PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : YARGI KARARLARI 1. Ser.Mes.Kazanç.İndirilecek Giderler
 2. DANIŞTAY KARARLARI DA NİHAYET İNTERNETTE
 3. S.MUHASEBE ŞİRKETLERİNİN TEVKİFATI
 4. Müşteri Bilidirim İle İlgili Kazanılan ..
 5. V Levhası Listesinin geç verilmesi kazanı
 6. Ek1 ve Ek2 verilmemesine açılan dava örn.
 7. Defter Ve Belgelerin Yanması
 8. İbraz Edilmeyen Defterler ve KDV
 9. Tedaş Gec.Zam.KDV’si İndirilemez
 10. Tek düzen hesap planına uyulmaması
 11. hizmet iadesi
 12. Fatura Bedelinin Sonraki Aylarda Beyan
 13. İşi Terkin Birkaç Yıl Sonra Bildirimi
 14. SM,SMMM nin İmza Yetkileri Hk
 15. bağımlı çalışanların imza yetkisi
 16. Elektrik su Ft. Gecikme KDV Si
 17. Ticari Amaç Dışında İrsaliye Düzenleme
 18. Şirketin Ortağına Faizsiz Borç Para Verme
 19. ibraz edilmeyen faturalara teşmili sureti
 20. Sevk irsaliyesine tarih yazılmaması, düze
 21. Tasdik Raporunun Geç İbrazı
 22. Temsil Yetkisi Olmayan Yön.Kur.Üy.Sorumlu
 23. Tutanağın Araç Sürücüsüne İmzalatılması
 24. Ücretsiz Çalışna Eş
 25. Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması...
 26. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kul
 27. Fatura Bedelinin Üzerinde Kayıt Ve Amort.
 28. Elde Edildiği Kanıtlanamayan Gelirin Verg
 29. İmzasız Muhtasar Beyanname
 30. Tasfiye Beyannamesi Üzerine Bir Ay İç
 31. Yapılan Fiili Ve Kaydi Envanter Sonucuna
 32. İzleyen yıla sarkan kredi faizleri
 33. Bağkurda geriye doğru hizmet tespiti
 34. Dövizin Dönem Sonu Kuru İle Değerlendiril
 35. Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılan Kazançlar
 36. SERBEST MESLEK KAZANCINDAN KESİLEN VERGİ
 37. İsteğe bağlı sigortalılığı kesen zorunlu
 38. Muhtasar Beyannameye Menkul Sermaye İradı
 39. Faaliyette Bulunup Gelir Elde Ettiği Tesp
 40. e-beyanname (mahkeme kararı)
 41. SM SMMM BÜROLARININ BELEDİYEDEN İZİN A
 42. TAKDİR KOMİSYONU KARARINA GÖRE TARHİYAT
 43. Ödeme Kayd.Cih. Alımı Başlama Tarihi
 44. Resen Stopaj Yapılamayacağı Hk.
 45. BANKA PROVİZYON MASRAFINA KARŞI AÇILAN DA
 46. KDV ORANI
 47. iDARi YARGIDA DAVA ACILIRKEN DiKKAT EDiLM
 48. Mali sorumlu olması SMMM Ruhs.İçin yetrli değil
 49. Z RAPORU ALINMAYAN HER GÜN IÇIN AYRI AYRI USULSÜZL
 50. kıdem tazminatı ile ilgili çeşitli yargı
 51. Defterlerini bilgisayar ile tutanlar hk...
 52. Defter tutulmamasında kdv ind.yapılıp yapılmaması
 53. Ödeme yoksa muhtasar bey. verilmeyeceği hk.
 54. Ücretsiz Çalışan Eş......
 55. Tarihsiz Sevk İrsaliyesi
 56. Temsil Yetkisi olmayan Yön.Kurl.Üyesinin sorumlulu
 57. Vergi Borcunun Şirket Kan.Temsil. aranılabileceği
 58. İşi Terkin Bir Kaç Yıl Sonra Bildirimi hk...
 59. defterlerin yanması...
 60. Yazdırılmayan KDV'nin İndirilemeyeceği
 61. Ek1 ve Ek2 Davasına Beraat Kararı Geldi..
 62. Çeşitli Danıştay Kararları...
 63. Hesap dönemi içinde sınıf değiştirilebilir mi...?
 64. Yazdırılmayan KDV'nin İndirlmesi
 65. ŞİRKET ORTAKLARININ EV TELEFONLARI
 66. DAIŞTAY KARARI
 67. DANIŞTAY KARARI
 68. SMMM'lerin Hizmeti KDV'si tahsilata bağlı olmadığı
 69. ÇOKK ACİL BA BS CEZALARI
 70. DANIŞTAY KARARI
 71. DANIŞTAY KARARI
 72. DANIŞTAY KARARI
 73. DANIŞTAY KARARI
 74. Danıştay kararı
 75. Danıştay kararı
 76. Danıştay kararı
 77. Danıştay Kararı
 78. Danıştay kararı
 79. danıştay Kararı
 80. Danıştay kararı
 81. Danıştay Kararı
 82. TÜM DANIŞTAY KARARLARI BURADA
 83. Dava konusu uyuşmazlık, davalı idare ile şirketler
 84. danıştay kararı
 85. Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmayan e
 86. Aynı kağıt yaprağı üzerine, kredi sözleşmesi ile b
 87. ibranamenin Geçerliliği
 88. kapalı fatura
 89. Defter ve belge Saklama sorumluluğunun vekaletle d
 90. hizmet aktinde yazılı olması halinde işçinin Türkğ
 91. Bankadan aldığı ihracatlı döviz kredisinin bir kıs
 92. Kredi kartı ekstreleri ile yazar kasa fişlerinin
 93. Danıştay Kararı
 94. Gümrük para cezalarına karşı düzeltme yoluna değil
 95. İdari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik
 96. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nda sigo
 97. , feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilm
 98. USÜLSÜZ TEBLİĞAT
 99. bazı emtia satışları için fatura düzenlemediği,
 100. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler k
 101. Emlak Vergisi Kanununun 5 (b) maddesindeki geçici
 102. Sınav sonucuna göre atandığı göreve, atanma istemi
 103. Kanun yollarından birisi olan kararın düzeltilmesi
 104. anayasa mahkemesi kararı e.2006/75 (506 SAYILI KA
 105. KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMEK İ
 106. : Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı İmar
 107. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İLE TE
 108. MAKİNE İMALİ, MONTAJI VE TAMİRİ YAPAN DAVACININ HA
 109. VADELİ OLARAK DÜZENLENEN VE VADE TARİHİNDEN ÖNCE D
 110. Usulsüzlük cezası
 111. Elektronik Ortamda Verilmeyen Beyanname
 112. 6183 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca
 113. Davacının mesai arkadaşlarınca, sağlık durumuna il
 114. KAPALI FATURA
 115. Kredi kartı ile KDV beyanı arasındaki farkta bilir
 116. ÖDENEN GECİKME ZAMMINA AİT KDV’NİN İNDİRİLME
 117. Düşük bedelle satıldığı tespit edilen araç için ta
 118. Ek vergi tahakkukuna ilişkin davanın reddi, tek ba
 119. Tıp fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta ike
 120. DANIŞTAY KARARARLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLUL
 121. Davacı adına yapılan tarhiyat bir kısım katma değe
 122. Davacı şirket adına hükmolunan yargı harcının tahs
 123. Somut dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremez ha
 124. İş kazası ve yaşlılık aylığını birlikte almakta ol
 125. iş kazası ( Rücuan Tazminat - Sigortalıya veya Kan
 126. YARGI KARARLARINDA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU
 127. 3065 SAYILI KDV KANUNUNUN 17/4-C BENDİNDE ATIFTA B
 128. İSTİHKAK BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ DOLAYISIYLA ORTAYA
 129. Dur ihtarına Uymadığından dolayı kesilen
 130. 15 HAZİRAN 2007-26553 R.GAZETE DANIŞTAY KARARLARI
 131. Köylere hizmet götürmek amacıyla kurulan davacı Bi
 132. Mükelleflerin vergi levhalarını 3568 sayılı Kanuna
 133. Vefat eden kişiyi ilgilendiren dava dilekçesinin
 134. YARGI KARARLARINDA
 135. Faturaya konulan vade farkı
 136. Devletin yatırımcıya verdiği teşviklerin bir taahh
 137. Kalbe takılan stentin bedelinin tamamının ödenmesi
 138. Teciline ilişkin şartları düzenleyen 6183 sayılı K
 139. Yargı kararları ve bu nedenle çıkarılan Bakanlar K
 140. Hırsızlık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti
 141. Kredi karşılığında teminat olarak gösterilen taşın
 142. Uzlaşma istemi karara bağlanmadan dava açılmış olm
 143. Çalışanı işe iade etmeyerek çalışma ilişkisini son
 144. Dernekler Kanununda dernek şubelerine özel olarak
 145. Vergilendirilmeyecek bir unsurun matraha dahil edi
 146. Noterlerin yapılmış defter tasdiklerinden elde edi
 147. Serbest bölgede şube aracılığıyla faaliyet gösteri
 148. • KIDEM TAZMİNATI
 149. İTİBARİ HİZMET SÜRESİ
 150. Mahkemeye sunulan belgelerin idareye
 151. danıştay kararları hakkında
 152. SİPARİŞ ÜZERİNE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN OTOMOBİLLE
 153. Özel sağlık kuruluşlarınca verilen ilanlarda, kuru
 154. Davacı tarafından eşyaların yurtta kalma süresi iç
 155. Beyan edilen kıymetin, satış bedeline uygun olup o
 156. Davacının bir banka şubesinde bulunan hesaplarının
 157. DEFTER VE BELGELERDE GÖSTERİLEN KDV İNDİRİM KONUSU
 158. Ülke içinde herhangi bir yerde çalışmayı kabul ett
 159. Alınan ücretin aile geçimine yetmemesi nedeniyle i
 160. İşyerini işverenden izin almadan 3 saat önce terk
 161. Haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde İş Ka
 162. İbra sözleşmesi, gerek öğretide ve gerekse Yargıta
 163. Sağlık raporu alınması gereken işlerde 506 sayılı
 164. İnşaat izni verilmesi yolundaki istemin reddine il
 165. Belediyeye ait otobüs terminalinde özel araç sahip
 166. Uygulanacak vergi ziyaı cezasının miktarı konusund
 167. Kredi kartında aidat zaferi
 168. belirsiz süreli iş sözleşmesi
 169. Belirli süreli iş sözleşmesi
 170. verim düşüklüğü nedeni ile işçiye az zam yapılması
 171. İşe iade davası fesih bildirim tarihinden itibaren
 172. iş yerinde kalp krizi geçiren işçinin 506 kanuna g
 173. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısı
 174. İşe iade kararı verilmeden önce işyerinde davacı i
 175. Ücret, ikramiye ve tahsil prim alacağının ödetilme
 176. İşi üstlenen firmadan alınan teminatın az olması,
 177. Trafik-iş kazasının meydana gelmesinde kusuru sapt
 178. Arızi nitelikte ücret ekleri kıdem tazminatının he
 179. Önel süresi içinde emekli olmak suretiyle iş sözle
 180. işe iade kararından itibaren 6 iş ünü içerisinde
 181. Nakil işleminin işçinin isteği olmaksızın işvereni
 182. işçinin ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmesi hal
 183. soyut beyanlarına dayanılarak iş aktinin feshinin
 184. üst düzey yöneticinin 4857 sayılı Kanundaki işe ia
 185. Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığını beyan e
 186. Yıllık ücretli izin hakkı, hizmet akdinin işçi vey
 187. Gümrük laboratuvarında yapılan tahlil sonucuna, ha
 188. Afete maruz kalan bir gayrimenkulün emlak vergisi
 189. Yasal süresi içinde talep ve taahhütname verilmeks
 190. Anayasanın 152/3’üncü maddesinde öngörülen &
 191. Danıştay kararı
 192. Danıştay kararı
 193. Geçici ithalat rejimine tabi olarak yurda sokulan
 194. Kira sözleşmesinin yer aldığı kağıtta üçüncü kişil
 195. Vekaletname verilen kişinin ssk sı
 196. 6183 sayılı kanun hk.
 197. Danıştay kararı
 198. Korunması gerekli sit alanında kalan yapıların yık
 199. İşlemin tesisinde uygulanan usul ve esasların, işl
 200. Savunma dilekçesinde ileri sürülen, davaya konu iş
 201. MUHASEBECİLERİN SORUMLULUĞU - Yargı Kararı
 202. Yabancı para ile finanse edilen ihaleye katılmak i
 203. Yapı kullanma izin belgesinin binanın hukuken en s
 204. 6183 sayılı Yasanın 5’inci maddesi uyarınca
 205. BS-BA Formu Hk. Dava Dilekçesi
 206. Tükettiği elektriği kendisi üreten şirketler için
 207. Beyan edilen zararın azaltılması veya matrah farkı
 208. Serbest meslek kazancında katma değer vergisi açıs
 209. KAPALI FATURA
 210. Mülhak vakıflara ait taşınmazların kat karşılığı y
 211. Davacı tarafından, yapılan üretim sonucu oluşan fi
 212. Dönem sonunda vadesi gelmeyen kredi faizlerinin gi
 213. Vakıf Üniversitelerinin yaptığı eğitim öğretim hiz
 214. Pos cihazı ile yapılan işlemlerin gerçekte satış o
 215. Davacının Yönetim Kurulu Kararıyla şirketi temsile
 216. Kendi iade alacağının kendi borçlarına mahsubunu i
 217. Araba kiralama faaliyeti ile uğraşan davacı şirket
 218. Limited Şirketteki hisse devrinin ortak olunan dön
 219. BA BS FORUMLARI
 220. Hırsızlık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti
 221. Belediye başkanı ve belediye fen memuru olan ilgil
 222. İdari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik
 223. Harç eksikliğinin davacı tarafından süresi içerisi
 224. Davacının, bir banka şubesinde bulunan hesaplarını
 225. Vergilendirmenin ticari kazanç hükümlerine göre he
 226. Hastane temizlik hizmetinin; ameliyathane, yoğun b
 227. Danıştay Onuncu Dairesinin 24.06.2003 günlü, E: 20
 228. 1-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı li
 229. Bilirkişi İncelemesinin Varsa Bu Konuda Yetkili Re
 230. Kamu kurumlarının birlikte oluşturdukları ya da ke
 231. Türkiye’de mukim şirketin Japonya’da m
 232. Yapım işlerinin taşeron firmalara yaptırılmasında
 233. SANAL MAĞZADAN YAPILAN SATIŞLAR
 234. 2 el hususi kamyon alımı
 235. 2 el huhusi kamyon alımı
 236. Şirket malvarlığından alınamayan kamu alacağının t
 237. Davacı şirket adına düzenlenen vergi, resim ve har
 238. Vergi tarhiyatı önerilmeyen, ancak izleyen yıla de
 239. Tarh zamanaşımına uğrayan ağır kusur cezalı gelir
 240. BA BS FORMLARIYLA İLGİLİ
 241. Özel orman alanında yer alan yapılar için verilen
 242. Eski tarihlerde satın alınan arsanın başka parsell
 243. NAKLİYECİ
 244. KGVB
 245. Davacının, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa
 246. Katma değer vergisi iade talebinin yerine getirilm
 247. Döviz üzerinden yapılan vadeli satışlarda, senedin
 248. gemi hurdası
 249. gemi hurdası tüp
 250. Ek olarak tahakkuk ettirilen, dampinge karşı vergi
 251. Hisseli taşınmaz üzerindeki yazının ruhsata bağlan
 252. İhtilaflı dönemde zarar beyanı bulunan şirket adı
 253. Yersiz tahsil edilen taşıt alım vergisinin 213 say
 254. 17/4 g maddesi
 255. BA BS form. ceza yedik yardımmmmm
 256. Taşınmaz mülkiyetinin asıl belirleyici unsurunun t
 257. gelir vergisinden müstesna tutulan yol gideri ve t
 258. Konulan ve konulması taahhüt edilen sermaye payını
 259. Bölge Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan
 260. İmza ve kaşelerini taşıyan reçetelerin, eczane çal
 261. Şüpheli alacak karşılığının, ancak alacağın şüphel
 262. Hisse Devrinden Sonra Sorumluluk Hk.
 263. Yapının yıkılması yönünden verilen belediye encüme
 264. İdarece emlak vergi değerinin yanlış bildirilmiş o
 265. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 44’ün
 266. 474 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde, Bakanla
 267. Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından y
 268. Bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki
 269. Vergi dairesi başkanlıklarının, personelin görev d
 270. Emniyet amiri olarak görev yapan davacının, Emniye
 271. Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanan da
 272. Kiracının, eski eser tescilinin kaldırılmasına ili
 273. Bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki
 274. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 44’ün
 275. BaBs Formunun Hatalı Düzenlenmesine Ceza Kesilemez
 276. BaBs Formunun Hatalı Düzenlenmesine Ceza Kesilemez
 277. Hatalı olarak kaldırılan veya geri verilen gümrük
 278. Limited şirket ortağının ortaklık ilişkisinin dev
 279. Yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz edeme
 280. YARGI KARARLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM
 281. YARGI KARARLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM
 282. Hatalı olarak kaldırılan veya geri verilen gümrük
 283. Limited şirket ortağının ortaklık ilişkisinin deva
 284. Yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz edeme
 285. BS FORMU
 286. BS FORMUNDA SERBEST MESLEK GELİRİ
 287. SSK Taksitlendirmesi acill
 288. Araba kiralama faaliyeti ile uğraşan davacı şirket
 289. Davacı tarafından, yapılan üretim sonucu oluşan fi
 290. Kredi kartı ekstreleri ile yazar kasa fişlerinin k
 291. VUK 353/1 ÖUCZ!
 292. KAPALI FATURA
 293. ŞİRKET ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ PRİM BORÇLARINDAN Şİ
 294. HİZMET AKDİNDE YAZILI OLMASI HALİNDE İŞÇİNİN TÜRKİ
 295. TAKDİR KOMS.VERGİ VE CEZALARI
 296. ARIZALI YAZAR KASAYA KESİLEN CEZA
 297. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Mahkeme Kararı Acil
 298. Davacı şirketin dolaylı olarak ortak olduğu şirket
 299. Cari yılda kullanılan krediler üzerinden hesap
 300. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİNDEN SONRAKİ DÖNE
 301. Davacı şirket adına fatura düzenleyenlerin beyanna
 302. TURİZM ACENTELERİNDE FATURA TARİHİ LEHTE SONUÇ
 303. DANIŞTAY KARARLARI İŞYERİ BASKINLARI İLE İLGİLİ
 304. ACENTALIK FAALİYETİ KARŞILIĞI KOMİSYON GELİRİ ELDE
 305. Vergi Mahkemesi Davaları
 306. sahte Fatura Kullanımı ile ilgili Danıştay Kararı
 307. MUHASEBE ÜCRETLERİNİN BANKADAN TAHSİLİ
 308. İNTERNET İŞKUR BİLDİRİMLERİ
 309. Geç tescil beyanı hk.
 310. TAKDİR KOMİSYONU KARARI
 311. birden fazla özel uzülsüzlük cezası
 312. merkez nakli
 313. Hukukla Özelikle Yargıtayla ilgili Kaynak Arıyorum
 314. okul kantini
 315. MÜKELLEFİYET TESİSİ KARARI ARANIYOR?
 316. 5 Ay Öncesi SGK Eksik Gün Cezaları
 317. "ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
 318. İhaleli ve Sözleşmeli İşler Hakkında
 319. İrsaliyeli Fatura
 320. Tebliğ Alacak Kişilerin yetkisi
 321. Meskende İzinsiz Büro Açabilirmiyiz
 322. %5 ÖUC ANINDA TESPİTLİ DEĞİLSE GEÇERSİZDİR!..
 323. TAKİP ALACAKLISI, BONO LEHTARI OLUP, KEŞİDECİ VE K
 324. KİRA PARASININ ARTTIRILMASI
 325. BANKA ARACILIĞIYLA ÖDEMENİN FAYDASI (YENİ KARAR)
 326. 85615 TEŞVİK
 327. ACİL BA BS
 328. BABS CEZASINA DANIŞTAY "DUR" DEDİ!
 329. GAYRİFAAL ŞİRKETLER
 330. Yetkiliye İmzatılmayan Tutanak Geçersiz
 331. fabrika teslimi
 332. damlama sulam sistemleri
 333. memurun ücret alması
 334. 355/1 MADDE İÇİN BİR DANIŞTAY KARARI DA BENDEN
 335. tarhiyata karşı mahkeme başvurusu
 336. Münfesih şirkete ceza kesilemez.
 337. Kur Farkı
 338. kurumlar geçmiş yıl zararları
 339. KARAR: OKUL KANTİN KİRA TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA
 340. yönetim izni olmadan meskende SMMM bürosu açılabil
 341. OKUL KANTİN KİRA TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA.......
 342. İşe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe ba
 343. Turizmde KDV İadesi Sınırlamasına ilişkin
 344. uluslararası taşımacılık işlerinde kdv iadesi
 345. DANIŞTAY 13.DAİRE BAŞKANLIĞININ E.2010/733 SAYILI
 346. TAKDİR KOMİSYON KARARI
 347. Limited Sirket Hisse Devrinin Ucuncu Kisilere ve S
 348. SEL FELAKETİNDE ZAYİ OLAN BELGELER HK.
 349. Tasfiye Halindeki Şirketlerde Re'sen Terk.
 350. mtv
 351. kkdyp
 352. merhabalar
 353. RESEN TERK EDİLMEYEN ŞİRKET
 354. Sahte Fatura
 355. MATRAH ARTTIRIMI
 356. A.Ş. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL
 357. TORBA YASASINDA ÖNCE CEZA VE VERGİLERİNİN
 358. Mükellefiyet iptali davası hakkında
 359. kdv iadesi hakkında
 360. outlet
 361. Çalışma Bakanlığı
 362. TEBLİGAT USULUNE GÖRE YAPILMAYINCA...
 363. tazminat (çok yardım)
 364. Temyiz Süreleri.
 365. resen kapanmış şirketin tic.oda kaydının silinmes
 366. MAL SATIN ALMIŞ OLDUĞUMUZ FİRMANIN FATURALARI SAHT
 367. Hesap işletim ücreti İadesi
 368. Zayi Olan Defter ve Belgelerin İbrzazı
 369. LİMİTED HİSSE DEVİR HAKKİNDA
 370. Resen Terk edilen Şirkete Kesilen Özel usulsüzlük
 371. Barodan gelen yazı.
 372. Geriye Dönük Özl.Usulz.Cez. İptal
 373. ÜSTADLARIM ÇOK YARDIM
 374. DEĞERLİ ÜSTADLARIM LUTFEN OKUYUN
 375. Mükerrer 6111 matrah arttırımı
 376. İFLAS ERTELEMEMİ FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ....
 377. İFLAS ERTELEMEMİ FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ....
 378. KOSGEB
 379. yardım lütfen
 380. muvaffakiyet verilmemesi
 381. Vergi Mahkemesi Ödemeye Etkisi
 382. Okul Kantinin KDV Tevkifatına Tabi Olmadığına İlişkin Karar
 383. Daniştay kararlari ile ilgili yorum
 384. iş ortaklıkları
 385. Usulden Kazanılan Bir BABS Kararı
 386. Naylon fatura düzenleyen için pişmanlik
 387. Vergi Tekniği Raporunun Tarihi önemli mi
 388. özel esaslardan çikmak için dava dilekçesi