Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlen

 1. #1
  Ziyaretci


  <div ="Secti&#111;n1">
  BAKANLAR KURULU
  KARARI</span>

  Karar Sayısı:
  2012/</span>

  Ekli “Bağımsız
  Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe
  konulması; Maliye Bakanlığının …/…/2012 tarihli ve ….. sayılı yazısı üzerine,
  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin
  dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nca …/…/2012 tarihinde
  kararlaştırılmıştır.</span>
  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK
  ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR</span>

  MADDE
  1 – </span>
  (1) Bu
  Karara ekli (I) sayılı listede yer alan şirketlerin tamamı ile (II) sayılı
  listede belirtilen aktif büyüklüğü, yıllık net satış hasılatı ve çalışan
  sayısına ilişkin ölçütlerden en az ikisini 2 nci maddeye göre taşıyan
  şirketlerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ler) göre hazırlayacakları
  yıllık finansal tabloları 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime
  tabidir.</span>
  (2) Bir
  şirket, sermayesinin veya oy haklarının yüzde on veya daha fazlasına sahip
  ortaklarının talebi halinde de, yapılmakta olan veya yapılacak ilk genel
  kuruldan sonra sona erecek ilk hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere denetime tabi
  hale gelir. Bağımsız denetim talebinde bulunan ortağın bağımsız denetime tabi
  bir sermaye şirketi olması, denetim talebinde bulunulan şirketin de bu şirketin
  iştiraki, iş ortaklığı veya bağlı ortaklığı olması durumunda bu fıkra hükmü
  uygulanmaz.</span>
  MADDE
  2 </span>
  – (1)
  Şirketler, bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten en az
  ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşması durumunda bağımsız denetime
  tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler ancak söz konusu ölçütlerden en
  </span>az ikisinin sınırlarının art arda iki hesap döneminde altında kalması ya
  da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde
  yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda müteakip hesap döneminden
  itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.</span>
  (2)</span></font>
  </span>Şirketlerin bu Karara
  ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarını aşıp
  aşmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif büyüklüğü ve yıllık net satış
  hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara
  ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki
  ortalama çalışan sayı esas alınır.</span>
  (3)</span></font>
  </span>TMS’ler uyarınca
  konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler açısından; bu
  Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarını aşıp
  aşmadığının belirlenmesinde, bilanço toplamı ve yıllık net satış hasılatı
  bakımından yıllık konsolide finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise ana
  ortaklık ve bağlı ortaklığın bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen
  çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır.</span>
  MADDE
  3 – </span>
  (1) Bu
  Kararda kullanılan terimler TMS’lerdeki anlamlarıyla kullanılmıştır.</span>
  (2)</span></font>
  </span>Bu Kararda
  düzenlenmeyen hususlarda TMS’lerde yer alan hükümlere göre uygulama
  yapılır.</span>
  (3)</span></font>
  </span>Bu Kararda geçen şirket
  ibaresi 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini ifade
  eder.</span>
  (4)</span> Bu Kararın uygulanmasına ilişkin
  usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
  Kamu
  Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yetkilidir.</span>
  MADDE
  4 – </span>
  (1) Bu
  Karar hükümleri, (I) sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2013, (II)
  sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere
  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</span>
  MADDE 5 – </span>(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar
  Kurulu yürütür.</span>
  (I) SAYILI LİSTE</span>
  Bağımsız Denetime Tabi Olacak
  Şirketler</span>

