Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Fatura Basımı...Acil...

 1. #1
  Ziyaretci
  Günaydınlar herkese...Merkezi İzmir'de olan,İstanbulda da şubesi olan bir şirketimiz var.Merkezi İstanbul'a almayıdüşünüyoruz.Ancak daha karar alınmadı,%95 gibi birihtimalle taşıyacağız merkezi.
  Ancak bu ihtimal ortaya çıkmadan evvel (İzmir'de) anlaşmalı olduğumuz matbaaya fatura siparişi vermiştik.Ben ilgili kişiyi arayıp durumuz izah ettim,merkezin değişme ihtimali var o yüzden format değişebilir,bekletelim ya da iptal edelimdedim.Ancak benden evvel muhasebeye bakan arkadaş fatura basımı için talimatı vermiş.Matbaa da Maliye Bakanlığından onay almak için başvurmuş.
  Matbaadaki kişi de "İptal etmek problem değil,iptal ettirmek için 1 haftalık süremiz daha var yasal olarak.Ama siz şimdi iptal ettiririr,sonra da merkezi taşımaktan vaz geçer de tekrar İzmir'de fatura bastırmak için başvurursanız Maliye ceza keser" dedi.
  Aslı var mıdır bunun? Ve napmak gerekir?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 2. #2
  Ziyaretci
  Yok mu yardım edebilecek biris? Çok acil lütfen...

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Şubat.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  380
  <TABLE width=561>
  <T>
  <TR>
  <TD width=555 =#f9f9ff>
  FATURA BASIMI </TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=555 =#000066 height=1></TD></TR></T></TABLE>
  [Uye Girisi Yapiniz. ]
  <TABLE style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 100%" align=center>
  <T>
  <TR>
  <TD width=559>
  <TABLE width=561>
  <T>
  <TR>
  <TD width=555></TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=555 =#000066 height=1></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=555 =#f9f9ff>
  25.5.1999 tarih ve 23705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik, 274 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  Mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden basım izin belgesi almaksızın, Noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle temin ederek kullanabileceklerdir.

  Basit Usulde Vergilendirilen mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları meslek odaları veya Birliklerden temin ederek kullanabilecektir.


  Not: Fatura vb. bastırmak için matbaaya giderken yanınızda:


  1-En son KDV beyannamesi tahakkuk fişiniz,


  2-Vergi Levhanızın fotokopisi


  3-Kaşeniz bulunsun.


  </TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Şubat.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  380
  <TABLE width=561>
  <T>
  <TR>
  <TD width=555 =#f9f9ff height=35>
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:243)
  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış; aynı kanunun 229-242 nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer evrak ve vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.
  <DIV align=justify>


  Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan veya düzenlenen defter ve belgelere ilaveten, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerle ilgili diğer mevzuatta da bu mükelleflerce tutulması veya düzenlenmesi gereken defter veya belgelere ilişkin düzenlemeler ve bu konuda muhtelif kamu idarelerine düzenleme yapma yetkisi tanıyan hükümler yer almaktadır.


  Bunun sonucunda mükellefler bazı durumlarda aynı amaca hizmet eden birden fazla belge düzenlemek zorunda kalmaktadır.


  Bu konuda Bakanlığımıza vaki müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak mükerrer belge düzenleme mecburiyetinin yarattığı külfetleri azaltmak amacıyla bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri, sermaye piyasası aracı kurumları ile ikrazatçılıkla uğraşanların faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri belgelerle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


  A - BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER


  Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı olan fatura yerine, aşağıda açıklanan şartlara uygun olarak belge düzenlemek zorundadırlar.


  – Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgeleyeceklerdir.


  a) Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir. Düzenlenecek dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.


  Banka (ve Şube) adı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası,


  Müşteri adı-soyadı/unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi numarası,


  Düzenleme tarihi,


  Birim kodu seri ve sıra numarası (dekontu düzenleyen her müstakil şube veya birimi tanıtmak üzere verilecek kod numarası ve dekontu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1'den başlamak üzere düzenleme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası),


  Satılan emtia veya yapılan hizmetin nevi ve tutarı.


  b) Fatura yerine geçmek üzere düzenlenen dekontları, fatura düzenlenmesini gerektirmeyen diğer işlemler (örneğin, bankanın merkez veya şubeleri arasında cereyan eden iç işlemler veya banka lehine bir bedelin taahhukunu gerektirmeyen muameleler) için düzenlenen dekontlardan ayırmak üzere ayrı sıra numaraları kullanılacaktır.


  c) Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, bu numaralar bilgisayar veya numaratör kullanılarak dekonta düzenlendiği sırada kaydedilebilecektir.


  2 Bankalar döviz alım satım işlemlerini T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım belgeleri veya döviz satım belgeleri ile belgelendireceklerdir.


  3 Bankalar, müşterileri adına menkul kıymet borsalarında aracı kurum sıfatıyla yapacakları alım satımlara ilişkin olarak lehlerine tahakkuk edecek tutarları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ile bu Tebliğin C bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri işlem sonuç formları veya bu belgede yer alması gereken bilgileri de ihtiva etmek kaydıyla düzenleyecekleri dekontlarla belgelendireceklerdir.


  4 Dekontların, döviz alım ve satım belgelerinin ve bankalarca aracı kurum sıfatıyla düzenlenecek işlem sonuç formlarının basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, bankalar (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.


  B – SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE ACENTELERİ TARAFINDAN DÜZEN-LENECEK BELGELER:


  Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçileri (ek belgeler "-zeyilnameler-" dahil) Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olup, sigorta şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere (zeyilnameler) konu işlemlere ait tutarlar için ayrıca fatura düzenlemiyeceklerdir.


  Sigorta Poliçelerinin düzenlenmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyulması zorunludur.


  1 Sigorta poliçeleri en az iki örnek olarak düzenlenecek ve ikiden fazla örnek olarak dezenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.


  2 Poliçelerde Sigorta Murakebe Kanunu ve bununla ilgli yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca bulunması gerekli bilgilere ilave olarak, sigorta şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile poliçe seri ve sıra numarasının da bulunması zorunludur.


  3 Sigorta poliçelerinin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, sigorta şirketleri (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere 6'ar aylık dönemler itibariyle bastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaları ile bunlardan poliçe düzenleme, yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri müfredatlı olarak, her dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.


  4 Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ise sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"ne istinaden kayıtlara alınacaktır.


  Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir.


  Komisyon gider belgesi aşağıdaki usul ve esaslara göre düzenlenecektir.


  a) Sigorta komisyon gider belgeleri, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılacak veya notere tasdik ettirilecektir.


  b) Sigorta komisyon gider belgeleri, işlem bazında veya en çok bir aylık dönemler itibariyle tahakkuk edecek komisyonlar için tek belge şeklinde düzenlenebilecektir.


  c) En az iki örnek olarak düzenlenip bir örneği hizmeti sunan acente veya prodüktöre verilecek olan sigorta komisyon gider belgelerinde sigorta şirketinin unvanı, vergi dairesi, vergi numarası ile seri ve sıra numarası matbaa baskılı olarak yer alacak; ayrıca bu belgelere yapılan hizmetin mahiyeti, hizmet bedeli, ödeme yapılacak acente veya prodüktörün adı-soyadı/unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasına ilişkin bilgiler kaydedilecektir.


  C SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZEN-LENECEK BELGELER:


  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Aracılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 48 inci maddesinde, aracı kurumların kullanacakları defter ve belgeler belirlenmiş ve bu kuruluşların kullanmak zorunda oldukları belgelerle ilgili olarak yapılacak düzenlemelere uymaları gerektiği belirtilmiştir.


  Buna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan (V) Seri/6 Numaralı "Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ" de aracı kuruluşların bu faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları belgeler ile muhasebe işlemlerinde uygulanacak esaslar açıklanmıştır.


  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan, yukarıda belirtilen (V) Seri/6 Numaralı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 6 ncı maddesi ile aracı kuruluşlar tarafından düzenlenmesi öngörülen işlem sonuç formları Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu formların düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan hususlara uyulacaktır.


  1 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca menkul kıymet alım-satımlarına aracılık faaliyetinde bulunan kurumlar, menkul kıymet alım-satım ve aracılık işlemlerini yukarıda belirtilen işlem sonuç formlarını düzenlemek suretiyle belgelendireceklerdir.


  Aktiflerinde bulunan menkul kıymetleri aracı kurumlar vasıtasıyla satan gerçek usulde gelir ve kurumlar vergisine tabi mükelelfler, bu satışları için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemek zorunda olmayacak, bu satışlarını aracı kurumlar tarafından kendilerine verilecek olan belgelerle belgelendireceklerdir. Ancak bu mükelleflerin doğrudan alıcıya yapcakları menkul kıymet satışları için Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemek ve vermek zorunda olacakları tabiidir.


  2 - Aracı kurumlar işlem sonuç formlarını, en az iki örnek olarak düzenleleyecekler ve bir örneğini müşteriye vereceklerdir. Formun ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.


  3 - Düzenlenecek işlem sonuç formları aşağıda sayılan bilgileri ihtiva edecektir.


  a) Aracı kuruluşun unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası, şube kodu,
  b) Alıcı veya satıcının adı-soyadı/unvanı veya aracı kuruluş tarafından verilen müşteri hesap numarası (Aracı kuruluşlar, işlem sonuç formunda kayıtlı hesap numarası sahibi müşteriye ait kimlik bilgilerini talep halinde, Maliye Bakanlığına ve vergi inceleme yetkisine sahi olanlara bildirmek zorundadırlar),
  c) Alım-satıma konu teşkil eden menkul kıymetin nevi, ihraç eden kuruluşun adı, birim fiyatı ve adedi,
  d) Alım-satım talebinin karşılanma şekli (menkul kıymet borsası veya aracı kuruluş portföyü),
  e) İşlem tarihi,


  f) Belgeyi düzenleyen aracı kurum yetkilisinin isim ve imzası,


  g) Birim kodu, seri ve sıra numarası (işlem sonuç formunu düzenleyen her müstakil şube veya birimi tanıtmak üzere verilecek kod numarası ve işlem sonuç formunu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1'den başlamak üzere düzenlenme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası).


  4 İşlem sonuç formlarının basımı için önceden izni alınması; anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, aracı kurumlar (Ocak-Haziran) ve Temmuz-Aralık olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler itibariyle düzenledikleri işlem sonuç formlarının seri ve sıra numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.


  D İKRAZATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK SÖZLEŞMELER:


  Hazine Müsteşarlığınca 21/12/1994 tarih ve 22148 saylı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesinde sözü edilen yönetmelik hükümleri uyarınca ikrazatçılık faaliyetinde bulunanların bu işlemleri için düzenlemek zorunda oldukları Ödünç Sözleşmelerinin müteselsil seri numarası taşıyacağı ve Maliye Bakanlığınca kabul edilen matbaalarda bastırılacağı belirtilmiştir.


  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ikrazatçıların borç verdikleri gerçek ve tüzel kişilerle yapacakları "Ödünç Sözleşmeleri" Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Buna göre;


  1 İkrazatçılık faaliyetinde bulunacak mükellefler, yapacakları ödünç sözleşmelerini "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, anlaşmalı matbaalara bastıracaklardır.


  2 Anlaşmalı matbaalar, ikrazatçının bağlı bulunduğu vergi dairesince sözleşmelerin basımına izin verildiğine dair yazı ibraz edilmedikçe bu sözleşmeleri basmayacaklar, bu Tebliğin yayım tarihinden önce bastıkları ödünç sözleşmeleri bulunduğu takdirde bunların seri ve sıra numaralarını en geç 30/9/1995 tarihine kadar ikrazatçının bağlı bulunduğu vergi dairesine bildireceklerdir.


  3 İkrazatçılık ödünç sözleşmelerinde, yukarıda sözü edilen, İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan hususlara ek olarak, ikrazatçının adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası matbaa baskılı olarak yer alacak; ayrıca ödünç alanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde adresi, vergi dairesi ve hesap numarası da sözleşmeye kaydedilecektir.


  4 İkrazatçılar, ödünç para vermeleri karşılığında lehlerine tahakkuk edecek faiz, masraf, gecikme faizi ve her ne ad altında olursa olsun sair meblağlar için ayrıca fatura düzenlemek zorundadırlar.


  E ORTAK HÜKÜMLER :


  Bu Tebliğde açıklanan banka dekontları, sigorta poliçesi, sigorta komisyon gider belgesi, işlem sonuç formları ile ödünç sözleşmelerinin kullanımına en geç 1/1/1996 tarihinde başlanacak, bu tarihe kadar ötedenberi düzenlenen belgelerin kullanımına devam edilecektir.


  Yukarıda sayılan belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353/2 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, bu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiğinin veya bunların bilerek kullanıldığının tespiti halinde aynı Kanunun 344/2 nci maddesi uyarınca kaçakçılık cezası kesileceği ise tabiidir


  Bankalar tarafından düzenlenen dekontlar, sigorta şirketleri tarafından bastırılan ve acentelere gönderilen poliçeler ile aracı kurumlar tarafından düzenlenen işlem sonuç formlarına ilişkin bilgilerin süresinde ilgili vergi dairelerine bildirilmemesi halinde de bunlar adına Vergi Usul Kanununun (352/2-7) nci maddesine göre usulsüzlük cezası kesilecektir.


  F BELGE BASIM VEYA TASDİK İZNİ VERİLMEDEN ÖNCE MESLEKİ TEŞEKKÜLDEN YAZI İSTENMESİ :


  Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre defterdarlıklarla anlaşmalı matbaa işletmecileri her belge basımından, noterler ise her belge tasdikinden önce; mükelleflerden vergi dairesi yetkilisinin mühürünü ve imzasını taşıyan, mükellef olduklarını ve belge bastırmalarında veya tasdik ettirmelerinde sakınca bulunmadığını belirten bir yazı istemektedirler.


  Defterdarlıklarla anlaşması olan matbaalarda belge bastırmak veya notere belge tasdik ettirmek isteyen mükellefler, bundan böyle her bir hesap döneminde ilk defa belge basım veya tasdiki için izin yazısı almak üzere vergi dairelerine verecekleri dilekçelerinin ekine, bağlı oldukları oda veya mesleki teşekkülden alacakları müracaat tarihi itibariyle faal olduklarını belgeleyen bir yazıyı da eklemek zorundadırlar. Ancak, mükelleflerin aynı hesap dönemi içinde daha sonra belge basım veya tasdiki için izin yazısı almak üzere müracaatları halinde, vergi dairelerince bu belge aranmayacaktır.


  Bu belgelerin mevcut olmaması halinde, ilgili vergi dairesince belge basımına veya tasdikine ilişkin izin yazısı verilmeyecektir (*)


  Tebliğ olunur.

  (*) 253 No.lu Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.


  </TD></TR>
  <TR>
  <TD vAlign=top width=555 =#000066 height=1></TD></TR></T></TABLE>
  <DIV align=justify> 5. #5
  Ziyaretci
  Sayın Şahin,teşekkür ederim tebliğ için. Ancak ben sorumun cevabını orada bulamadım.Benim mi gözümden kaçıyor acaba?

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Şubat.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  380
  sayın kezer 189 alomalıyeyı arayıp sorabılırsınız oradan daha detaylı bılgı verceklerıne emınım bende karsılasmadım kanunu bır ceza yukumlululgu varmı bılmıyorum ama sızın ıcın arasdırıcam

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  10.Şubat.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  380
  <H3 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 115%"><A name=_Toc41466396>6. Ceza</A></H3>

  Vergi Usul Yasası’nın 359/b-2 bendinde tanımı bulunan <I style="mso-bidi-font-style: normal">“Belgeleri Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar İle Sahte Olarak Basanlar Veya Bu Belgeleri Kullananlar”[/I] fiili ile ilgili ceza gene Vergi Usul Yasası’nın 359. Maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır.

  Buna göre sözü edilen fiilleri yapanlar hakkında onsekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

  Ancak, Vergi Usul Yasası’nın 371. Maddesindeki Pişmanlık hükümlerine uygun olarak durumu ile ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

  Bu suçları işleyenler hakkında yukarıda yazılı bulunan cezaların uygulanması Vergi Usul Yasası’nın 344. Maddesinde sözü edilen vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

 8. #8
  Ziyaretci
  sayın sahin yazdığınız ceza bahsettiğimiz mevzuyla ilgili değil.iyi niyetinizden ötürüteşekkür ederim ama.bi gelişme olursa haberdar ederseniz memnun olurum.