Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: BASİT USUL YARDIM LÜTFEN

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  14.Mart.2009
  Mesajlar
  26


  ARKADAŞLAR İLK DEFA VERGİ MÜKELLEFİ OLACAK BİR KİŞİ FIRIN İŞLETMESİ AÇACAK BASİT USUL OLURMU?
  SMMM ÖDEMİŞ

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2009
  Nereden
  sakarya
  Mesajlar
  2,055
  BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESBİTİ:

  Madde 46 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/31 md.)

  Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır.Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümler tabidirler.

  Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleriyle hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur.Bu bürolarda 13/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur.Bu büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği veya kullandığı tesbit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.

  Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara, ortaklıklardan hisesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi işin mevcut olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir.

  Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birine takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemedikleri yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlamazlar.

  BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI:

  Madde 47 - (Değişik madde: 24/12/1980 - 2361/34 md.)

  Basit usule (...) tabi olmanın genel şartları şunlardır:

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuklar, namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz).

  2. (Değişik bent: 22/07/1998 - 4369/2 md.) İşyeri mülkiyetirinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2.300.000.000 lirayı diğer yerlerde 1.700.000.000 lirayı aşmamak.

  3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak.

  2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

  BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI:

  Madde 48 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/33. md.)

  Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının otuzdört milyar lirayı veya yıllık satışları tutarının kırkyedi milyar lirayı aşmaması,

  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılattının onyedi milyar lirayı aşmaması,

  3. 1 ve 2 numaralı bendlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının otudört milyar lirayı aşmaması.

  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bendlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütaalası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. *1*

  ÖZEL ŞARTLAR GÖSTERİLMİYEN İŞLER:

  Madde 49 - (Mülga madde: 15/12/1990 - 3689/12 md.)

  GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARINI TAKVİM YILI İÇİNDE KAYBEDENLER:

  Madde 50 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

  BASİT USULÜN HUDUDU:

  Madde 51 - Aşağıda yazılı olanlar, basit usulden (...) faydalanamazlar:

  1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;

  2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;

  3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;

  4. (Değişik bent: 25/05/1995 - 4108/20 md.) Bu Kanunun 94 üncü Maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.

  5. Sigorta prodüktörleri;

  6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;

  7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;

  8. (Değişik bent: 24/03/1988 - 3418/24 md.) Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);

  9. (Ek bent: 24/12/1980 - 2361/36 md.) Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;

  10. ( Ek bent: 24/12/1980 - 2361/36 md.) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri;

  (Ek fıkra: 03/12/1988 - 3505/11 md.) (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);

  11. (Ek bent: 03/12/1988 - 3505/11 md.: Mülga bent: 11/08/1999 - 4444/14 md.)

  12. (Ek bent: 24/12/1980 - 2361/36 md; Değişik: 26/12/1993 - 3946/12 md.) Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları(mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2009
  Nereden
  sakarya
  Mesajlar
  2,055
  2012 yılı için güncellenmiş hadler

  basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:
  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2012 Yılı için 70.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2011 Yılı için 105.000.- TL aşmaması,

  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2012 Yılı için 35.000.- TL aşmaması,

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2012 Yılı için 70.000.-TL aşmaması.
  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ağustos.2006
  Nereden
  Balıkesir-Gönen
  Mesajlar
  6,775
  İmalat üretim işi vergi daireleri böyle işletmeleri basit usul yapmak istemezler örneği yoktur.
  Bize komşumerkez ilçe nufusu 2000 kişi olan Balyada kıyıda kalmış ilçenin bir köyünde fırın var basit usul köyde ne satar ne üretir ne kadar piyasa var çevre köylere dağıtım yapamıyorsa para kazanması zor gibi görünüyor.Yeni fırınlar modern yapılanr alan büyük en azından emlak değerinden g.usul olmak zorundadır.Kolay gelsin.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •