SORU CEVAP / Veysi SEVİĞ

SORU: Bizim satmakta olduğumuz malların fiyatı kamu otoritesince belirlenmektedir. Biz bu malları kredi kartı ile de satıyoruz. Ancak banka bizden komisyon aldığı için biz de bu komisyonu başlangıçta satış sırasında müşterimizden alıyoruz. Örneğin müşterimiz 100 YTL'lik mal satın alırsa bu bedel üzerinden bankanın komisyonu olan yüzde 3'ü biz müşterimizden alıyoruz. Ancak bu para banka tarafından bize verilmemekte, tamamen banka nezdinde kalmakta bize de sattığımız mal bedeli intikal etmektedir.


Geçtiğimiz ay yapılan vergi denetiminde bizim bu komisyonları kayıtlarımıza gelir olarak intikal ettirmemiz gerektiği söylendi. Ayrıca bu bedeller içinde müşteriye fatura kesmemiz veyahut da yazar kasa fişi vermemizin zorunlu olduğu bildirildi.


Biz yukarıda da belirttiğimiz gibi bu komisyonları hiçbir biçimde almıyoruz. Banka bu komisyonu kendisine alıyor ve bize de mal bedelini ödüyor.


Şimdi incelemenin sonucunu bekliyoruz. Üç senelik hesaplarımız inceleniyor. Bu konuda görüşlerinizi öğrenmek isteriz.


YANIT: Kişisel görüşümüze göre sadece banka için düzenlenen ve banka kayıtlarına gelir olarak intikal eden komisyon bedelleri için satışı yapanın fiş veya fatura düzenlemesi mümkün değildir. Ancak bu tür satışlarda banka adına satışı yapan tarafından kredi kartı aracılığı ile tahsil edilen komisyonun alıcı hesaplarına nasıl intikal ettirileceği konusu önem arzetmektedir.


Gerçekte banka; alıcının kim olduğu konusunda bilgisi olmadığından ondan veyahut da dolaylı olarak işlem yapandan almış olduğu komisyonu belgelendirme olanağından yoksun kalmaktadır.


Bir başka anlatımla banka komisyonu kredi kartı kullanıcısı aracılığı ile tahsil etmektedir.


Bu bağlamda Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen E.2002/1938, K.2003/319 sayılı karardan da anlaşılacağı üzere, "kredi kartı komisyon bedelinin kredi kartı ile satış yapan işyerine değil, POS makinesinin ait olduğu bankaya yapıldığından, satıcının hesabına intikal etmeyen komisyon geliri için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilemez."


Konuya ilişkin olarak uygulamada belirsizlik mevcuttur. Bu nedenle konuya ilişkin olarak kesin bir görüş vermek mümkün değildir. Kanımızca bu konunun Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınarak bir tebliğ ile belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.


Dolayısıyla konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na bildirmeniz ve görüş talep etmeniz ve aldığınız yanıta göre işlem yapmanızda yarar vardır. Bu bağlamda oluşacak görüş ile inceleme sonucunun örtüşüp örtüşmemesi de önem arzedecektir.


SORU: Sahibi bulunduğu araçla bize belli yerlerden müşteri taşıyan ve yapmış olduğu bu iş için bizden belli bir ücret alan kişinin bu ödemelerini gider pusulası ile yapabilir miyiz?


Haftada 50-60 defa bize müşteri getirmesi sonucunda kendisine yaklaşık 850-1000 YTL arasında bir bedel ödüyoruz. Bu ödemelerin gider pusulası ile yapılması mümkün müdür?


YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 234'üncü maddesi gider pusulasının hangi durumlarda kullanılacağı hususunu hükme bağlamış bulunmaktadır.


Yasal düzenleme gereği söz konusu araç sahibinin yapmış olduğu iş ticari nitelikte olup, bu bağlamda gider pusulası ile ödeme yapmanız mümkün değildir.


Araç sahibinin ticari faaliyetini tescil ettirmesi ve bundan sonra kendisinin size düzenlemiş olduğu belgeleri vermesi gerekmektedir.