Akaryakıt istasyonlarında düzenlenecek belgeler


07/11/2005 09:09:57


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması zorunluluğu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yönlendirme gereği olarak; (x)


. Söz konusu zorunluluğun başlangıç tarihi 01.07.2005 olarak belirlenmiş olup, 13.10.2005 tarihi itibariyle akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olan yükümlüler, en geç 01.11.2005 tarihinden itibaren pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,


. Henüz bu zorunluluğa uygun pompalarını ödeme kaydedici cihaza bağlatmamış olanlar 01.11.2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar Vergi Usul Yasası hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,


. Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma zorunluluğu 01.01.2005 tarihinde başlayacak olan yükümlüler 01.11.2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar Vergi Usul Yasası hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri,


. 01.01.2006 tarihinden sonra işe başlayan yükümlüler işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları koşuluyla işe başlama tarihinden itibaren Vergi Usul Yasası hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri, düzenleyecektir.


Mevcut düzenlemeler ve yönlendirmeler çerçevesinde akaryakıt istasyonu işletmecileri 01.11.2005 tarihinden itibaren pompalardan gerçekleştirilen LPG dahil her türlü akaryakıt satışının belgelendirilmesinde her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere fatura veya perakende satış fişi düzenleyeceklerdir. Bu uygulama pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar devam edecektir.


Ayrıca yasal düzenleme gereği olarak fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi müşterinin istemesi halinde fatura düzenlenmesi zorunludur.


Ödeme kaydedici cihazların akaryakıt pompalarına montaj işlemlerinin tamamlandığı tarihten sonra gerçekleştirilecek akaryakıt satışları ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilecektir.


Taşıt tanıma, müşteri tanıma ve benzeri otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan akaryakıt ve LPG satışlarında pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar her bir teslim için ayrı ayrı fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyecektir. Çünkü akaryakıt dağıtım şirketleri ile işletmeler arasında yapılan anlaşmalara dayanılarak taşıt tanıma, müşteri tanıma ve benzeri sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıt satılmasına ve bu satışlara ait ödemelerin, müşteri tarafından bizzat akaryakıt dağıtım şirketine yapılmasına ilişkin satış işlemlerinde katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak ve fatura düzenleme süresi göz önünde bulundurulmak koşuluyla akaryakıt bayii tarafından akaryakıt dağıtım şirketine, akaryakıt dağıtım şirketi tarafından da söz konusu sistemler kullanılmak suretiyle akaryakıtı satın alan işletmeye fatura düzenlenmesi gerekmektedir.


Diğer yandan ödeme kaydedici cihazlarla ilgili 6 numaralı sirkülerle yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere pompalara bağlanacak ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kaydında yükümlülerden fiş örneği istenmeyecektir. Kayıt işlemi dilekçe, cihazın edinimine yönelik fatura fotokopisi ve ruhsatnameye dayanılarak gerçekleştirilecektir.


Bu bağlamda akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazların açık alanda kullanılması, ödeme kaydedici cihaz levhalarının asılmasına uygun bir ortam bulunmaması nedeniyle söz konusu cihazlar için ödeme kaydedici cihazlara ait levha düzenlenmeyecek, bunun yerine cihaz ruhsatnamesinin cihazın marka, model, sicil no ve onayına ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfasına ilgili vergi dairesi tarafından "kaydedilmiştir" şerhi düşülüp tasdik edilecektir.


Vergi dairesince yukarıda belirtilen şekilde tasdik edilmiş bulunan ruhsatnamelerin gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunlu olup, bu ruhsatnameler işletmede yani akaryakıt istasyonlarında muhafaza edilecektir.


(x) "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun" ile ilgili 66 seri numaralı genel tebliğ, 13.10.2005 gün ve 25965 sayılı Resmi Gazete.Edited by: Mustafa Gülşen