d) Şekil, içerik ve sürelere ilişkin esasları Kurumca belirlenen mesleki teorik eğitimleri
  tamamlamış olması,
  e) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,
  f) 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,
  g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
  belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması,
  h) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir
  durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,
  şartlarının tamamını taşıması gerekir.
  (2) Denetçi olmak isteyen meslek mensupları bu şartları sağladıklarını gösteren bilgi
  ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvurular şahsen veya görev alınan
  denetim kuruluşu aracılığıyla yapılır. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığına karar verilen
  adaylar, denetçi unvanına hak kazanır; gerekli harç ve ücretler ödendikten sonra adaylara
  denetçi belgesi, denetçi kimliği ve denetçi mührü verilerek denetçi siciline kaydı yapılır.
  (3) Kurum; büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu özel düzenlemeleri veya benzeri
  hususları dikkate alarak belirlediği işletmelerin denetimini yapacaklarda diğer ilave koşullar
  arayabilir.
  (4) Mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de denetim yapmasına yetki verileceklere dair
  şartlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
  Uygulamalı mesleki eğitim
  MADDE 15 – (1) Denetçi olmak isteyenlerin en az üç yıl süreyle, finansal tablo
  denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda uygulamalı eğitim almaları; bu eğitimin en az 2
  yılını denetçi yanında tamamlamaları şarttır.
  (2) Bu sürenin denetim kuruluşu veya denetçi nezdinde geçen kısmında, bu kişiler,
  denetçi adayı olurlar ve denetçilerin refakatinde denetim çalışmalarında görev alırlar. Bu
  dönemde, refakatinde denetçi adayı çalıştıranlar, teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi
  amacıyla, denetçi adaylarının gerekli mesleki yeterliliği kazanmaları için her türlü tedbiri alır.
  (3) Uygulamalı eğitimin denetim kuruluşu veya denetçi nezdinde geçen bölümü,
  gerekli şartların sağlandığını gösteren bilgi ve belgelerin, ilgili denetim kuruluşu veya denetçi
  tarafından denetçi adayının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim süresi içerisinde, Kuruma
  bildirilmesiyle başlar.
  (4) Refakatinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak denetçilere, uygulamalı mesleki
  eğitim alacak olanlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından
  düzenlenir.
  Denetçilik sınavı
  MADDE 16 – (1) Denetçi belgesi almaya hak kazanmak için denetçilik sınavında
  başarılı olmak şarttır. Denetçilik sınavı, adayların denetimle ilgili alanlardaki teorik bilgilerini
  ve söz konusu bilgileri uygulayabilme becerilerini ölçecek şekilde Kurum tarafından yapılır.
  (2) Sınava girebilmek için mesleki teorik eğitimin tamamlanmış olması şarttır.
  (3) Denetçilik sınavı, aşağıdaki ana konuları kapsar:
  a) Muhasebe,
  b) Türkiye Muhasebe Standartları,7
  c) Finansal Analiz,
  ç) Finans,
  d) Denetim,
  e) Genel Hukuk Mevzuatı, (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
  Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
  f) Sermaye piyasası mevzuatı, bankacılık mevzuatı ve sigortacılık mevzuatı,
  (4) Sermaye piyasası, bankacılık ve sigortacılık alanlarında denetim yapmayacaklar (f)
  bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
  (5) Sınav konularının ve sorularının içeriği, sınavın yeri, zamanı, şekli, süresi, sınavda
  başarılı olma şartları, sınav sonuçlarının ilanı, sınav ücreti ve diğer hususlar Kurum tarafından
  belirlenir.
  Faaliyet izninin askıya alınması ve iptali
  MADDE 17 – (1) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, denetim faaliyetleri
  süresince bu Yönetmelikte belirtilen yetkilendirme şartlarını taşımaları zorunlu olup şartları
  taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya şartları sonradan kaybetmeleri halinde, bu madde
  uyarınca faaliyet izinleri askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
  (2) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin faaliyet izinleri;
  a) Mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılmadığının,
  b) Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim programlarına katılım sağlanmadığının
  ya da öngörülen süre sonunda eğitim programlarının tamamlanmadığının,
  c) Kurum tarafından yapılan düzenlemelere aykırı davranılması nedeniyle, faaliyet
  izinlerinin askıya alınacağı hususunda yazılı olarak uyarı yapılmasına rağmen aykırılığın
  giderilmediğinin,
  ç) Mevzuatta faaliyet izninin askıya alınmasını gerektiren diğer durumların varlığının,
  tespiti halinde iki yılı geçmemek üzere askıya alınabilir.
  (3) Faaliyet izinleri askıya alınanların denetim faaliyetlerine devam edebilmeleri için,
  askıya alma süresi içerisinde veya en geç askıya alma süresinin sona ermesini takip eden altı
  ay içerisinde eksikliklerin ya da aykırılıkların giderildiği hususunda Kuruma başvuruda
  bulunması zorunludur. Kurum tarafından başvurunun uygun bulunduğunun yazılı şekilde
  bildirilmesini müteakip denetim faaliyetine devam edilir.
  (4) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin faaliyet izinleri;
  a) Yetki belgesinin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunarak ya da hukuka aykırı
  diğer yollarla alındığının,
  b) Kurum tarafından yapılan düzenlemelere aykırı davranılması nedeniyle, yetkilerinin
  iptal edileceği hususunda yazılı olarak uyarı yapılmasına rağmen aykırılığın giderilmediğinin,
  c) Faaliyet izninin askıya alınma süresinin sona ermesine rağmen, bu tarihten itibaren
  altı ay içinde eksikliklerin ya da aykırılıkların giderildiği hususunda Kuruma başvuruda
  bulunulmadığının,
  ç) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca ölüm, gaiplik,
  temyiz kudretinin yitirilmesi, kısıtlılık halleri ile kuruluşun faaliyetinin fiilen veya kayden
  sona ermesi sonucu, denetim faaliyetinin yürütülmesinin sonradan imkânsız hale geldiğinin,
  d) Mevzuatta faaliyet izninin iptalini gerektiren diğer durumların varlığının,
  tespiti halinde iptal edilebilir.
  (5) İkinci ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca faaliyet izninin askıya alınması veya
  iptal edilmesini gerektirir durumların varlığı halinde, askıya alma ve iptal işleminden önce
  Kurum tarafından aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi hususunda süre verilebilir. Verilen
  süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde faaliyet izni askıya alınır veya iptal edilir.
  (6) Denetime olan güveni sarsacak veya denetimi geçersiz kılacak derecede
  bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybeden ya da gerçeğe aykırı görüş veren denetim 8
  kuruluşlarının veya denetçilerin faaliyet izinleri, bu maddede yazılı hususlarla
  ilişkilendirilmeksizin Kurum tarafından doğrudan askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
  (7) Faaliyet izni iptal edilen denetçiler, kendilerine verilen mührü ve kimliği Kurum
  tarafından belirlenen süre içerisinde iade ederler.
  (8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Sicil
  Sicile kayıt ve ilan
  MADDE 18 - (1) Denetim kuruşlarına ve denetçilere ilişkin yetkilendirme, askıya
  alma ve iptal işlemleri ilgili sicile kaydedilerek Kurumun internet sitesinde listeler halinde
  ilan edilir. Sicile kayıt, ilanla birlikte hüküm ifade eder.
  (2) Kurumca, her denetim kuruluşuna ve denetçiye bir sicil numarası verilir.
  (3) Sicile kayıtlı olmayanlar denetim faaliyetinde bulunamazlar.
  Sicil bilgileri
  MADDE 19 - (1) Kurumca tutulan sicilde denetçilerin;
  a) Adı soyadı,
  b) Sicil numarası,
  c) İletişim bilgileri,
  ç) Denetçi belgesi bilgileri,
  d) Ortak olduğu veya istihdam edildiği denetim kuruluşuna ait bilgileri,
  e) Başka ülkelerdeki yetkili kurumlarca yapılmış sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri,
  f) Kurumca gerekli görülen diğer bilgileri,
  kaydedilerek takibi yapılır.
  (2) Denetim kuruluşları siciline;
  a) Ticaret unvanı,
  b) Sicil numarası,
  c) Merkez adresi ve varsa şube adresleri (varsa, bağlı olduğu denetim ağı ve bu ağın
  hukuki ve yapısal niteliği),
  ç) İnternet sitesi adresi,
  d) Pay sahiplerinin veya ortaklarının ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları ve şirket
  sermayesindeki payları ve pay tutarları,
  e) Pay sahiplerinin veya ortaklarının adresleri ve diğer iletişim bilgileri,
  f) Yönetim organında yer alan kişilerin T.C. kimlik numaraları, varsa başka
  şirketlerdeki görevleri,
  g) Denetçilerin listesi ve sicil numaraları,
  ğ) Başka ülkelerdeki yetkili kurumlarca yapılmış sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri,
  h) Kurumca gerekli görülen diğer bilgileri,
  kaydedilerek takibi yapılır.
  (3) Bu bölümün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Denetim Kuruluşlarının ve Denetçilerin Yükümlülükleri
  Denetimlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanması
  MADDE 20 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler faaliyetlerini kaliteli ve güvenilir
  denetimler gerçekleştirecek şekilde yürütmek zorundadır.9
  (2) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin denetime yönelik faaliyeti, denetim
  sürecine ilave olarak denetimlerin devamlılığı, kalitesi ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik
  diğer eylem ve süreçleri kapsar.
  (3) Denetim süreci, müşterinin iş teklifiyle başlayıp, TDS’lere göre yürütülür ve
  denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki
  yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Teklifin kabulüyle sonuçlanmasa da iş teklifi
  sonrasına ait süreç de bu Yönetmeliğin uygulanmasında denetim süreci içerisinde
  değerlendirilir. Bu süreç TDS’ler çerçevesinde belgelendirilir.
  (4) Denetimlerin devamlılığını, kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla,
  TDS’lere ek olarak; gerek denetim süreçlerinde gerekse denetim süreçleri dışında, başta
  meslek etiğine ve kalite kontrol sistemine yönelik olanlar olmak üzere, bu Bölüm
  hükümlerine uyulur.
  Mesleki etik ilkelere uyma
  MADDE 21 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler;
  a) Dürüstlük; bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak,
  b) Tarafsızlık; önyargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının
  kötüye kullanılan nüfuzlarının meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını
  etkilemesine izin vermemek,
  c) Mesleki yeterlik ve özen; uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel
  gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi, müşterilerin yeterli denetim hizmeti almalarını
  temin edecek bir seviyede tutmak ve ilgili teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve
  özen içinde hareket etmek,
  ç) Sır saklama; mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine saygı
  duymak; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin
  bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri
  üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak,
  d) Mesleğe uygun davranış; ilgili mevzuata uymak ve denetim mesleğinin itibarını
  zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmak,
  şeklinde ayrıntıları Kurum tarafından belirlenecek mesleki etik ilkelere uymak
  zorundadır.
  (2) Denetim kuruluşları, denetçiler ile denetimlere katılanlardan, her bir denetimden
  önce ve her halükarda yılda en az bir kez, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili
  kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı
  taahhüt alır.
  Kalite kontrol sistemi oluşturma
  MADDE 22 – (1) Denetim kuruluşları faaliyetlerini, asgari şartları Kurumca
  belirlenen bir kalite kontrol sistemi çerçevesinde yürütmek zorundadır. Bu sistemin
  uygulanmasında, Kurum düzenlemelerine göre oluşturularak Kuruma bildirilen kalite kontrol
  sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçlere uyulur. Söz konusu politika ve süreçler Kurum
  düzenlemelerine paralel bir şekilde güncellenir.
  (2) Denetim kuruluşunun yazılı politika ve süreçleri ile bunların esas alındığı Kurum
  düzenlemesi arasında farklılık olması durumunda veya içinde bulunulan koşullara özgü
  sebeplerle, denetim kuruluşunun yazılı politika ve süreçleri dışındaki bir uygulamanın Kurum
  düzenlemesine uyum bakımından daha uygun görüldüğü hallerde, söz konusu yazılı politika
  ve süreçlerin dışına çıkılabilir. Bu durumun ve nedeninin yazılı olarak denetim kuruluşu
  yönetiminin bilgisine sunulması ve denetçi tarafından da ayrıca saklanması gerekir. 10
  Sürekli eğitim
  MADDE 23 – (1) Denetçiler, teorik bilgilerinin, mesleki beceri ve etik değerlerinin
  yeterli bir seviyede tutulmasını teminen ilgili gelişmeleri takip etmek ve sürekli eğitim
  programını tamamlamak zorundadır.
  (2) Sürekli eğitim zorunluluğu denetçilerin sicile tescilinden itibaren başlar ve Kurum
  tarafından belirlenen program çerçevesinde yürütülür.
  (3) Sicile tescilinden itibaren denetçilerin her beş yılda bir sürekli eğitim programı
  şartlarını karşılamaları esastır.
  (4) Denetim kuruluşları, denetçilerinin sürekli eğitim programlarını tamamlamaları
  için gerekli önlemleri alır.
  (5) Sürekli mesleki eğitime ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.
  Denetim faaliyetine ilişkin kısıtlamalar
  MADDE 24 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler;
  a) Bağımsızlığı zedeleyecek denetimleri,
  b) Denetlenen işletmenin özelliğine göre denetim kadrosunun sayı, nitelik veya
  tecrübe bakımından yetersiz olduğu denetimleri,
  c) Son on yılda yedi yıl denetlediği müşterilere ait denetimleri,
  ç) Kurumca belirlenen asgari sözleşme şartlarını taşımayan denetimleri,
  d) Denetim kuruluşunun veya denetçinin mevcut iş yükü sebebiyle sağlıklı bir şekilde
  yürütülmesi mümkün olmayan denetimleri,
  e) Kurum tarafından yapılan sözleşme kabul süreçlerine ilişkin düzenlemelere aykırı
  denetimleri,
  üstlenemezler.
  (2) Bir denetim kuruluşunda ortak olan veya istihdam edilen bir denetçi, ortaklık veya
  istihdam ilişkisi sona ermedikçe başka bir denetim kuruluşunda ortak veya denetçi olamaz,
  başka bir denetçi ile birlikte ya da müstakilen denetim faaliyetinde bulunamaz.
  (3) Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.
  Denetim ekipleri
  MADDE 25 – (1) Denetim, işin gerektirdiği sayı ve nitelikte denetçiden oluşan bir
  denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. İşin gerektirdiği denetçi sayısının, müşterinin
  büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususların dikkate
  alınarak belirlenmesi esastır. Ancak denetim ekipleri üç denetçiden az olamaz. Denetim
  ekiplerindeki sorumlu ortak denetçi ve belirlenen diğer kademeler için en az birer yedek
  denetçi belirlenir. Yedek denetçiler yerini aldıklarının sorumluluklarını üstlenebilecek
  nitelikte olmalıdır. Denetime tabi işletmelerin özellikleri itibarıyla, Kurum tarafından farklı
  asgari denetçi ve yedek denetçi sayıları belirlenebilir.
  (2) İşin gerektirdiği nitelik; denetimi Kurum düzenlemelerine uygun bir şekilde
  gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmaktır. Denetim ekibindeki tüm
  denetçiler denetlenen işletmenin özelliğine uygun olarak Kurum tarafından öngörülen ilave
  şartları taşımalıdır.
  (3) Denetim ekiplerinde; söz konusu denetim için yetkisi bulunmayan denetçiler,
  denetçi adayları, teknik bilgisine başvurulacak uzmanlar ve denetime yardımcı diğer kişiler de
  denetçi olarak görevlendirilmemek kaydıyla yer alabilir. Bu kişiler, denetçilerin sorumluluk,
  gözetim ve kontrolü altında çalışır, ancak denetimin herhangi bir aşamasında karar verici
  konumunda bulunamaz. Bu kişiler, asgari denetçi sayısı hesabında dikkate alınmaz ve genel
  hükümler, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla
  denetimden sorumlu tutulmaz.11
  (4) Denetim ekipleri, denetimlerini sorumlu ortak denetçinin gözetim ve idaresi altında
  gerçekleştirir.
  (5) Denetim kuruluşları tarafından, denetçilere “denetçi”, “kıdemli denetçi” ve
  “başdenetçi” unvanları verilebilir. Mesleki faaliyetlerde altı yılını doldurmayanlara kıdemli
  denetçi ve on yılını doldurmayanlara başdenetçi unvanı verilemez.
  (6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
  Sorumlu ortak denetçi olabilme şartları
  MADDE 26 - (1) Sorumlu ortak denetçiler, denetim raporunu denetim kuruluşları
  adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun yönetimi tarafından, aşağıdaki
  şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle atanır;
  a) Denetim kuruluşunda pay sahibi olması,
  b) KAYİK denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için
  6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması,
  c) Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş olması.
  (2) Denetim kuruluşu tarafından, ilgili denetçinin yukarıda belirtilen şartları
  sağladığını gösteren bilgi ve belgeler, atamaya ilişkin yönetim organı kararıyla birlikte
  Kuruma onay için gönderilir.
  Denetim sözleşmesinin asgari unsurları
  MADDE 27 - (1) Denetim hizmetinin kabul edilmesine ilişkin engel bulunmadığı
  takdirde, denetim kuruluşu veya denetçi ile müşteri arasında yazılı olarak düzenlenen denetim
  sözleşmesi taraflarca imzalanır.
  (2) Esasları Kurum tarafından belirlenen denetim sözleşmesinin asgari olarak aşağıda
  belirtilen unsurları içermesi zorunludur:
  a) Denetimin amacı, kapsamı ve ilgili dönemi,
  b) Denetim konusu ve kıstası,
  c) Denetim konusundan sorumlu tarafın sorumluluğunun kapsamı,
  ç) Denetimin doğasından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle önemli uyumsuzlukların
  ortaya çıkarılamaması gibi kaçınılmaz bir riskin söz konusu olabileceği hususuna yer veren
  hüküm,
  d) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız
  bir şekilde erişimin gerekliliği,
  e) Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dahil olmak üzere isim ve
  unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı
  dökümü ile toplam denetim ücreti,
  f) Denetimden sorumlu kılınan denetçinin denetim raporunu denetim kuruluşu adına
  imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm,
  g) Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi,
  ğ) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin bilgiler.
  (3) Denetim sözleşmesinin feshinin sınırlanmasına ilişkin 6102 sayılı Kanun ve diğer
  mevzuattaki hükümler saklıdır.
  Denetim Raporu
  MADDE 28 – (1) Denetim faaliyeti sonucunda denetçi tarafından;
  a) Denetim konusunda denetim kıstasına göre önemli bir uyumsuzluğun bulunmadığı
  durumlarda olumlu görüş içeren rapor,
  b) Denetim konusunda ayrı ayrı veya toplu olarak denetim kıstasına göre önemli
  uyumsuzluklar bulunduğu ya da yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanamadığı, ancak
  bunların denetim konusunun genelini etkilemediği durumlarda şartlı görüş içeren rapor,12
  c) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edildikten sonra, tespit edilen uyumsuzlukların
  ayrı ayrı veya toplu olarak önemli olduğu ve denetim konusunun genelini etkilediği
  durumlarda olumsuz görüş içeren rapor,
  ç) Denetim konusunun genelini etkileyen önemli hususlarda denetim görüşüne
  dayanak olacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemediği durumlarda ya da yeterli
  kanıt toplanmasına rağmen görüş oluşturmayı engelleyen belirsizliklerin sonradan ortaya
  çıktığı durumlarda görüş bildirmekten kaçınıldığına ilişkin rapor,
  Kurum tarafından belirlenen şekil ve esaslara uygun olarak düzenlenir.
  Ücret tarifesi
  MADDE 29 – (1) Denetim hizmetlerinde Kurum tarafından belirlenen yıllık ücret
  tarifesine uyulması zorunludur.
  (2) Kurum, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
  itibarıyla ayrı ayrı veya topluca farklı ücret tarifesi belirlemeye yetkilidir.
  (3) Ücret tarifesinin belirlenmediği durumlarda, yılbaşından itibaren geçerli olmak
  üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarlarının Maliye Bakanlığınca o yıl için tespit ve ilan
  olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar uygulanır. Bu
  suretle hesaplanan tutarların on Türk Lirasına kadarki kesirleri dikkate alınmaz.
  Mesleki sorumluluk sigortası
  MADDE 30 – (1) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim
  işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk
  sigortası yaptırmaları şarttır.
  (2) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığının görüşü
  alınmak suretiyle Kurum tarafından düzenlenir.
  Bildirimler
  MADDE 31 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler;
  a) Sicil bilgileri dâhil olmak üzere Kuruma daha önce bildirilmiş her türlü bilgide
  meydana gelen değişiklikleri vukuu tarihinden itibaren,
  b) Denetim sözleşmeleri ile diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurum
  tarafından istenecek bilgileri imza tarihinden itibaren,
  c) Mesleki sorumluluk sigortası ve buna ilişkin değişiklikleri vukuu tarihinden
  itibaren,
  en geç 7 gün içinde,
  ç) Son takvim yılına ait gelirlerini Kurumca belirlenen formata uygun şekilde Mayıs
  ayının on beşinci gününün sonuna kadar,
  d) Kurumca istenecek diğer bilgileri verilen süre içerisinde,
  Kuruma bildirir.
  Saklama ve ibraz yükümlülüğü
  MADDE 32 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler ticari defter ve belgelerini,
  düzenlenen denetim raporları ile bunlara ilişkin elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda
  tutulanlar dahil olmak üzere ekleriyle birlikte çalışma kağıtlarını ve denetim faaliyetlerine
  ilişkin diğer belgeleri, en az on yıl süreyle 6102 sayılı Kanun çerçevesinde düzenli bir şekilde
  saklamakla yükümlüdür.
  (2) Denetim kuruluşları ve denetçiler Kurum gözetim ve denetimine tabi olup,
  Kurumca veya Kurum tarafından yetkilendirilenlerce gözetim ve denetim kapsamında
  istenilen her türlü bilgiyi, belgeyi ve gerektiğinde bunların birer örneğini vermekle ve gözetim 13
  ve denetim elemanlarına, işlerini herhangi bir engel olmaksızın yürütebilecekleri ortamı
  sağlamakla yükümlüdür.
  Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması
  MADDE 33 – (1) Bir takvim yılında KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları,
  ilgili takvim yılını müteakip üç ay içinde yıllık şeffaflık raporunu Kuruma bildirir ve kendi
  internet sitelerinde yayımlar.
  (2) Bu rapor denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanır ve
  asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
  a) Denetim kuruluşunun hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,
  b) Denetim kuruluşunun içerisinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal
  özelliklerine ilişkin açıklama,
  c) Denetim kuruluşunun organizasyon ve yönetim yapısı hakkında açıklama,
  ç) Kalite güvence sistemine ve bu sistemin etkinliğine ilişkin açıklama,
  d) Bir önceki mali yıl içinde denetim hizmeti verdiği KAYİK müşterileri ile yıllık
  gelirinin yüzde beşinden fazlasını elde ettiği müşterilerinin listesi,
  e) Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,
  f) Denetim kuruluşunun bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık
  ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,
  g) Toplam gelirlerin finansal tablo denetimi, diğer denetimler, vergi danışmanlık
  hizmetleri ve denetim dışı hizmetler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını
  gösteren finansal bilgiler,
  ğ) Sorumlu ortak denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,
  h) Denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak
  çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,
  ı) Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.
  (3) Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin mevcudiyeti halinde
  Kurumun onayıyla ikinci fıkranın (d) bendine ilişkin açıklamada ilgili müşteriye yer
  verilmeyebilir.
  (4) KAYİK denetimine ilişkin listelerde yer almakla birlikte bir takvim yılı içerisinde
  KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşları bu durumu internet sitelerinin şeffaflık
  raporlarıyla ilgili bölümünde açıklar.
  (5) Şeffaflık raporunun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş
  versiyonları ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulur.
  Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan yükümlülükler
  MADDE 34 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler 6102 sayılı Kanun uyarınca
  yaptıkları denetimlerde aşağıdaki yükümlülüklerini de yerine getirir:
  a) Denetim sonuçlarını, 6102 sayılı Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun şekilde
  raporlayıp sunmak, denetim faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda genel kurula
  açıklamalarda bulunmak,
  b) 6102 sayılı Kanunun 378 inci maddesi uyarınca gerekli hallerde riskin erken
  saptanması ve yönetimi komitesinin kurulmasını önermek, böyle bir sistem varsa bunun
  yapısı ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek denetim raporuyla birlikte
  yönetim kuruluna sunmak,
  c) Denetim sözleşmesinin feshi halinde, fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları 6102
  sayılı Kanunun 402 nci maddesine uygun bir rapor haline getirerek genel kurulun bilgisine
  sunmak.14
  (2) Bağımsız denetime ilişkin olarak 660 sayılı KHK ve ikincil mevzuat düzenlemeleri
  dışındaki 6102 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında öngörülen diğer yükümlülükleri yerine
  getirmek.
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Denetimlerde sorumluluk
  MADDE 35 – (1) Denetim raporlarının TDS’ye aykırı olması ile bu raporlardaki
  yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan, denetim
  kuruluşları ve denetçiler hukuken sorumludur. Denetim kuruluşlarının denetim ekiplerinde
  yer alan denetçilere rücu hakları saklıdır.
  (2) Mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında
  mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. Kurum gerekli gördüğü hallerde, denetim
  ekiplerinde görevlendirilen ve işlem ve eylemleriyle mevzuata aykırılığa neden olan
  denetçiler hakkında da idari yaptırım uygular.
  (3) Denetim ekiplerinde, denetçi olarak görevlendirilenler dışında, denetime yardımcı
  olmak üzere yer alan kişilerin sebep olduğu mevzuata aykırılıklardan, idari yaptırımlar
  bakımından bu kişiler değil, gözetiminde çalıştıkları denetim kuruluşları ve denetçiler
  sorumlu tutulur. Bunların genel hükümler, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama
  yükümlülüklerinden doğan sorumluluk halleri saklıdır.
  Mücbir sebepler
  MADDE 36- (1) Mücbir sebeplerin Kurumca kabul edilmesi halinde, sebebin
  doğduğu tarihten sona erdiği tarihe kadar bu Yönetmelikte geçen süreler işlemez.
  (2) Yükümlülüğün ifasını imkânsız kılacak ölçüde mücbir sebep olarak kabul
  edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
  a) Yangın, deprem, sel felaketi gibi afetler,
  b) Grev,
  c) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
  ç) 4721 sayılı Kanun uyarınca gaiplik hali ile defter ve belgelerin iradesi dışında elden
  çıkmış olması,
  d) Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
  (3) Mücbir sebep halinin denetim kuruluşu ve denetçiden kaynaklanan bir kusurdan
  ileri gelmemiş olması, denetim kuruluşu ve denetçinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün
  yetmemiş bulunması, herkesçe malum olan haller dışında, bu durumun tevsik edici belgelerle
  birlikte Kuruma bildirilmesi zorunludur.
  (4) Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilir.
  Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkansızlığın fiilen ortadan kalktığı
  tarihten itibaren işlemeye başlar.
  Tebligat
  MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959
  tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
  Kuruma yapılacak bildirimlerin şekli
  MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca Kuruma yapılacak bildirimler, ayrıca
  belirtilmedikçe, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, Kurum
  tarafından istenen şekilde elektronik ortamda yapılır. 15
  Kurum tarafından alınacak ücretler
  MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek yetki belgeleri ile denetçilere
  verilecek eğitim, belge yenileme, kimlik kartı ve mühür karşılığında alınacak ücretler,
  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem öncesinde Kuruma ödenir.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Geçici ve Son Hükümler
  Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 5018 sayılı
  Kanun kapsamındaki kamu kurumlarından; bir sınava bağlı olarak verilen bağımsız denetime
  ilişkin lisans belgesini, sınav sonucunda veya mevzuatında tanınan istisnadan faydalanarak
  almaya hak kazanmış olanlar,
  b) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından, 660 sayılı KHK’nın
  yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen denetime ilişkin sınavlar ile bunlara
  ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar sonuçlandırılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans
  belgesi almaya hak kazananlar,
  16 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ila (e) bentlerindeki konular ile alanlarıyla
  sınırlı olmak üzere (f) bendinde belirtilen konular için yapılacak sınavdan muaftırlar.
  (2) 31/12/2013 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde, dördüncü fıkrada
  belirtilen konularda 15 yıl süreyle mesleki tecrübe kazandıracak hizmeti bulunup meslek
  mensubu olmaya hak kazananlardan, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
  alan niteliği haiz olan ve Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı eğitim
  programlarını başarıyla tamamlayanlar, 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen mesleki teorik
  eğitim ve uygulamalı mesleki eğitim şartlarını sağlamış olurlar ve 16 ncı maddede belirtilen
  sınavda, (f) bendi hariç olmak üzere, başarılı olmuş sayılırlar.
  (3) 31/12/2014 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde, dördüncü fıkrada belirtilen
  konularda mesleki tecrübe kazandıracak en az 10 yıl süreyle hizmeti bulunanlar için, 15 inci
  maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulamalı mesleki eğitimin denetçi yanında geçmesi
  gereken 2 yıllık süre şartı 1 yıl olarak aranır.
  (4) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
  bilimler konularında lisans veya lisansüstü eğitimde geçen süreler 4 yılı geçmemek üzere 10
  ve 15 yıllık sürelerin hesabında mahsup edilir.
  (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
  Denetim kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
  içinde Kuruma başvuruda bulunmaları şartıyla, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu
  kurumlarından denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki almış olan denetim kuruluşları
  31/12/2013 tarihine kadar denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir. Bu kuruluşlar, söz
  konusu tarihe kadar bu Yönetmelik hükümlerine intibak etmek zorunda olup, intibak ettikleri
  tarih itibarıyla Kurum tarafından yetkilendirilerek sicile kaydolunur. Bu kuruluşlarda denetçi
  olarak görev yapan meslek mensupları 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine
  göre Kurumdan denetim yetkisi almadıkları takdirde, bu tarihten sonra denetim ekiplerinde
  görevlendirilemezler.
  (2) 30/6/2013 tarihine kadar yetkilendirme başvurusunda bulunan denetim
  kuruşlarında, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen kalite kontrol sitemi
  kurma şartı, kalite kontrol sisteminin bir unsuru olan denetim rehberlerinin oluşturulmuş
  olması kaydıyla, 31/12/2013 tarihine kadar aranmaz. İzlenecek denetim süreçlerinin ve 16
  uygulanacak yöntemlerin ayrıntılı olarak belirlendiği denetim rehberleri yürürlükte bulunan
  muhasebe ve denetim mevzuatı ile uluslararası uygulamalar çerçevesinde oluşturulur.
  (3) Bu madde uyarınca yetkilendirilen kuruluşların 31/12/2013 tarihine kadar belirtilen
  yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 17 nci madde çerçevesinde yetkileri askıya
  alınır.
  Bilgi sistemleri denetimi
  GEÇİCİ MADDE 3 – 660 sayılı KHK uyarınca Kurum tarafından bilgi sistemleri
  denetimine ilişkin yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut
  düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.
  Mevcut sözleşmelerin geçerliliği
  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/1/2019 tarihinden önce biten son raporlama dönemini
  aşmamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde ilgili mevzuat uyarınca yapılmış
  olan denetim sözleşmeleri için 27 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. Söz konusu
  sözleşmeler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 660 sayılı KHK ve ilgili
  mevzuata uygun hale getirilir.
  Tereddütlerin giderilmesi
  Madde 40 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri
  gidermeye Kurum yetkilidir.
  Yürürlük tarihi
  Madde 41- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 42- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
  herkes dünyayı değiştirmeye çalışır, kimsenin aklına kendini değiştirmek gelmez.

 2. #2
  Ziyaretci
  Denetimle ilgili mevzuatlar yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Artık yükselen tansiyon düşecektir.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •