Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: AVUKATLIK ÜCRETİNE SERBEST MESLEK MAKBUZU KESMEK?

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Şubat.2008
  Mesajlar
  2,915


  İşten çıkarılan işçinin açtıgı dava sonucu verilen mahkeme kararında,<div>avukatlık ücreti ve yargı masrafı var.</div><div>Bankadan işçinin avukaına bu para gönderildi.</div><div>Fakat bunun muhasebe kayıtlarına alınması için avukatın serbest meslek makbuzu kesmedigini, karar göre işlem yapılması gerektigi söylendi.</div><div></div><div>Uygulama nasıl acaba?</div>
  sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹıq ؛ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ ıʞuɐs

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  11.Ekim.2008
  Nereden
  KONYA - SMMM
  Mesajlar
  105
  Sayın Kavramsal;

  Bilindiği üzere serbest meslek erbapları içerisinde (doktor, avukat, muhasebeci, v.s.) muhasebeciler dışında kalan serbest meslek erbapları gelir yönünden hepsi asgari ücretli kadar kazanamıyor. Ama bindikleri araçlar, oturduklar evler hülasa olarak yaşam standartlarına baktığınız zaman bunun böyle olmadığını görecesiniz. Bu kadar sitemden sonra sorunuza gelince;

  Mahkeme kararı ile işlem yapamazsınız. Bu kesindir. Çünkü avukatlık ücreti için sonuçta (muhasebecilerde olduğu gibi) asgari tarife vardır. Şayet tarifenin altında vekalet ücreti aldı ise tarifeden tarifenin üzerinde bir ücret aldı ise aldığı ücreti net kabul ederek brütüne giderek makbuz kesmek zorundadır. Tanzim edeceği belge üzerinde KDV' yi ve GVK 94' e göre yapacağı tevkifatı göstermek zorundadır. Bunun dışında kalan yargılama harcı v.s. giderleri ise ilgili daireye ödedikten sonra ancak giderleştirebilirsiniz. Ayrıca avukat kesmeme konusunda ısrar ediyorsa bağlı bulunduğu vergi dairesinden yardım isteyiniz. Çünkü UYAP sisteminden hangi avukatın hangi davaya girdiğini vergi daireleri rahatlıklar görebiliyor. Ayrıca keseceği serbest meslek makbuzunun açıklama kısmında ilgili dava dosya numarasını göstermesi gerekmektedir.
  NAFİS AKÇA
  SMMM

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Ağustos.2012
  Mesajlar
  84
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü


  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/12287 05/07/2006*5080
  Konu : İcra Müdürlüğünce alacaklı avukata ödenen vekalet ücretlerinde belge düzeni hk.


  …………………………………..  İlgi : 26/04/2006 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde alacaklı avukata icra dairelerince ödenen vekalet ücretlerinde belge düzeni hakkında görüş talep edilmektedir.

  Söz konusu hususlar hakkında Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünün 03/04/2006 tarih ve 6095 sayılı görüşü de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"> Avukatlık Kanunu’nun 164. ve 166. maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden sözedilmektedir.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/I][/B]

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunla değişik 164. maddesinin son fıkrasında; “…Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmiştir.

  Aynı Kanunun 168. maddesinin 3. fıkrasında; “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”, 169. maddesinde ise “Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” denilmektedir.

  Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti;

  a) Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">b) Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi[/I][/B],

  c) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi,

  şekillerinde tahsil edilebilmektedir.

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup, aynı maddenin 2/b numaralı bendiyle, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere) % 22 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, aynı Kanunun 96. maddesinde;

  “Vergi tevkifatı 94. madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

  Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.” hükümleri yer almıştır.

  Bu hükümlere göre, dava sonunda mahkeme kararı ile tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilen veya icra takibi nedeniyle, icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenecek olan vekalet ücretlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 ve 66. maddelerine göre serbest meslek erbabı avukatlara veya onlar adına yetki belgesi veya muvaffakatname ile hareket eden avukat veya avukat stajyerlerine ödenmesi sırasında-borçlunun tacir, gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın-Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmesine karar verilen gayrisafi (brüt) tutar üzerinden % 22 oranında gelir vergisi tevkifatının sorumlu sıfatı ile yapılması, yapılan tevkifatın tenzili sonucu kalan net tutarın ödenmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, icra dairelerinin bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yaptıkları bu ödemeler dolayısıyla vergi sorumlusu sıfatıyla haklarında cezalı vergi tarhiyatı yapılacağı da tabiidir.

  Bilindiği gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesinde; “Serbest meslek erbabı, meslek faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.”hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca 356 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliğinin “Ücretlerin Belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde; “Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

  Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle söz konusu avukatlık ücretlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu getirilmiştir.

  İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacaktır.

  Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352-II/7. maddesine göre sözkonusu avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir.” denilmektedir.

  Öte yandan, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 16/04/2003 tarih ve 16442 sayılı yazısında;

  “Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü ile serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olduğundan, karşı taraf avukatına ödenen ve serbest meslek kazancı niteliğinde olan söz konusu vekalet ücreti ayrıca katma değer vergisine de tabi olacaktır.

  Öte yandan, mahkeme ilamına göre karşı taraf avukatına ödenen veya icra dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretini tahsil eden avukatın Vergi Usul Kanununun 236’ncı maddesi hükmü uyarınca ödemeyi yapan adına serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve düzenlenen bu belgede ayrıca katma değer vergisinin de hesaplanıp gösterilmesi gerekir.

  Davacı avukatının ücretli olarak davacının yanında çalışıyor olması ve mahkemelerce hükmolunan vekalet ücretinin davayı kazanan müvekkile ödenmesi durumunda, bu ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekir. Bu durumda davayı kazanan müvekkilin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, karşı taraftan tahsil ettiği ücreti, ticari faaliyeti çerçevesinde elde edilen gelir olarak kayıtlarına alması ve bu konuda Vergi Usul Kanununda öngörülen belgeleri düzenlemesi, bu belgelerde ayrıca katma değer vergisini de hesaplaması gerekmektedir. Karşı taraftan alınan bu vekalet ücretinin işveren tarafından ücretlisi durumunda olan avukatına intikal ettirilmesi durumunda, ilgili olduğu ayın ücret matrahına ücretlisi durumunda olan avukatına intikal ettirilmesi durumunda, ilgili olduğu ayın ücret matrahına dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun ücret ile ilgili hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir. Bu durumda katma değer vergisi hesaplanması söz konusu değildir.” denilmektedir.

  Bu açıklamalara göre;

  İcra dairesi tarafından karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretinin hesaplanmasında, vekalet ücretini tahsil eden avukat tarafından borçlu adına VUK’nun 236. maddesi uyarınca iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenmesi düzenlenen makbuzda brüt tutar üzerinden % 18 KDV ve % 22 stopajın hesaplanıp gösterilmesi gerekmektedir.

  İcra takibine konu borçlunun tacir, gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın GVK’nun 94’ncü maddesine istinaden ödenmesine karar verilen brüt tutar üzerinden icra dairesince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ve kalan net ücretin avukata ödenmesi, vekalet ücretini tahsil eden avukatın da iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve bir örneğinin icra dairesi tarafından icra dosyasında saklanması gerekmektedir.

  Mahkemenin kararında avukatlık ücretini yüklediği borçlu taraf kim ise onun adına alacaklı avukat tarafından serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  ………………….
  Grup Müdür V.
  « D<?: prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> </v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shape></v:shape>aha a</v:shape>z e</v:shape>şleşme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •