PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 1. Kat karşılığı inşaat işi yapanların kendi
 2. Emekli Özel gider indirimi
 3. SM kazancında giderler
 4. SM Faaliyetin Çalışanların cep tel.gid.
 5. Bağkur Primlerinin Geçici Vergi Döneminde
 6. Sayılan Dairenin değer artış kazancı
 7. Evinin işyeri olarak kullanılmasında stop
 8. İnternet yoluyla bilgisayar programı alın
 9. Konut Sitesinin kapıcı, bahçıvan ve idari
 10. Müteahhitin arsa sahiplerine yaptığı ödem
 11. Pazar takibi ile emtia satışı yapmakta,es
 12. Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirkete
 13. Serbest meslek kazancından dolayı kesinti
 14. Yıl içinde başlayıp geçici kabulü bir son
 15. 2000 ve önceki yıllara ait tevkifan kesil
 16. İş mahkemesi kararına göre ödenen tazmina
 17. YMM Ltd.Şti’ne serbest meslek faaliyeti d
 18. Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar ver
 19. Mükellefiyetin Terki Halinde indirilemeye
 20. Belge düzeni hk. (01/2005)
 21. Arazi taşıtlarının indirim konusu yapılıp
 22. Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygul
 23. A-4 Kağıtlarına Defter Tasdiki Yapılıp Y
 24. Dairede yapılan tebliğ hk.( 04/2005 )
 25. Kat Karşılığı İnş. İşlerinde Belge Düzeni
 26. Şahsi K.Kartından işy. para aktar. KDV
 27. Dairede yapılan tebliğ hk.( 04/2005 )
 28. Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Hk
 29. Yenileme Fonu S.Meslek Erbabındada geçerl
 30. Yabancı para ile yapılan finansal kira...
 31. Taşıtlarda Vergi Levhası Asılması Hk
 32. SAĞLIK
 33. Özel İletişim Vergisinin Gider Yazılması
 34. Bağ-kur Prim.Geç.Ver.İndirilemeyeceği Hk.
 35. Mülkiyeti eşe ait gayrimenkul stopaj Hk.
 36. Pişmanlık şartlarının ihlali hk.
 37. İnternet ortamında gönderilemeyerek posta
 38. :İflas eden şirket adına gönderilen Ödm.E
 39. Cep Tel.Hat Satışında Belge Düzeni.
 40. Yatırım İndirimi Hk
 41. İstifa Edene Ödenen Tazm.da Vergi
 42. Ferdi İşletmenin LTD’ye Dönüşmesi Vergi..
 43. TESVİK ZORUNLULUĞU
 44. Ö.K.C. Levhası Almadan Kullanımlarda Ceza Kesilmes
 45. ÖZELGE
 46. yazar kasa hk.
 47. e-posta ile beyanname gönderilmesi hk.
 48. Tasfiyesi bitmiş firmanın Ba ve Bs Formu
 49. Gres Üretimi İle İlgili
 50. Kurs Ücretlerinde Belge Düzeni
 51. sevk irsaliyesi düzenlenmesi hakkında
 52. Vakfa yapılan kira ödemeleri
 53. 657 sayılı Devlet memuru
 54. İhtilaf konusu olan faturanın kayıtlara alınıp....
 55. TAHSİL EDİLEMEYEN TUTARLAR HAK.
 56. adi ortaklıkta veraset
 57. KREDİ KARTLARI İLE İLGİLİ ÖZELGE
 58. mal sahibi kira stopajının ödenm. sorumlu mu?
 59. hamallara yapılan ödemeler
 60. çalınan araçlar için düzenlenecek belge
 61. arızalan yazarkasalarla ilgili yapılacak işler
 62. yurt dışından alınan malın gelmeden satılması
 63. ihr.döviz kredisinin şirket ort. kullandırılması
 64. fatura bedellerinin sonraki aylarda beyanı hk.
 65. HİSSE DEVRİ
 66. şirket ortağının aldığı ücret
 67. Mükelllefiyetin terki halinde indirilemeyen kdv hk
 68. Geçici Verginin Terkini hk.. ( VUK.371 mad.)
 69. akaryakıt istayonları ve yazarkasalar
 70. MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI
 71. MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI
 72. MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI
 73. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 74. yemeğin yanında verilen ekmeğin kdv oranı hk.
 75. Zamanında ödenmeyen SSK primleri ile idari para ce
 76. Yemek çekleri uygulamasında belge düzeni hk.
 77. Hurdaya ayrılan ödeme kaydedici cihaza yeni ma
 78. Elektronik posta yolu ile alınan faturanın gider o
 79. Bilanço defteri tutması gerekirken işl. deft. tutm
 80. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 81. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 82. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 83. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 84. DANIŞTAY KARARI
 85. Ticari işletmeye dahil olan veya olmayan ticari ar
 86. İptal Edilen Faturanın İptal Nedeni
 87. ŞİRKET BORCU ORTAKLARIN KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLİR
 88. 3100 SAYILI KANUN 20 NOLUI TEBLİĞ
 89. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 90. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 91. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 92. Muhasebe Sözleşmesine ilişik DamgaVergisi Mükteza
 93. binek araç satışı
 94. K. Kabul Edilmeyen Giderler
 95. geçici vergi mukasebe kaydı
 96. mal iadesi
 97. Ortaklardan yapılan araç kiralamaları
 98. Taşıma kooperatiflerinde vergi muafiyeti.
 99. Tek İrsaliye 2 fatura
 100. Ltd. Ortağınına Maaş Ödenmesi
 101. MALİYE BAKANLIĞI MÜKTEZASI
 102. MALİYE BAKANLIĞI MÜKTEZASI
 103. MALİYE BAKANLIĞI MÜKTEZASI
 104. MALİYE BAKANLIGI MÜKTEZASI
 105. Kullanım süresi geçen gıda maddelerinin maliyete
 106. Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Hk.
 107. tam mükellef kuruma ait hisse senetlerinin satışın
 108. Yurt dışında kesinti yoluyla ödenen verginin, Türk
 109. Eğitim gören kişilere şirket tarafından sağlanacak
 110. Yurt dışında mukim bir şirkete Türkiye’de s
 111. yıllara sarih inşaat ve %3 stopaj kes.
 112. Ek 2 İşçi çıkış..(çok ...)
 113. Tasfiye kabul tutanağının idarece onaylandığı tari
 114. Sigorta müfettişlerince re’sen belirlenerek
 115. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının
 116. Hafta Sonu Çalışma Ruhsat Harcı Hk.
 117. Kutu ayran teslimlerinde uygulanacak KDV oranı
 118. Gelir vergisi uygulaması açısından, yurt dışında o
 119. Kar dağıtımına bağlı stopaj beyannamesi verildikte
 120. Kesinleşmemiş alacaklar için rızaen yapılan ödemel
 121. İndirimli orana tabi işlemlerde tamamen indirileme
 122. Faaliyet konusu dolmuş ile yolcu taşımacılığı yap
 123. Apartman yönetimince kat maliklerinden ve kiracıl
 124. Kazancı gerçek usulde tespit edilen iktisadi işlet
 125. FİAT DOBLO
 126. Basit usule tabi olarak servis işletmeciliği faali
 127. Sakatlık indiriminden faydalanan çalışanın ücretli
 128. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmak üzere yaptırı
 129. Kabahatler Kanunu uyarınca düzenlenen tutanakların
 130. Katma değer vergisinin aylık olarak tahakkuk etmes
 131. Yedieminlerin sorumluluğu ve yediemin değişikliği
 132. Mahkemece, tasfiye memuruna tebliğ edilmeden kanun
 133. ESKİ TRAKTÖR SATIŞINDA KDV ORANI
 134. Kaybolan Çek
 135. Kurumlar Vergisi Kanununa göre örtülü sermayenin h
 136. Ödeme emirlerinin mükellef tarafından tebelluğdan
 137. Mükellefin borcuna karşılık haczedilen; 1’in
 138. Üçüncü kişiler tarafından gösterilen teminatın taa
 139. Kar dağıtımına bağlı stopaj beyannamesi verildikte
 140. Taşınmaz satış kazancı istisnası
 141. ÖZELGELERDE KDV İNDİRİMİ
 142. YARGI KARARLARINDA USULSÜZLÜK CEZASI
 143. Kooperatifin arsasının kamulaştırılması neticesind
 144. Katkı maddesi (peynir, yağ) kullanılmak suretiyle
 145. Yapım işi bünyesinde kiralık iş makinesi çalıştırı
 146. İş ortaklıklarının vergilendirilmesi Hk.
 147. Zamanında ödenmeyen SSK Primlerinin ödenmesi ha
 148. DİİB kapsamında ihraç kayıtlı teslimde
 149. Estetik cerrahi faaliyetinde uygulanacak
 150. SSK. priminin gider olarak dikkate alınabilmesi iç
 151. Fazla ve yersiz olarak tahsil edilen KDV.’ni
 152. İhtiyati tahakkuk-ihtiyati haciz tutarından fazla
 153. ÖZELGELERDE BELGE DÜZENİ
 154. Aktife kayıtlı binek aracın satılarak aynı
 155. İmalatçı firmanın indirilecek KDV'sinin % 80'inin
 156. Mal ve hizmetlere ait KDV alış faturası
 157. vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli g
 158. Konusu:03.08.2004 tarihli yatırım teşvik belgesine
 159. Konusu:Aynı yıl içinde farklı işyerlerinde çalışan
 160. Konusu:Takip eden yıla sarkan, iç ve dış ahşap işl
 161. Konusu:6183 sayılı Kanunun 24 ve müteakip maddeler
 162. Perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi
 163. ÖZELGELERDE
 164. Ölüm halinde yapılması gereken iş ve işlemler hk.
 165. İthalatta mal bedelinin alış bedeli mi,
 166. Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında Tutulup
 167. Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında ödenen SSK
 168. Sigorta bedeli ödenmiş olan malın mülkiyetinin el
 169. Müflis şirket adına düzenlenmiş ödeme emrinin kanu
 170. Bir şirketin vergi borcundan dolayı başka bir tüze
 171. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI
 172. Ödenmeyen kiralar için tevkifat
 173. İşletmenin aktifinde kayıtlı bulunmayan cep
 174. avukatına ödenen ve serbest meslek kazancı niteliğ
 175. Ilgili takvim yılı zararlarının beyannameye yansıt
 176. 2006 yılında başlanılan ve geçici kabul tutanağını
 177. Kooperatifin KDV. karşısındaki durumu Hk
 178. Yurt dışından kiralanan araca ödenen kira bedelini
 179. 6183 sayılı Kanunun 79’uncu maddesine istina
 180. İhracat Kredisi Sigortasının BSMV.’den İstis
 181. Şirketin banka hesabının internet üzerinden şifres
 182. Apartman malikinin dairesini işyeri olarak kiralam
 183. HİZMET İADE FATURASI
 184. Reklam ve model ajansı ile aralarında ücret ilişki
 185. 6183 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinde geçen
 186. Hisse senedi alım-satımı faaliyetinin zararla son
 187. Şirkete kayıtlı olmayan telefon faturaları hk.
 188. Alüminyum doğrama kapı, pencere profilleri ve akse
 189. Yap-İşlet-Devret Modeli’ne göre üzerinde yap
 190. Şirket aktifine kayıtlı arsa ve bina için 15 yıl s
 191. Takip eden yılda yapılan ödemelerin gider kaydına
 192. Alümünyumda tevkifatla ilg.özelge
 193. Özel inşaat yapımında gayrimenkullerin şahsi ihtiy
 194. Kamyonet, minibüs vb. araçlar nakliyecilik faaliye
 195. Mükellefin KDV. iade alacaklarının alt firmanın or
 196. Katkısız ve katkılı kuruyemişlerin toptan ve perak
 197. ip prim bedelinde KDV oranı
 198. Serbest Meslek Defteri Hakkında bir mükteza
 199. İşyerinde çalıştırılan eş için vergi tevkifatı yap
 200. Kısa Mesaj (SMS) Yoluyla GerçekleştirilecekYardım
 201. kiralanan gayrimenkulun başka birine kiralanmasınd
 202. yurt dışı komisyonu
 203. İşletme sahibinin şahsi kusurundan kaynaklanmayıp,
 204. Yıllara sari inşaat faaliyeti sebebiyle tevkif yol
 205. Mükellefin şahsına ait binek otomobilini yine kend
 206. Sözleşmeli personele yemek ve yatmak giderlerine k
 207. Yap-İşlet-Devret Modeline göre üzerinde yapılan ga
 208. Kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminat ödemesi
 209. Taşeron firma tarafından yapılan temizlik işlerind
 210. Üyeleri dışındaki kişilere satış yapan kooperatifi
 211. Ev Sahibi Ülkeler Anlaşması
 212. Bir Avukatlık Bürosunun Uluslararası Yol Taşımacıl
 213. Çalınan ve trafikten çekilen taşıtlar
 214. Özel okulların keseceği faturalarda bedelin KDV. d
 215. Borçlar bittiği halde mükellefler tarafından vergi
 216. Kooperatifin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün kiral
 217. Hibe edilecek aracın iktisabı ve tesliminin katma
 218. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun
 219. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde imalatçı sıfatıyl
 220. Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz ve reklam
 221. Geçici 67’nci madde uygulamasında saklamacı
 222. İntifa hakkının kiralanması halinde tevkifat yapıl
 223. Zirai faaliyetle uğraşan ve sahip olduğu kamyonu b
 224. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapıla
 225. İkametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda
 226. Maddi ve manevi bir zarar karşılığı ödenen paralar
 227. SMMM İşyeri Alımında Ödediği Kredi Faizi
 228. Portföy yönetim şirketlerince tam veya dar mükelle
 229. Vefat eden bir kişinin bankalardaki vadeli hesapla
 230. Gazete tasarlayarak bastırılması ve satılması faal
 231. İşveren tarafından çalışanlara verilmekte olan yem
 232. Hurda teslimlerde kdv uygulaması
 233. Kdv Tevkifatı
 234. Finansal kiralamada kdv oranı
 235. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ka
 236. Emeklilik ve sigorta şirketlerinin bireysel emekli
 237. Maddi ve manevi bir zarar karşılığı ödenen paralar
 238. Sakatlık maaşı bağlananların sakatlık indiriminden
 239. Yardımlaşma Sandığı Vakfınca yapılan ödemenin verg
 240. Gelir vergisi mükelleflerinin ticari/zirai işletme
 241. İşletme sahibinin şahsi kusurundan kaynaklanmayıp,
 242. Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınmı
 243. İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmaları ve söz ko
 244. Bir web sitesinin kurularak bu siteye gelen sorula
 245. Kargoya teslim edilen ürünlere ilişkin faturanın k
 246. Faturaların imzalı olarak matbaada bastırılması
 247. Elektronik belge ve defter uygulaması hk.
 248. Asgari Geçim İndirimi hk.
 249. Mahsup
 250. İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatların ku
 251. 2 nolu harç beyannamesi
 252. Özel sağlık sigorta primi ödemeleri hk.
 253. Serbest meslek kazancı ile tevkifat yapılmayan bey
 254. Garantili Yatırım Fonları ile Korumalı Yatırım Fon
 255. Gıda Bankacılığı kapsamında belediyelere yapılan b
 256. Fatura nizamı
 257. Bir mal ve hizmet tesliminin sözleşmede belirtilen
 258. Mahkeme kararına istinaden iş akdine son verilen i
 259. Transit taşımacılığın 3065 sayılı Kanunun 14&#8217
 260. Şirketin iştiraki olan Limited Şirketin tasfiyesi
 261. Muhasebecilerin vergi levhalarını tasdik ettikleri
 262. Sm,Smmm,Ymm lerin İşe Yeni Baş.ve kendi Vergi levh
 263. Serbest muhasebecinin mükellefine ait vergi
 264. İHRACAT İSTİSNASI HK. GEN.YAZI (Ser.Bölge Tevsik)
 265. Serbest meslek kazancı ile GMSİ. gelirlerinin topl
 266. Mahkeme kararına istinaden iş akdine son verilen i
 267. Deniz taşıtlarına akaryakıt tedarikinde yakıtın ge
 268. Ruhsat devri yapılmamış araç üzerine konan haciz
 269. Hükümlülük hali VUK.’nun 13’üncü madde
 270. Kurum kazancının tespitinde tazminatların gider ol
 271. Aynı Günde Faturalar Toplamı 8.000-YTL'yi aşması
 272. Merkezi yabancı ülkede olan şirketin Türkiye şubes
 273. Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden hurda a
 274. Önceki işverence ödenmeyen kıdem tazminatının yeni
 275. Yap-İşlet-Devret Modeli ne göre üzeri
 276. Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gel
 277. Serbest meslek erbabının % 50 sine sahip old
 278. Önceki takvim yıllarında yapılan askerlik borçlanm
 279. Üçüncü şahısların kendilerine tebliğ edilen haciz
 280. Borçlunun, alacaklı amme idaresinin muvafakatini a
 281. Danışmanlık hizmeti alımlarında yapılan ödemelerin
 282. Kooperatife yapılan çevre düzenlemesi işinin KDV.
 283. Yurt dışındaki firmadan alınan bilgisayar yazılımı
 284. Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü
 285. İhraç edilen mallarla ilgili olarak mümessile öden
 286. yurt dışı ithal komisyonu
 287. Vakfa ait iktisadi işletmelerin elde ettiği karın
 288. Şirkette çalışan satış temsilcilerinin şirketin fa
 289. Menkul mal satışında, satış ilanının borçlu mükell
 290. İdari para cezası için Kabahatler Kanunu hükümleri
 291. Devralınan şirketin kurumlar vergisi borcunu devr
 292. Ödenen geçici vergilerin kurumlar vergisi beyannam
 293. Yurt Dışı Komisyon Faturası
 294. Fason olarak yapılan ayakkabı saya dikimi işinde u
 295. Yargı kararına istinaden görevine dönen çalışana
 296. Limited şirket ortağının Bağ-Kur primlerinin indir
 297. Mahkeme harcı borcuna karşılık alınan Banka Temina
 298. Değer artış kazancının hesaplanmasında ilk iktisa
 299. Kira bedeli ödemeyen vakfın, tevkifat yapıp yapama
 300. Kiralanan ikametgahın bir kısmının işyeri olarak k
 301. Eşe ait lojman kirasının gayrimenkul sermaye iradı
 302. 2007 yılına ait vekalet ücretinin 2008 yılında öde
 303. Vakfın ortak olduğu şirketten elde ettiği karın v
 304. Web sitesi üzerinden, yurt içi ve yurt dışında yer
 305. Değer Artış Kazancı
 306. Geçici Vergide Bağkur Primi İndirilebileceği Hk.
 307. Sürücü kurslarında vergiyi doğuran olayın ne zaman
 308. Oto kurtarıcılığı işi yapan kişinin Basit Usulden
 309. Yurtdışı çıkış yasağının yeni düzenlemeler çerçeve
 310. İhtiyati haczin kaldırılması için kesinleşmiş yarg
 311. 355:madde İle İlgili
 312. YAŞLILIK AYLIĞI NASIL İPTAL EDİLİR
 313. ÖZELGELERDE SERBEST MESLEK KAZANCI
 314. Sürücü kurslarında vergiyi doğuran olayın ne zaman
 315. Oto kurtarıcılığı işi yapan kişinin Basit Usulden
 316. Yurtdışı çıkış yasağının yeni düzenlemeler çerçeve
 317. İhtiyati haczin kaldırılması için kesinleşmiş yarg
 318. GEÇİCİ VERGİDE BAĞKUR PRİMİ İNDİRİLEBİLECEĞİ HK.
 319. 2 Nolu KDV beyanı ile tahakkuk ettirilen ve ödenm
 320. İcra’da satışı yapılan kamyonetin KDV oranı,
 321. Havacılıkta kullanılmak üzere ithal edilecek
 322. Dış taban ve Topuk’un Ayakkabı Aksamı KDV or
 323. Mükellefin sanayi sicil belgesinin olmadığı dönem
 324. Gayrimenkul satın alınması, satılması ve kiralanma
 325. İşitme cihazlarının tesliminde uygulanacak KDV ora
 326. İhraç edilen mallarla ilgili olarak mümessile
 327. Y.KASA MAHKEME KARAI İLE DEVİR
 328. GİDERLERİN GELECEK YILA DEVRİ
 329. faturalanmış irsaliye
 330. İnternet sitesine ödenen üyelik bedelinin
 331. Satışı yapılan ürünlerle ilgili olarak alınan sipa
 332. Öğrenci servis ücretinin kredi kartıyla peşin tahs
 333. Şirket demirbaşına kayıtlı bulunan taşıtlar için ö
 334. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
 335. usülsüzlük cezası
 336. Müvekkillerle yapılan sözleşme gereği Avukatların
 337. Asgari geçim indirimi hk.
 338. Eczane tarafından tahsil edilen muayene ücretleri
 339. Kira ödemesi olmadan Şirket ortağından kiralanan g
 340. Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, ki
 341. Yurt dışında ikamet eden oğluna ait gayrimenkulü k
 342. Gemide kullanılmak üzere ithal edilecek olan ana m
 343. Belediye’ye ait nikah sarayında yapılan foto
 344. Kitap yazarlığı faaliyetinden elde edilen kazancın
 345. Çeşitli ipliklerin icrada satışında uygulanacak KD
 346. Fabrika binası ve makinelere ödenen KDV’nin
 347. OKUL KANTİNLERİNDE 2 NOLU KDV.İPTALİ
 348. iflasın Ertelenmesine Karar verildiği
 349. Mükellefin vergi borçlarından dolayı başlatılan ce
 350. İflas Ertelemesi ile ilgili
 351. Yevmiye defteri
 352. Şirket aktifinde kayıtlı minibüsün iktisabında yü
 353. enflasyon düzeltmesi
 354. Hatalı olması nedeniyle ticari değeri kaybolmuş ve
 355. Sigorta şirketlerinin tamir servislerinin düzenled
 356. Dövizle mal alışlarında oluşan kur farkının vergi
 357. İthalatta oluşan kur farkının KDV matrahına dahil
 358. Kira sözleşmelerine istinaden ödenen D.V.’ni
 359. Yurt dışındaki mukim firmaya verilen yatırım
 360. Nevi değişikliğine giden firma tarafından beyannam
 361. Serbest bölge dışından serbest bölgeye
 362. Tevkif edilen verginin ait olduğu dönemde
 363. Deniz taşıma aracının tadil, bakım ve onarımında k
 364. Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda KDV’ni
 365. Karşılıksız muamelesi gören
 366. tanıtım amaçlı bedelsiz olarak verilen mallarda k
 367. Serbest bölge dışından serbest bölgeye yapılan taş
 368. Kooperatif repo gelirlerinden kesilen vergilerin i
 369. Miras yolu ile intikal eden hisse,menkul ve gayri
 370. Tapu Harcı
 371. Cins tashihi harcı
 372. Satın alınan ve KDV dahil bedel
 373. TAŞIMA İRSALİYESİ
 374. Ba-Bs Dönem Hatası
 375. TAPUDA YAPILAN ÖDEME
 376. Hurdada yüklenilen kdv nin kdv beyanı 30 nolu satı
 377. Müstahsil Düzenleme Usulu Hk.
 378. v.dairesi haciz
 379. ZAYİ HALİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
 380. ZAYİ HALİNİN SONUÇLARI
 381. OLMAZ BÖYLE ŞEY
 382. DÜZELTME BEYANNAMESİ
 383. Satışı yapılan bakır ve bakır alaşımlarından mamül
 384. EK1-EK2
 385. ŞİRKETLERDE ARSA ALIMLARI
 386. DAİRE SATIŞ FATURALARI
 387. 3065 SAYILI KDV KANUNU İHRAÇ KAYDI
 388. Temsil ve ağırlama giderleri hk
 389. ödeme tesviki
 390. Emsal kira bedeli esası uygulamasında
 391. BAYİ ÇALIŞANLARINA TEŞVİK PRİMİ
 392. Alt firma olumsuzluğundan dolayı incelemeye sevk e
 393. MÜKTEZA
 394. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınan mak
 395. Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün satışı
 396. Kapora+kdv+kredi kartı+matrah sorunları
 397. DAB! DA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
 398. Dernege yapilan bagislar hk.
 399. Birleşme sonucu ortaya çıkan sermaye farklarının h
 400. MUKTEZA ÖRNEĞİ
 401. Geç ödenen Kıdem tazminatı gider yazılabilirmi ?
 402. mukteza ya itiraz
 403. Personele yapılan avans ödemelerinde DV’si k
 404. İHRAÇ KAYITLI SATIM ALIMLAR?
 405. SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ve DURUMU HK...
 406. DEVLET TEŞVİKİ
 407. ŞAHIZLARDAN SATIN ALINAN 2. EL TAŞITLAR
 408. OTOBAN VE EOTOGAR GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
 409. SOY İSİM VE VERGİ KAYDI HK...
 410. MUHASEBECİLERE YAPILAN SMÖ
 411. Bal Mumunun KDV oranı Hakkında
 412. TAZMINAT
 413. vuk mükerrer 355 zulmü
 414. SGK ÖZLÜK DOSYASI HK.
 415. serbest meslek defteri
 416. YURTDIŞINA ARAÇ KİRALANMASI
 417. Ticari Kamyınun işletmeden çekilmeksizin kiraya ve
 418. ESNAF OLMAYAN KİŞİDEN SATIN ALINAN İŞYERİ
 419. Eğitim Danışmanlığı firması
 420. ŞAHIS FİRMADA HİSSE DEVRİ
 421. BELGESİZ GİDERLER
 422. BELGESİZ GİDERLER
 423. Yıllara Sari İnşaat İşleri
 424. İlave Edilecek Kdv hakkında
 425. Hisse devri (ltd)
 426. KDV Oranı
 427. kredi kartı ile satış
 428. GERİYE DÖNÜK BEYANNAME
 429. e fatura
 430. Yevmiye Defteri Madde Numarası
 431. iş kapatma müteahhit
 432. kampanyalı cep telefonları
 433. DERNEKLER DE BA VE BS FORMU
 434. Mesken olan müstakil binayı işyeri olarak kullanma
 435. ASKERİ ORDUEVLERİNE TEVKİFATLI FATURA KESİLEBİKİNİ
 436. Gayrimenkul Sermaye İradı, Cins Değişikliği
 437. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinin Bs Formuna Bildirilip Bildirilmey
 438. inşaat işleri stopajı hk.
 439. ö.t.v beyani
 440. Zararına Satışın Kdv İadesi
 441. Kira geliri ile ilgili soru
 442. Muktezanın aykırı olması
 443. Aş genel kurul