Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 3 ay geriye dönük sgk dosyası açmak ?

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  22.Aralık.2010
  Mesajlar
  1,061
  Merhaba arkadaşlar..

  3 ay geriye dönük sgk dosyası açtırsak.. 3 işçi giriş yapsak. Toplam ne kadar ceza yeriz ?
  Dünya bile iki yüzlü , Bi tarafı gündüz bi tarafı gece..

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  31.Mart.2008
  Nereden
  Burdur
  Mesajlar
  344

  5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
  İlgili
  Madde
  Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
  Ceza Tutarı
  01.01.2012
  30.06.2012
  01.07.2012
  31.12.2012
  102-a/1
  Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
  886 TL
  940 TL
  102-a/2
  Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL
  102-a/3
  İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  4.432 TL
  4.702 TL
  102-b
  İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
  102-b/1
  Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  2.659 TL
  2.821 TL
  102-b/2
  Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL
  102-b/3
  Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
  886 TL
  940 TL
  102-b/3
  102-ikinci fıkra
  Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, idari para cezaları üçte ikisi oranında, yani aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanır.

  Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının üçte ikisi tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL

  Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının üçte ikisi tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.182 TL
  1.254 TL

  Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üçte ikisi tutarında idari para cezası uygulanır.
  591 TL
  627 TL
  102-c
  Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
  102-c/1
  Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.
  Belgedeki Sigortalı Başına
  177 TL
  En Fazla
  1.773 TL
  Belgedeki Sigortalı Başına
  188 TL
  En Fazla
  1.881 TL
  102-c/2
  Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.
  Belgedeki Sigortalı Başına
  110 TL
  En Fazla
  1.773 TL
  Belgedeki Sigortalı Başına
  117 TL
  En Fazla
  1.881 TL
  102-c/3
  Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
  Belgedeki Sigortalı Başına
  443 TL
  En Fazla
  1.773 TL
  Belgedeki Sigortalı Başına
  470 TL
  En Fazla
  1.881 TL
  102-c/4
  Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL
  102-d
  Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL
  102-e
  İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
  102-e/1
  Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  10.638 TL
  11.286 TL
  102-e/2
  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  5.319 TL
  5.643 TL
  102-e/3
  Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  2.659 TL
  2.821 TL
  102-e/4
  Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
  Her bir geçersizlik için
  443 TL
  Her bir geçersizlik
  için
  470 TL
  102-e/4
  İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
  102-e/4
  Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  10.638 TL
  11.286 TL
  102-e/4
  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  5.319 TL
  5.643 TL
  102-e/4
  Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  10.638 TL
  11.286 TL
  102-e/5
  İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
  Her bir bordro için
  443 TL
  Her bir bordro
  için
  470 TL
  102-f
  Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  1.773 TL
  1.881 TL
  102-g
  Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
  886 TL
  940 TL
  102-g
  8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
  Sigortalı Başına
  88 TL
  Sigortalı Başına
  94 TL
  102-h
  11. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
  886 TL
  940 TL
  102-ı
  Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  ----
  Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  4.432 TL
  ------


  8.865 TL
  4.702 TL
  ------


  9.405 TL
  102-i
  Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
  Belgenin Hiç Verilmemesi
  4.432 TL

  Belgenin Geç Verilmesi
  1.773 TL
  Belgenin Hiç Verilmemesi
  4.702 TL

  Belgenin Geç Verilmesi
  1.881 TL
  102-i
  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
  Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması
  88 TL

  Bildirimin Hiç Yapılmaması
  443 TL
  Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması
  94 TL

  Bildirimin Hiç Yapılmaması
  470 TL
  102-j
  9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırken, 6283 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 08/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.)
  Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin

  88 TL
  Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin

  94 TL
  102-k
  100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
  443 TL
  470 TL
  102-l
  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 01/03/2011 tarihinden itibaren geçerli.
  886 TL
  940 TL
  Her şey Gönlünüzce Olsun.S.M.M.M Ömer KILINÇ

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ağustos.2006
  Nereden
  Balıkesir-Gönen
  Mesajlar
  6,606
  Ömer bey bu kadar kötü haber verdin her şeyin gönlümüzce olması mümkünmü tarumar olduk gitti.
  Arkadaşım 3 ay geriye dosya açma teşebbüsün öncelikle kabul edilmez müfettiş gelir bakar doğruyu arar niye böyle yaptılar bir yamukmu var sağlık sorunu olan bir işçi var ameliyatmı olacak yoksa emekli mi olacak diye düşünülürbu nasıl kibar işveren kendiliğinden ateşe atlıyor diye düşünülür.Yani sen sgk müfettişi olsan teşebbüs halinde olduğun eylem için ne düşünürsen idarede aynısını düşünür.Başka belgelerle çalıştığını isbatlayabilirsen olur gerekli bildirim cezalarıda tahakkuk eder karar işverenin.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •