<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H1>
<H1 style="BACKGROUND: blue; MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE</H1>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarih [/B] : 12.10.1999
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Esas No[/B] : 1998/4271
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar No[/B] : 1999/3437

<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B style="mso-bidi-font-weight: normal">VUK.Md.3[/B]</H2>

İVAZSIZ MUHTASAR BEYANNAMEMuhtasar beyannamesinin posta yolu ile imzasız gönderilmesi ve idarenin uyarısına rağmen bu eksikliğin tamamlanmaması, re’sen takdir nedenidir. Ancak, salt bu nedene dayalı olarak gerçek durumu yansıtmayan matrah takdiri de yerinde değildir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti : [/B]1996/5.ayına ilişkin muhtasar beyannamesini posta yoluyla imzasız olarak gönderen ve İdarece bildirilmesine rağmen imza eksikliğini tamamlamayan davacı şirket adına re’sen takdir edilen matrah üzerinden gelir (stopaj) vergi salınmış, ağır kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, ancak takdir komisyonlarınca matrah takdir edilirken yapılacak araştırmalar sonucu elde edilen tespitler değerlendirilerek gerçek duruma ulaşılması gerektiği, olaysa ise takdir komisyonu kararı somut bilgi ve belgelere dayanmadığından yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğünce, yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar :[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliği ile karar verildi.