  1)
  </span>
  28/7/1981
  tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu
  düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden:</span>
  a)</span></font>
  </span>Aracılık faaliyetlerine
  münhasır olmak üzere bankalar,</span>
  b)</span></font>
  </span>Aracı
  kurumlar,</span>
  c)</span> Portföy yönetim şirketleri,
  </span>ç)</span></span> </span></font>Yatırım ortaklıkları,</span>
  d)</span></font>
  </span>İpotek finansmanı
  şirketleri,</span>
  e)</span></font>
  </span>Sermaye piyasası
  araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim
  şirketler,</span>
  f)</span></font>
  </span>Sermaye piyasası
  araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen
  ancak 2499 sayılı Kanun kapsamında halka açık sayılan şirketler ile</span>
  g)</span></font>
  </span>2499 sayılı Kanun’da
  düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan; borsalar, teşkilatlanmış
  diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları.</span></div>
  2)
  </span>
  19/10/2005
  tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve
  Denetleme Kurumunun
  düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;</span>
  a)</span></font>
  </span>Mevduat
  bankaları,</span>
  b)</span></font>
  </span>Katılım
  bankaları,</span>
  c)</span></font>
  </span>Yatırım
  bankaları,</span>
  ç)</span> </span></font>Kalkınma bankaları,</span>
  d)</span></font>
  </span>Derecelendirme
  kuruluşları,</span>
  e)</span></font>
  </span>Finansal holding
  şirketleri,</span>
  f)</span></font>
  </span>Finansal kiralama
  şirketleri,</span>
  g)</span> Faktoring şirketleri,
  ğ)</span></span> </span></font>Finansman
  şirketleri,</span>
  h)
  Varlık yönetim şirketleri ile</span>
  ı)
  Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle
  nitelikli paya sahip olan şirketler.</span>
  3)</span></font>
  </span>
  3/6/2007
  tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı
  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet
  göstermekte olan sigorta, reasürans ile emeklilik şirketleri.</span>
  4)</span></font>
  </span>
  Yetkili
  müesseseler (döviz büroları) (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen
  ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini karşılayanlar) ile
  Hazine Müsteşarlığı’nca İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet
  göstermesine izin verilen; kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden
  üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.</span>
  5)</span></font>
  </span>
  Aşağıda
  sayılanlar hariç olmak üzere, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
  Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
  Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
  Gazları (LPG) Piyasası Kanunu uyarınca </span>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  düzenlemelerine ve denetimine tabi olarak enerji piyasasında faaliyet gösteren
  lisans sahibi tüzel kişiler, sertifika sahibi tüzel kişiler ile yetki belgesi
  sahibi şirketler: </span>
  a)</span></font>
  </span>Elektrik piyasasında
  faaliyet gösteren Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler.</span>
  b)</span></font>
  </span>Elektrik piyasasında
  faaliyet gösteren veya gösterecek lisans sahiplerinden, aynı tüzel kişilik
  bünyesinde bir veya birden fazla tesiste elektrik enerjisi üreten ve toplam
  kurulu gücü 100 megavat (mekanik) ve altında olan Üretim veya Otoprodüktör Grubu
  lisansı sahibi tüzel kişiler.</span>
  c)</span></font>
  </span>Elektrik
  piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB
  Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler.</span>
  6)</span></font>
  </span>
  Ulusal Karasal
  Radyo ve Televizyon, Uydu ve Kablolu Televizyon ile Bölgesel Karasal Radyo ve
  Televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı sermaye şirketleri (bu Karara ekli (II)
  sayılı listede belirtilen ölçütlerin üçte biri dikkate alınarak bunların en az
  ikisini karşılayanlar).</span>
  7)</span></font>
  </span>
  4/2/1924
  tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı
  Telsiz Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
  16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, 5/7/2005 tarihli ve
  5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5/11/2008
  tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Bilgi
  Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan anonim şirketler (bu
  Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin yarısı dikkate alınarak
  bunların en az ikisini karşılayanlar).</span>
  8)</span></font>
  </span>
  Devlet, il
  özel idareleri, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu kurumu niteliğindeki
  meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların
  üst kuruluşlarının payı ve kontrol gücü olduğu şirketler; 10/2/2005 tarihli ve
  5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim
  şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982
  tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket
  şeklinde kurulan mağazalar (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen
  ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini
  karşılayanlar).</span>
  (II) SAYILI
  LİSTE</span>

  Bağımsız Denetime Tabi Olacak
  Şirketler</span>

  1) </span>Tek başına veya bağlı
  ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye
  şirketleri;</span>
  a)</span></font>
  </span>Aktif büyüklüğü
  yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.</span>
  b)</span></font>
  </span>Yıllık net satış
  hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.</span>
  c)</span></font>
  </span>Çalışan sayısı beşyüz
  ve üstü.</span>

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2009
  Nereden
  sakarya
  Mesajlar
  2,055
  bakanlar kurulu kararı diyor 2012/sayı kaç?

  kaynağı nedir bunun ?

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  12.Şubat.2008
  Mesajlar
  327
  Maşallah çok sallama rakamlar bunlar II saylı liste laf olsun diye kalema alınmış gözüküyor....

  MARİFET İLTİFATA TABİDİR....

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  Bu iş burada biter.
  SMMM, Özcan Bayram

 5. #5
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,820


  bu kararın kaynağı belli değil onun için konuyu siliyorum.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 6. #6
  Ziyaretci
  kaynağı nedir ?
  üç kuruşa muhtaç köylerde bulunan tarımsal-sulamavs. kooperatifleri neden dahil edilmişki?

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •